Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE z dnia 20.04.2012r. w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa

 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2012

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

WE WSCHOWIE

z dnia 20.04.2012r.w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu  1. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

  2. ochrony i promocji zdrowiaNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz.873 ze zmianami) zarządzam, co następuje:


§ 1


Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu:    1. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

    2. ochrona i promocja zdrowiawyłonionych w drodze postępowania konkursowego na dofinansowanie z budżetu zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 ze zmianami):1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie1.1 Stowarzyszenie Czas A.R.T.

ul. Gen. Bema 1/2

67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Konferencja naukowa «Rycerze-szlachta-ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej»”.

w kwocie: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)


1.2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne

ul. Łazienna 10

67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Edukacja kulturalna - poznaj swój kraj”.

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)


1.3. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Wychowanie poprzez muzykę, taniec i koncertowanie”.

w kwocie: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)


1.4. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej

Przyczyna Górna 34, 67-400 Wschowa

nazwa I zadania: „Sprzątamy las, bo na to zawsze jest dobry czas”

w kwocie: 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

nazwa II zadania: „Chrońmy czyste powietrze”

w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)


1.5. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Dla siebie i dla gości”.

w kwocie: 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)


1.6. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Kobieta w działaniu”

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)2. Ochrona i promocja zdrowia2.1 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Siedlnica „NIE MA MOCNYCH”

Siedlnica 104, 67-400 Wschowa

Nazwa zadania: „Aktywni dla zdrowia – promocja zdrowego stylu życia – edycja II”

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)


2.2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Wspieranie działań promujących ochronę i promocję zdrowia”

w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)


2.3. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Powrót do sprawności fizycznej i psychicznej”

w kwocie: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)


2.4 Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej

Przyczyna Górna 34, 67-400 Wschowa

nazwa I zadania: „Witaminy dla chłopaka i dziewczyny”

w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

nazwa II zadania: „Żyj zdrowo”

w kwocie: 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)


2.5. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.

Koło PZN we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Promocja zdrowego stylu życia wśród niewidomych i słabowidzących”

w kwocie: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)


2.6. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie

ul. Kopernika 7

67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Żyję zdrowo”.

w kwocie: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)


2.7. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Aktywne spędzanie wolnego czasu”

w kwocie: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)


2.8. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Zdrowa rodzina – super mama, super tata i ja”

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

2.9. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Kazimierza Wielkiego 10

67-400 Wschowa

nazwa zadania: „Piesze wędrówki Jedynki z kijami nordic walking”.

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)§ 2


Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą z zleceniobiorcą.


§ 3


Wykonanie Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa i Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa


Krzysztof Grabka

ZARZĄDZENIE Nr 50 2012
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2012-04-26 11:56:23
Ilość pobrań: 258

Data publikacji: 2012-04-26 11:53:24 (880 odsłon)
Z-ca naczelnika wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych - Grażyna Ratajewska
tel. 65 540 86 41    e-mail: grazyna.ratajewska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-04-26 11:56:23 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE Nr 50 2012 (ZARZĄDZENIE_Nr_50_2012_KONKURS[3339x1].doc) Grażyna Ratajewska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa