Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 34 /2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE z dnia 22.04.2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 34 /2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

WE WSCHOWIE

z dnia 22.04.2013r.

 

 

w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu

 

 

  1. nauki, szkolnictwa  wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  2. ochrony i promocji zdrowia

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz.873 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu:

 

 

    1. nauka, szkolnictwo  wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
    2. ochrona i promocja zdrowia

 

 

wyłonionych w drodze postępowania konkursowego na dofinansowanie z budżetu zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 ze zmianami):

 

 

1. Nauka, szkolnictwo  wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

 

 

1.1. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10

67-400 Wschowa

nazwa zadania: Rodzina – moją małą ojczyzna.

w kwocie: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

 

1.2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Spotkania z podróżnikami.

w kwocie: 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

 

1.3. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi  „Przy Szkole”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: Garść nauki – morze przeżyć.

w kwocie: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

1.4. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska

 Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy II szczepu Hufca ZHP Wschowa.

w kwocie: 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)

 

 

 

1.5. Stowarzyszenie Huta Pieniacka

ul. Towarowa 2

67-400 Wschowa

nazwa zadania: Upamiętnienie 70. rocznicy zagłady Huty Pieniackiej.

w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

1.6. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: Taniec i granie – to nasze zadanie.

w kwocie: 9 400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100)

 

1.7. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: III Wschowski Dzień Autyzmu

w kwocie: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

 

1.8. Stowarzyszenie Czas A.R.T.

 ul. Gen. Bema 1/2

 67-400 Wschowa

 nazwa zadania: Konferencja naukowa „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności?”. Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej.

 w kwocie: 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100)

 

 

2. Ochrona i promocja zdrowia.

 

 

2.1. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.

Koło PZN we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: Wspieranie działalności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących „Ruch to zdrowie”.

w kwocie: 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

2.2. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: Zdrowe uprawy – zdrowe życie.

w kwocie: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście  złotych 00/100)

 

2.3. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: Powrót do sprawności fizycznej i psychicznej.

       w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

 

2.4. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10

67-400 Wschowa

nazwa zadania: IX Masowy Bieg z okazji Dnia Dziecka

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100)

 

2.5. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10

67-400 Wschowa

nazwa zadania: Ćwicz i chudnij ze stepami, będziesz zdrowy razem z nami.

w kwocie: 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

Oferty odrzucone :

 

 

  1. Nauka, szkolnictwo  wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

 

1.1. Fabryka Aktywności Młodych

            ul. Sikorskiego 49/7, 66-400 Gorzów Wlkp.

            nazwa zadania: Lubuskie Miasteczko Aktywności Młodych

powód: merytoryczny

 

1.2. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” Szkoła Podstawowa nr 1

             ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

             nazwa zadania: Naukowe noce z „Jedynką”.

 powód: merytoryczny

 

1.3. Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie

             ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

             nazwa zadania: Festiwal wschowskich talentów.

powód: formalny

1.4. Stowarzyszenie Czas A.R.T.

             ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa

             nazwa zadania: Wystawa pn. „Wschowski Syjon”.

powód: merytoryczny

 

 2. Ochrona i promocja zdrowia.

 

2.1. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

       ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

       nazwa zadania: Aktywizacja osób niepełnosprawnych.

powód: formalny

 

 

§ 4

 

Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą z zleceniobiorcą.

 

§ 5

 

Wykonanie Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa i Naczelnikowi Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                  

                                                                                                      Burmistrz

                                                                                         Miasta i Gminy Wschowa

 

                                                                                                Krzysztof Grabka

                                                  Data publikacji: 2013-04-22 11:49:18 (907 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa