Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

WE WSCHOWIE

z dnia 06.02.2013r.

 

 

w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu

 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.15 ust.2j i art.16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu:

 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

wyłonionych w drodze postępowania konkursowego na dofinansowanie z budżetu zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami):

 

 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

w kwocie: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Kino

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie

ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa

w kwocie: 3. 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Dwór Kazimierza Wielkiego. Jego związki ze Wschową

3. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”

ul. Ks. A Kostki 24/1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 1. 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

tytuł zadania: Organizacja koncertów „Muzyczna Scena Fabryki Kultury”

4.Stowarzyszenie Czas A.R.T.

ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa

w kwocie: 6.200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złote 00/100)

tytuł zadania: Książka pt. „Kultura radości na ziemi wschowskiej. Obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt gości, świąt.

5. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

tytuł zadania: Magiczny świat sztuki

 

 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

w kwocie: 300,00 zł (słownie: trzysta złote 00/100)

tytuł zadania: Legendy polskie zamknięte w nutach

7. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Tak jak Rudy, Alek, Zośka…

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 1. 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

tytuł zadania: Śpiewanie to sztuka

9. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

w kwocie: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

tytuł zadania: Muzyka i taniec – pasja i talent

10.Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

w kwocie: 1. 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

tytuł zadania: Teatr – poznać, polubić

§ 2

Oferty odrzucone:

 

  1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”

ul. Ks. A Kostki 24/1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: II Mistrzostwa Gier Planszowych Osadnicy z Catanu

powody merytoryczne

 

  1. Stowarzyszenie Czas A.R.T.

ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wystawa pn. „Wschowski Syjon” – wizytówka dziedzictwa kulturowego Wschowy.

powody merytoryczne

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą ze zleceniobiorcą.

 

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 

Krzysztof GrabkaData publikacji: 2013-02-06 11:30:37 (619 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa