Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rejestr zarządzeń burmistrza - rok 2015

L.p.

Zarządzenie nr z dnia

W sprawie

Wydział

1

1/2015 05.01.2015r.

Upoważnienia Naczelnika Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza.

WOS

 

2

2/2015 05.01.2015r.

Powołania składu Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

PiM

3

3/2015 12.01.2015r.

Organizacji stałego dyżuru Burmistrza Wschowy

DN

 

4

4/2015 12.01.2015r.

Ustalenia czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntownych stanowiących zasoby gminne z przeznaczeniem na cele rolnicze

RO

5

5/2014 14.01.2015r.

Powołania komisji w celu ustalenia okoliczności wypadku, zaistniałego podczas przygotowań Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej we Wschowie do Miejsko - Gminnych zawodów Sportowo - Pożarniczych, w dniu 14.05.2014r.

WOS

 

6

6/2014 14.01.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny nieruchomości

GIN

 

7

7/2015 16.01.2015r.

Zmiany Zarządzenia nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 euro.

ZP

 

8

8/2015 19.01.2015r.

Wydział Spraw Organizacyjnych i Społecznych wycofał rezerwację Zarządzenia.

WOS

9

9/2015 21.01.2015r.

Zmiany Zarządzenia nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie: sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli; form doskonalenia zawodowego i doradztwa medycznego oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wschowa.

WOS

10

10/2015 22.01.2015r.

Realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i ratownictwa medycznego w 2015r.

DN

11

11/2015 22.01.2015r.

Powołania Komisji ds. opiniowania wniosków na działanie profilaktyczne w roku 2015

PiM

12

12/2015 27.01.2015r.

Zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Wschowa.

WOS

 

13

13/2015 28.01.2015r.

Powołania komisji przetargowej

ZP

 

14

 

14/2015 30.01.2015r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa wg stanu na koniec kwartału 2014r.

BF

15

15/2015 30.01.2015r.

Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok.

BF

16

 

16/2015 30.01.2015r.

Ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.

BF

17

 

17/2015 30.01.2015r.

Powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

GIN

18

 

18/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Dębowa Łęka.

PiM

19

 

19/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Hetmanice

PiM

20

20/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Hetmanice

PiM

21

21/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Konradowo

PiM

22

22/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Lgiń

PiM

 

23

23/2015 02.02.2015r.

Zwołanie zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Łęgoń

PiM

24

24/2015 02.02.2015r.

Zwołanie zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Łysiny

PiM

25

25/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nowa Wieś

PiM

 

26

26/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Olbrachcice

PiM

27

27/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Osowa Sień

PiM

28

28/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przyczyna Dolna

PiM

29

29/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przyczyna Górna

PiM

30

30/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Siedlnica

PiM

31

31/2015 02.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tylewice

PiM

32

32/2015 02.02.2015r.

Zwołanie zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wygnańczyce

PiM

33

33/2015 05.02.2015r.

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

WOS

34

34/2015 05.02.2015r.

Podziału wydziału na stanowisku pracy oraz określenia liczby etatów

WOS

35

35/2015 06.02.2015r.

Upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

BF

36

36/2015 06.02.2015r.

Upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z którym wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy.

 

BF

37

37/2015 10.02.2015r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

38

38/2015 10.02.2015r.

Powołania Komisji ds. udzielania dotacji na cele konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Wschowa

GIN

 

39

39/2015 11.02.2015r.

Upoważnienia Kierownika Referatu ds. Podatków do podpisywania dokumentów w imieniu Burmistrza

RP

40

40/2015

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.

BF

41

41/2015 18.02.2015r.

Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Miłosza Czopka.

WOS

 

42

42/2015 18.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kandlewo.

PiM

43

43/2015 24.02.2015r.

Ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborców- urzędnika wyborczego.

BRM

44

44/2015 24.02.2015r.

Powołania gminnego zespołu wyborczego do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

BRM

45

45/2015 24.02.2015r.

Wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

BRM

46

46/2015 26.02.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Dębowa Łęka.

PiM

47

47/2015 26.02.2015r.

Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

WOS

 

48

48/2015 27.02.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.

BF

49

49/2015 02.03.2015r.

Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własności gminy.

GIN

 

50

50/2015 02.03.2015r.

Powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

WOS

51

51/2015 02.03.2015r.

Powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie ulgi uznaniowej w podatkach lokalnych na podstawie art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

RP

52

52/2015 02.03.2015r.

Podziału wydziałów na stanowiska pracy oraz określenia liczby etatów.

WOS

53

53/2015 09.03.2015r.

Powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

WOS

54

54/2015 09.03.2015r.

Powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej.

 

WOS

55

55/2015 12.03.2015r.

W sprawie ustalenia składu i sposobu funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

DN

56

56/2015 16.03.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny nieruchomości.

 

WG.GIN

57

57/2015 17.03.2015r.

Powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego dnia 20 lutego 2015 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa na dotację na realizację zadań Gminy Wschowa.

WOS

58

58/2015 17.03.2015r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

59

59/2015 18.03.2015r.

Zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015r.

 

 

BF

60

60/2015 20.03.2015r.

Przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowie.

WOS

61

61/15 30.03.2015r.

Przedstawienia Sprawozdania Rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2014 rok oraz Informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Wschowa.

BF

62

62/2015 30.03.2015r.

Przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury we Wschowie za 2014 rok.

BF

63

63/2015 31.03.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.

BF

64

64/2015 31.03.2015r.

Zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok.

BF

65

65/2015 31.03.2015r

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.

BF

66

66/2015 01.04.2015r.

Powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku silnych wiatrów dnia 31 marca 2015r.

DN

67

67/2015 02.04.2015r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

68

68/2015 02.04.2015r.

Upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza.

 

WOS

69

69/2015 02.04.2015r.

Upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

DN

70

70/2015 17.04.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i gminy Wschowa na 2015r.

BF

71

71/2015

17.04.2015r.

Zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

WOS

72

72/2015 20.04.2015r.

Powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

WOS

73

73/2015

23.04.2015r.

Ustalenia szczegółowych warunków zajęcia nieruchomości w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej.

WG.ZW

74

74/2015

27.04.2015r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec I kwartału 2015r.

 

BF

75

75/2015

28.04.2015r.

Powołania komisji w celu przygotowania dokumentacji z wyborów do organów samorządu terytorialnego.

DN

76

76/2015

30.04.2015r.

Przekazania Radzie Miejskiej we Wschowie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za rok 2014.

BF

77

77/2015

04.05.2015r.

Upoważnienia do odbierania od wyborców głosujących korespondencyjnie w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r. kopert zwrotnych.

DN

78

78/2015

05.05.2015r.

Zmiany Zarządzania Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 

WOS

79

79/2015

05.05.2015r.

Zmiany Zarządzania Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

DN

80

80/2015

07.05.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na rok 2015

BF

81

81/2015

08.05.2015r.

Odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie.

WOS

82

82/2015

11.05.2015r.

Powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

WOS

83

83/2015

12.05.2015r.

Zmiany Zarządzania Nr 08/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS).

DN

84

84/2015

18.05.2015r.

Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Boh. Westerplatte we Wschowie.

WOS

85

85/2015

18.05.2015r.

Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie.

WOS

86

86/2015

19.05.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.

WOS

87

87/2015

20.05.2015r.

Powołania Zespołu uzgadniającego rozwiązania projektowe zlokalizowane na nieruchomościach gminnych.

WG

88

88/2015

25.05.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

89

89/2015

26.05.2015r.

Powołania likwidatora Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie.

WOS

90

90/2015

26.05.2015r.

Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Załączniku Nr 1 do Zarządzania Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec I kwartału 2015r.

BF

91

91/2015

29.05.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.

BF

92

92/2015

29.05.2015r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2014 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

 

BF

93

93/2015

29.05.2015r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

94

94/2015

29.05.2015r.

Organizacji Akcji Kurierskiej w Gminie Wschowa

DN

95

95/2015

29.05.2015r.

Upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

WOS

96

96/2015

08.06.2015r.

Powołania zespołu do spraw opiniowania projektów do Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016

 

WOS

97

97/2015

15.06.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok

BF

98

98/2015

15.06.2015

Zbycia i ustalenia ceny nieruchomości

WG.GIN

99

99/2015

16.06.2015r.

Powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy

WOS

100

100/2015

10.06.2015r.

Powołania koordynatora w związku z likwidacją jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie

WOS

101

101/2015

17.06.2015r.

Zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa wsi Kandlewo

PiM

102

102/2015

17.06.2015

Nieodpłatnego nabycia w zasoby gminne 1/10 części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej

WG.GIN

103

103/2015

18.06.2015r.

Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność gminy

WG.GIN

104

104/2015

22.06.2015r.

Powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

WG.GIN

105

105/2015

23.06.2015r.

Dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice

WG.GIN

106

106/2015

25.06.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości

WG.GIN

107

107/2015

25.06.2015r.

Powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy

WOS

108

108/2015

26.06.2015r.

Zmiany Zarządzenia nr 32/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie gospodarki transportowej sprzętu transportowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Wschowa

WOS

109

109/2015

26.06.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości

WG.GIN

110

110/2015

26.06.2015r.

Ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego

WOS

111

111/2015

26.06.2015r.

Powołania gminnego zespołu wyborczego do przeprowadzania ogólnokrajowego referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

WOS

112

112/2015

29.06.2015r.

Powołania komisji przetargowej

ZP

113

113/2015

30.06.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.

BF

114

114/2015

30.06.2015r.

Zmian w Uchwale Nr IV/18/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2015-20126.

BF

115

115/2015

30.06.2015r.

Zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok.

BF

116

116/2015

30.06.2015r.

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.

BF

117

117/2015

17.07.2015r.

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

WOS

118

118/2015

20.07.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015r.

BF

119

119/2015

23.07.2015r.

Upoważnienia do podpisywania zaświadczeń.

WOS

120

120/2015

23.07.2015r.

Upoważnienia do odbierania od wyborców głosujących korespondencyjnie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r., kopert zwrotnych.

DN

121

121/2015

23.07.2015r.

Upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06 września 2015r.

DN

122

122/2015

27.07.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

123

123/2015

28.07.2015r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2015r.

BF

124

124/2015

28.07.2015r.

Powołania komisji w związku z likwidacją jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie.

WOS

125

125/2015

30.07.2015r.

Powołania komisji w celu przygotowania dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

WOS

126

126/2015

31.07.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GI

127

127/2015

03.08.2015r.

Zmiany Zarządzenia Nr 102/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

128

128/2015

03.08.2015r.

Zmiany Zarządzenia Nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 01 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

129

129/2015

07.08.2015r.

Wprowadzenia dodatkowej godziny przerw w pracy w okresie występowania temperatur powyżej 30 ºC.

WOS

130

130/2015

10.08.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015r.

BF

131

131/2015

11.08.2015r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

132

132/2015

12.08.2015r.

Powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym.

WOS

133

133/2015

13.08.205r.

Powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji zużytego sprzętu komputerowego oraz drobnego wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

WOS

134

134/2015

21.08.2015r

Ustalenia wysokości czynszu za zajęcie powierzchni pod reklamy, tablice informacyjne i maszty umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie gminne.

WG.GIN

135

35/2015

24.08.2015r

Zmiany Zarządzenia Nr 132.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym.

WOS

136

136/2015

27.08.2015r.

Powołania zespołu opiniującego projekty dotyczące budżetu Miasta i Gminy Wschowa na rok 2015.

WOS

137

137/2015

28.08.2015r

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015r.

BF

138

138/2015

28.08.2015r

Przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2015r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2015r.

BF

139

139/2015

31.08.2015r.

Ustalenia wysokości nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

140

140/2015

03.09.2015r.

Zmiany Zarządzenia Nr 132.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym.

WOS

141

141/2015

04.09.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015r.

BF

142

142/2015

04.09.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

143

143/2015

07.09.2015r.

Powołania gminnego zespołu wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

WOS

144

144/2015

08.09.2015r.

Określenia środków finansowych przewidzianych na realizację Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

WOS

145

145/2015

09.09.2015r.

Opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na rok 2016 oraz Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa.

 

BF

146

146/2015

09.09.2015r.

Terminu i trybu głosowania nad Wschowskim Budżetem Obywatelskim.

 

WOS

147

147/2015

24.09.2015r.

Upoważnienia do odbierania od wyborców głosujących korespondencyjnie w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015r. , kopert zwrotnych.

DN

148

148/2015

24.09.2015r.

Upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

DN

149

149/2015

30.09.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015r.

BF

150

150/2015

30.09.2015r.

Zmian w palnie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok.

BF

151

151/2015

30.09.2015r.

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2015 r.

BF

152

152/2015

01.10.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

153

153/2015

05.10.2015r.

Powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

WOS

154

154/2015

08.10.2015r.

Zmiany Zarządzania w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z mienia gminnego.

WG.GIN

155

155/2015

09.10.2015r.

Upoważnienia do kontroli w Strefie Płatnego Parkowania.

(Michał Cieplak)

SM

156

156/2015

09.10.2015r.

Upoważnienia do kontroli w Strefie Płatnego Parkowania.

(Mariusz Kszczot)

SM

157

157/2015

09.10.2015r.

Upoważnienia do kontroli w Strefie Płatnego Parkowania.

(Erwin Lewandowski)

SM

158

158/2015

09.10.2015r.

Upoważnienia do kontroli w Strefie Płatnego Parkowania.

(Damian Pakulski)

SM

159

159/2015

13.10.2015r.

Zmiany Zarządzenia Nr 153/2015 Burmistrza Miasta i G iny Wschowa z dnia 05 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

WOS

160

160/2015

16.10.2015r.

Zbycia i ustalenia cen y zbycia nieruchomości.

WG.GIN

161

161/2015

16.10.2015r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

162

162/2015

19.10.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.

BF

163

163/2015

20.10.2015r.

Ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wschowa.

 

WOS

164

164/2015

26.10.2015r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec III kwartału 2015r.

BF

165

165/2015

26.10.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego.

WG.GIN

166

166/2015

29.10.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

167

167/2015

30.10.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015rok.

BF

168

168/2015

02.11.2015r.

Powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

WG.GIN

169

169/2015

03.11.2015r.

Przeprowadzenia likwidacji sprzętu i drobnego wyposażenia w sołectwach Gminy Wschowa.

PiM

170

170/2015

03.11.2015r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

171

171/2015

06.11.2015r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

172

172/2015

16.11.2015r.

Przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016rok.

BF

173

173/2015

16.11.2015r.

Przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2016-2026.

BF

174

174/2015

16.11.2015r.

Przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2015r.

KW

175

175/2015

19.11.2015r.

Konsultacji projektu Uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

WOS

176

176/2015

20.11.2015r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

177

177/2015

26.11.205r.

Ustanowienia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

WOS

178

178/2015

30.11.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015rok.

BF

179

179/2015

30.11.205r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

180

180/2015

14.12.2015r.

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

WOS

181

181/2015

14.12.2015r.

Powołanie Komisji ds. opiniowania wniosków na działania profilaktyczne w roku 2016.

PiM

182

182/2015

14.12.2015r.

Podziału wydziałów na stanowiska pracy oraz określenia liczby etatów.

WOS

183

183/2015

21.12.2015r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

184

184/2015

22.12.2015r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

185

185/2015

23.12.2015r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015rok.

BF

186

186/2015

30.12.2015r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

187

187/2015

30.12.2015r.

Powołania biegłego.

ZP

188

188/2015

31.12.2015r

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015rok.

BF

189

189/2015

31.12.2015r.

Zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok.

BF

190

190/2015

31.12.2015r.

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na rok 2015.

BF

191

191/2015

31.12.2015r.

Upoważnienia Kierownika Referatu ds. Podatków do podpisywania dokumentów w imieniu Burmistrza.

BF.RP

192

192/2015

31.12.2015r.

Upoważnienia Inspektora ds. podatków lokalnych do podpisywania dokumentów w imieniu Burmistrza.

BF.RP

193

193/2015

31.12.2015r.

Upoważnienia Inspektora ds. windykacji należności podatkowych do podpisywania dokumentów w imieniu Burmistrza.

BF.RP

194

194/2015

31.12.2015r.

Upoważnienia Inspektora ds. księgowości podatkowej do podpisywania dokumentów w imieniu Burmistrza.

BF.RP

195

195/2015

31.12.2015r.

Upoważnienia Inspektora ds. podatków lokalnych do podpisywania dokumentów w imieniu Burmistrza.

BF.RP

Zarządzenia 1-10

Zarządzenia 11-20

Zarządzenia 21-30

Zarządzenia 31-40

Zarządzenia 41-50

Zarządzenia 51-60

Zarządzenia 61-79

Zarządzenie 70

Zarządzenia 71-79

Wykonanie budżetu

Zarządzenia 96-108

Zarządzenia 109-116

Zarządzenia 117-122

Zarządzenia 123-132

Zarządzenia 133-137

Zarządzenia 138-145

Zarządzenia 146-155

Zarządzenia 156-165

Zarządzenia 166-175

Zarządzenia 176-185

Zarządzenia 186-195

 

 

 Data publikacji: 2015-04-24 10:25:36 (1236 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-28 09:58:27 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2015-05-08 10:45:07 Aktualizacja nr 71-79 Mariusz Ławrynowicz
2015-05-08 17:01:54 aktualizacja tabeli Mariusz Ławrynowicz
2015-07-13 17:06:12 Dodanie zarządzeń 96-116 Mariusz Ławrynowicz
2015-07-14 12:04:14 Aktualizacja tabeli do nr 116 Mariusz Ławrynowicz
2015-09-22 14:45:59 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-10-27 13:25:10 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-10-27 15:43:51 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-10-29 16:23:47 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-11-25 10:25:24 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-11-26 10:25:38 Aktualizacja treści - zarządzenia 166-175 Mariusz Ławrynowicz
2016-04-28 12:46:15 Dodano zarządzenia 176-195 Damian Poźniak
2016-04-28 13:19:42 Dodano zarządzenia 176-195 Damian Poźniak
2016-04-28 13:22:23 Dodano zarządzenia 176-195 Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa