Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rejestr zarządzeń burmistrza - rok 2016

L.p

Zarządzenie nr z dnia

W sprawie

Wydział

1

1/2016 07.01.2016r.

Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

BF

 

2

2/2016 07.01.2016r.

Ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

3

3/2016 07.01.2016r.

Upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

BF

 

4

4/2016 07.01.2016r.

Zmiany Zarządzania Nr 174/2015 Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2015r.

KW

5

5/2016 12.01.2015r.

Przeprowadzania kontroli rocznej w Kancelarii Niejawnej oraz przeklasyfikowania dokumentów i zmian klauzuli dokumentów którym minął okres ochronny.

DN

 

6

6/2016 13.01.2016r.

Zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Wschowa.

WOS

 

7

7/2016 14.01.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

 

8

8/2016 14.01.2016r.

Ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

9

9/2016 20.01.2016r.

Powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego dnia 30 grudnia 2015r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa na dotacje na realizacje zadań Gminy Wschowa.

WOS

10

10/2016 26.01.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

11

11/2016 26.01.2016r.

Powołania biegłego.

ZP

12

12/2016 27.01.2016r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV kwartału 2015r.

BF

 

13

13/2016 29.01.2016r.

Przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu

1.nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

2.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

3.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

4.ochrony i promocji zdrowia.

WOS

 

14

 

14/2016 29.01.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

15

15/2016

29.01.2016r.

Realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, ratownictwa medycznego w 2016 roku.

 

DN

16

16/2016

29.01.2016r.

Ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

17

17/2016

03.02.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

18

18/2016

09.02.2016r.

Nadania regulaminów organizacyjnych dla Klubu Młodzieżowego  „Metafora”, świetlic opiekuńczych oraz Centrum Animacji Kultury w Dębowej  Łęce.

PiM

19

19/2016

09.02.2016r.

Powołania Komisji do badania i oceny ofert.

ZP

20

20/2016

10.02.2016r.

Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

WOS

21

21/2016

10.02.2016r.

Dofinansowania dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

22

22/2016

18.02.2016r.

Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wschowie.

WG.PP

23

23/2016

19.02.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

24

24/2016

19.02.2016r.

Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

25

25/2016

22.02.2016r.

Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

26

26/2016

22.02.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

27

27/2016

22.02.2016r.

Powołania komisji ds. naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

 

28

28/2016

25.02.2016r

Powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy.

WOS

29

29/2016

29.02.2016r

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

30

30/2016r.

11.03.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

31

31/2016

21.03.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

WOS

32

32/2016

21.03.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

WOS

33

33/2016

21.03.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

34

34/2016

22.03.2016r.

Powołania rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

WG.RO

35

35/2016

22.03.2016r.

Powołania rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

WG.RO

36

36/2016

22.03.2016r.

Powołania rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

WG.RO

37

37/2016

31.03.2016r.

Przedstawienia Sprawozdania Rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2015 rok oraz Informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Wschowa.

BF

38

38/2016

31.03.2016r.

Przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury we Wschowie za 2015 rok.

BF

39

39/2016

31.03.2016r.

Ustalenia procedury opróżniania, konwojowania wartości pieniężnych uzyskanych za postój w strefie płatnego parkowania we Wschowie.

BF

40

40/2016

31.03.2016r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

BF

41

41/2016

31.03.2016r

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

42

42/2016

31.03.2016r.

Podziału wydziałów na stanowiska pracy oraz określenia liczby etatów.

WOS

43

43/2016

31.03.2016r.

Powołania w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

WOS

44

44/2016

06.04.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016rok.

BF

45

45/2016

07.04.2016r.

Powołania Komisji do spraw oszacowania strat w pasiece spowodowanej opryskami rolniczymi.

WG.RO

46

46/2016

08.04.2016r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

47

47/2016

08.04.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

48

48/2016

14.04.2016r.

Powołania Komisji do badania i oceny ofert.

ZP

49

49/2016

14.04.2016r.

Powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

WG.GIN

50

50/2016

22.04.2016r.

Nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie.

SM

51

51/2016

29.04.2016r.

Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Półkolonii Letnich organizowanych przez Gminę Wschowa w roku 2016 – PÓŁKOLONIA LGIŃ 2016.

PiM

52

52/2016

29.04.2016r.

Zmiany Zarządzania Nr 191/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu ds. Podatków do podpisywania dokumentów w imieniu Burmistrza.

BF.RP

53

53/2016

29.04.2016r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec I kwartału 2016.

BF

54

54/2016

29.04.2016r.

Przekazania Radzie Miejskiej we Wschowie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2015r.

BF

55

55/2016

29.04.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

56

56/2016

29.04.2016r.

Powołania Komisji do badania i oceny ofert.

ZP

57

57/2016

06.05.2016r.

Zmiany Zarządzania Nr 193/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. windykacji należności podatkowych do podpisywania dokumentów w imieniu Burmistrza.

 

BF.RP

 

 

 

58

58/2016

09.05.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

59

59/2016

11.05.2016r.

Powołania gminnego zespołu wyborczego do spraw organizacji referendum lokalnego.

WOS

60

60/2016

19.05.2016r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

61

61/2016

19.05.2016r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

WOS

62

62/2016

19.05.2016r.

Powołanie zespołu powypadkowego.

WOS

63

63/2016

30.05.2016r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2015 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

BF

64

64/2016

30.05.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

65

65/2016

31.05.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016r.

BF

66

66/2016

31.05.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

67

67/2016

01.06.2016r.

Upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa oraz Rady Miejskiej, zarządzonym na dzień 26 czerwca 2016r.

DN

68

68/2016

01.06.2016r.

Upoważnienia do odbierania kopert zwrotnych od wyborców głosujących korespondencyjnie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa oraz Rady Miejskiej, zarządzonym na dzień 26 czerwca 2016r.

DN

69

69/2016

07.06.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

70

70/2016

08.06.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

71

71/2016

10.06.2016r.

Powołania Zespołu wyborczego do przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie.

WOS

72

72/2016

10.06.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

73

73/2016

17.06.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

74

74/2016

21.06.2016r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie drewna stanowiącego własność gminy.

WG.RO

75

75/2016

21.06.2016r.

Zmiany Zarządzania Nr 125/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 04 listopada 2013r. w sprawie ustalenia cennika opłat cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym we Wschowie.

WG.GIN

76

76/2016

28.06.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

77

77/2016

30.06.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

78

78/2016

30.06.2016r.

Zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

BF

79

79/2016

30.06.2016r.

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2016 r.

BF

80

80/2016

30.06.2016r.

Zmian w Uchwale Nr XIV/151/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2016-2026.

BF

81

81/2016

30.06.2016r.

Powołania Zespołu do spraw opiniowania projektów do Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

WOS

82

82/2016

01.07.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

83

83/2016

06.07.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

84

84/2016

07.07.2016r.

Zmiany Zarządzania Nr 47/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 08 kwietnia 2016r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

85

85/2016

11.07.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

86

86/2016

11.07.2016r.

Upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie zarządzonych na dzień 07 sierpnia 2016r.

DN

87

87/2016

11.07.2016r.

Upoważnienia do odbierania kopert zwrotnych od wyborców głosujących korespondencyjnie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie zarządzonych na dzień 07 sierpnia 2016r.

DN

88

88/2016

11.07.2016r.

Powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

PiM

89

89/2016

11.07.2016r.

Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

PiM

90

90/2016

14.07.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GiN

91

91/2016

14.07.2016r.

Powołania Komisji do protokolarnego przekazania do Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. mienia ruchomego przyjętego w zamian za zaległości podatkowe.

RP

92

92/2016

18.07.2016r.

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

WOS

93

93/2016

18.07.2016r.

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

WOS

94

94/2016

18.07.2016r.

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

WOS

95

95/2016

21.07.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

96

96/2016

26.07.2016r.

Powołania Komisji do spraw oszacowania szkód w uprawach w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Wschowa, powstałych na skutek wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – grad, deszcz nawalny.

 

WG.RO

97

97/2016

27.07.2016r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2016r.

 

BF

98

98/2016

28.07.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

99

99/2016

28.07.2016r.

Powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji drobnego wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

WOS

100

100/2016

02.08.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

101

101/2016

02.08.2016r.

Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”.

WOS

102

102/2016

05.08.2016r.

Powołania Komisji do oceny ofert na obsługę bankową budżetu Gminy Wschowa i jej jednostek organizacyjnych.

BF

103

103/2016

12.08.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

104

104/2016

24.08.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

105

105/2016

24.08.2016r.

Zmiany Zarządzania Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 08 czerwca 2016r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

106

106/2016

24.08.2016r.

Podziału Wydziałów na stanowiska pracy oraz określenia liczby etatów.

WOS

107

107/2016

30.08.2016r.

Przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2016r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2016 roku.

BF

108

108/2016

01.09.2016r.

Opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gm iny Wschowa na 2017 rok oraz Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa.

BF

109

109/2016

01.09.2016r.

Ustalenia wysokości nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

110

110/2016

01.09.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

111

111/2016

05.09.2016r.

Wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni i udzielenia pełnomocnictwa.

 

WOS

112

112/2016

05.09.2016r.

Wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 we Wschowie i udzielenia pełnomocnictwa.

WOS

113

113/2016

05.09.2016r.

Wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 5 we Wschowie i udzielenia pełnomocnictwa.

WOS

114

114/2016

13.09.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

115

115/2016

19.09.2016r.

Zmiany Zarządzania Nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w sprawie:Opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gm iny Wschowa na 2017 rok oraz Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa.

BF

116

116/2016

19.09.2016r.

Powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

WOS

117

117/2016

19.09.2016r.

Powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych.

WOS

118

118/2016

22.09.2016r.

Powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej uczniom.

WOS

119

119/2016

30.09.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

120

120/2016

30.09.2016r.

Zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

BF

121

121/2016

30.09.2016r.

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

122

122/2016

04.10.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

123

123/2016

04.10.2016r.

Określenia środków finansowych przewidzianych na realizację Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

WOS

124

124/2016

04.10.2016r.

Powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej.

WOS

125

125/2016

18.10.2016r.

Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

ZP

126

126/2016

18.10.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016r.

BF

127

127/2016

18.10.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości oraz zmiany Zarządzania Nr 171/2015 z dnia 06.11.2015r. I Zarządzania Nr 47/2016 z dnia 08.04.2016r. - w sprawie zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

128

125/2016

18.10.2016r.

Zmiany Zarządzania nr 118/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 22 września 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej uczniom.

WOS

129

126/2016

18.10.2016r.

Zmiany Zarządzania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr 94/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

WOS

130

130/2016

25.10.2016r.

Zmiany Zarządzania Nr 38/05 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 12.04.2005r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu umów najmu nieruchomości lub ich części na stołówki szkolne prowadzone w placówkach oświatowych Gminy Wschowa.

 

WOS

131

131/2016

26.10.2016r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec III kwartału 2016r.

BF

132

132/2016

26.10.2016r.

Wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Wschowa i jej jednostkach budżetowych.

BF

133

133/2016

26.10.2016.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

134

134/2016

31.10.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016r.

BF

135

135/2016

03.11.2016r.

Przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2016r.

KW

136

136/2016

08.11.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

137

137/2016

15.11.2016r.

Przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

138

138/2016

15.11.2016r.

Przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017-2026.

BF

139

139/2016 15.11.2016r.

Wprowadzenia w życie instrukcji dotyczącej realizacji zadań po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego CRP.

DN

140

140/2016 15.11.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

141

141/2016 18.11.2016r.

Zmiany Zarządzenia Nr 75/09 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia procedury uzgadniania ksiąg pomocniczych.

BF

142

142/2016 23.11.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

143

143/2016 24.11.2016r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

144

144/2016 24.11.2016r.

Powołania biegłego.

ZP

145

145/2016 24.11.2016r.

Konstrukcji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

WOS

146

146/2016 24.11.2016r.

Powołania zespołu powypadkowego.

WOS

147

147/2016 28.11.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

148

148/2016 30.11.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

149

149/2016 06.12.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

150

150/2016 06.12.2016r.

Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

151

151/2016 07.12.2016 r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

152

152/2016 07.12.2016r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

153

153/2016 12.12.2016r.

Wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa”.

DN

154

154/2016 15.12.2016r.

Uchylenia Zarządzenia Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 06 maja 2009r. w sprawie upoważnienia do wydania zaświadczeń i decyzji w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

WOS

155

155/2016 15.12.2017r.

Podział wydziałów na stanowiska pracy praz określenia liczby etatów.

WOS

156

156/2016 15.12.2016r.

Powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych Organizacyjnych i Społecznych.

WOS

157

157/2016 22.12.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok.

BF

158

158/2016 27.12.2016r.

Zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

KW

159

159/2016 30.12.2016r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016r.

BF

160

160/2016 30.12.2016r.

Zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej praz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

BF

161

161/2016

30.12.2016r.

Zmian planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2016 rok.

BF

162

162/2016 30.12.2016r.

Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

163

163/2016 30.12.2016r.

Powołania Składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

PIM

 

Zarządzenia 1-10

Zarządzenia 11-20

Zarządzenia 21-36

Zarządzenie 37

Zarządzenia 38-50

Zarządzenia 51-59

Zarządzenia 60-72

Zarządzenia 73-76   

Zarządzenia 77-83   

Zarządzenia 84-91   

Zarządzenia 92-96   

Zarządzenia 97-103   

Zarządzenia 104-106   

Zarządzenia 107-113   

Półroczne sprawodzanie z wykonania budżetu   

Zarządzenia 114-124   

Zarządzenie 125   

Zarządzenia 126-136   

Zarządzenie 137   

Zarządzenie 138   

Zarządzenia 139-154   

Zarządzenia 155-163   Data publikacji: 2016-04-25 14:36:34 (1124 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-04-28 15:31:23 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-04-28 15:41:28 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-04-28 15:42:54 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-05-23 09:55:22 Aktualizacja danych Damian Poźniak
2016-05-23 09:57:48 Dodano zarządzenia 51-59 Damian Poźniak
2016-06-17 13:33:44 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-06-30 14:50:09 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-06-30 14:51:44 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-09-12 11:26:01 Dodano zarządzenia 77-113 Damian Poźniak
2016-09-12 11:27:01 Poprawiono tabelę Damian Poźniak
2016-09-14 09:03:47 Dodano zarządzenia Damian Poźniak
2016-09-28 14:34:57 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-11-21 13:59:36 Dodano zarządzenia Damian Poźniak
2016-11-21 14:01:22 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-12-21 12:18:59 Dodano zarządzenia Damian Poźniak
2017-01-24 09:26:50 Dodano zarządzenia Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa