Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rejestr zarządzeń burmistrza - rok 2017

 

L.p

Zarządzenie nr  z  dnia

W sprawie

Wydział

1

1/2017 02.01.2017r.

Zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznej prowadzących żłobiki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Wschowa.

WOS

2

2/2017 04.01.2017r.

Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wschowa.

PP

3

3/2017 09.01.2017r.

Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok.

BF

4

4/2017 09.01.2017r.

Ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

5

5/2017 09.01.2017r.

Upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna dla zapewnienia całości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

BF

6

6/2017 09.01.2017r.

Ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolach w szkołach podstawowych na rok szkolnych 2016/2017, dla których organem na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

7

7/2017

09.01.2017r.

Dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

8

8/2017 09.01.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

 

WG.GiN

9

9/2017

12.01.2017r.

Powołana komisji powypadkowej w celu ustalenia okoliczności zaistniałego wypadku podczas ćwiczeń w komorze dymnej w dniu 10.04.2016r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp., z siedzibą w Świebodzinie.

WOS

 

10

10/2017 19.01.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

11

11/2017

19.01.2017r.

Powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego dnia 30.12.2016 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa na realizację zadań Gminy Wschowa.

WOS

12

12/2017

19.01.2017r.

Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

13

13/2017 19.01.2017r.

Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

14

 

14/2017

24.01.2017r.

Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

15

15/2017 24.01.2017r.

Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

16

16/2017 26.01.2017r.

Zasad udzielania wsparcia finansowego w roku 2017 realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017.

PiM

17

17/2017

26.01.2017r.

Powołania Komisji przetargowej.

 

ZP

18

18/2017 30.01.2017r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV kwartału 2016.

BF

19

19/2017 30.01.2017r.

Przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z Zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

WOS

20

20/2017 09.02.2017r.

Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddawanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących zasoby gminne z przeznaczeniem na cele rolnicze.

WG.RO

21

21/2017

09.02.2017r.

Powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

KW

22

22/2017

10.02.2017r.

Realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i ratownictwa medycznego w 2017 roku.

DN

23

23/2017

10.02.2017r.

Zasad udzielania wsparcia finansowego w roku 2017 realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa.

PiM

24

24/2017

15.02.2017r.

Przeprowadzania wyborów do Rady Pracowniczej Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

WOS

25

25/2017

23.02.2017r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

26

26/2017

27.02.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

WOS

27

27/2017 27.02.2017r.

Powołania Komisji ds. opiniowania i przyznawania wsparcia finansowego w ramach projektu profilaktycznego na rok 2017.

PiM

28

28/2017 27.02.2017r.

Zmiany Zarządzenia nr 7/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach których organem jest Gmina Wschowa.

WOS

29

29/2017 28.02.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GiN

30

30/2017 28.02.2017r.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na ok. szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.

WOS

31

31/2017

Zmiany Zarządzenia Nr 128/12 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

BF

32

32/2017 07.03.2017r.

Powołania zespołu oceniającego.

ZP

33

33/2017 07.03.2017r.

Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

WG.GiN

34

34/2017

20.03.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia  nieruchomości .

WG.GiN

35

35/2017

30.03.2017r.

Przedstawienia Sprawozdania Rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Wschowa.

BF

36

36/2017

30.03.2017r.

Przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury we Wschowie za 2016 rok.

BF

37

37/2017

31.03.2017r.

Zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

38

38/2017

31.03.2017r.

Zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok.

BF

39

39/2017

31.03.2017r.

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

40

40/2017

03.04.2017r.

Ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wschowa.

WOS

41

41/2017 03.04.2017r.

Powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

PiM

42

42/2017

07.04.2017r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

43

43/2017

18.04.2017r.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klasy I szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie, utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum.

WOS

44

44/2017

20.04.2017r.

Powierzenie Zastępcy Burmistrza prowadzenie niektórych spraw Gminy.

WOS

45

45/2017

24.04.2017r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy według stanu na koniec I kwartału 2017.

BF

46

46/2017 24.04.2017r.

Przekazania Radzie Miejskiej we Wschowie sprawozdania finansowego Miasta i Gmin Wschowa za 2016 rok.

BF

47

47/2017

24.04.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GiN

48

48/2017

24.04.2017r.

Zmiany Zarządzenia nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZP

49

49/2017

28.04.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa.

BF

50

50/2017

02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.

WOS

51

51/2017

02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.

WOS

52

52/2017

02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.

WOS

53

53/2017 02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie.

WOS

54

54/2017

02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach.

WOS

55

55/2017 02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora samorządowego Przedszkola nr 1 „Tu mieszka bajeczka” we Wschowie.

WOS

56

56/2017 02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora samorządowego Przedszkola nr 3 „Wesoła Trójeczka” we Wschowie.

WOS

57

57/2017

02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora samorządowego Przedszkola nr 5 „Słoneczne Przedszkole” we Wschowie.

WOS

58

58/2017

08.05.2017r.

Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

PiM

59

59/2017

08.05.2017r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

60

60/2017

08.05.2017r.

Powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów.

WOS

61

61/2017

11.05.2017r.

Upoważnienia do podpisywania zaświadczeń.

WOS

62

62/2017

11.05.2017r.

Upoważnienia do podpisywania zaświadczeń.

WOS

63

63/2017

12.05.2017r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.

WOS

64

64/2017

12.05.2017r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.

WOS

65

65/2017

16.05.2017r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 „Tu mieszka bajeczka”.

WOS

66

66/2017

16.05.2017r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 „Wesoła Trójeczka” we Wschowie.

WOS

67

67/2017

16.05.2017r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 5 „Słoneczne Przedszkole” we Wschowie.

WOS

68

68/2017

16.05.2017r.

Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Półkolonii Letnich organizowanych przez Gminę Wschowa w roku 2017- PÓŁKOLONIA LGIŃ 2017.

PiM

69

69/2017

16.05.2017r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

70

70/2017

17.05.2017r.

Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.

WOS

71

71/2017

17.05.2017r.

Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie.

WOS

72

72/2017

17.05.2017r.

Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Łysinach.

WOS

73

73/2017

22.05.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GiN

74

74/2017

25.05.2017r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2016 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższających 500 zł , wraz ze wskazaniem wyskoki umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

BF

75

75/2017

30.05.2017r.

Zmian w Uchwale  budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

76

76/2017

30.05.2017r.

Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.

WOS

77

77/2017

30.05.2017r.

Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni.

WOS

78

78/2017

30.05.2017r.

Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 im. „Tu mieszka bajeczka” we Wschowa.

WOS

79

79/2017

30.05.2017r.

Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 im. „Wesoła Trójeczka” we Wschowie.

WOS

80

80/2017

30.05.2017r.

Powierzenia Stanowska dyrektora Przedszkola nr 5 im. „Słoneczne Przedszkole” we Wschowie.

WOS

81

81/2017

30.05.2017r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

82

82/2017

30.05.2017r.

Wdrożenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

WOS

83

83/2017

14.06.2017r.

Powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy.

WOS

84

84/2017

19.06.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GiN

85

85/2017

19.06.2017r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

86

86/2017

22.06.2017r.

Udostępnienia stronom postępowania do wglądu akt sprawy oraz dokonywanie z nich kserokopii i odpisów.

WOS

87

87/2017 28.06.017r.

Powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy.

WOS

88

88/2017 30.06.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

89

87/2017 30.06.2017r.

Zmian w uchwale Nr XXIV/249/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017-2026.

BF

90

90/2017 30.06.2017r.

Zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok.

BF

91

91/2017

30.06.2017r.

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

92

92/2017

30.06.2017r.

Podziału wydziałów na stanowiska pracy oraz określenia liczby etatów.

WOS

93

93/2017

Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie.

WOS

94

94/2017 13.07.2017r.

Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach.

WOS

95

95/2014

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

96

96/2017 13.07.2017r.

Powołania zespołu oceniającego.

ZP

97

97/2017 20.07.2017r.

Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.

WOS

98

98/2017 21.07.2017r.

Powołania zespołu oceniającego.

ZP

99

99/2017 21.07.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GIN

100

100/2017 25.07.2017r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału.

BF

101

101/2017 03.08.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

102

102/2017 10.08.2017r.

Zmiany Zarządzenia Nr 100/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału.

BF

103

103/2017 16.08.2017r.

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

WOS

104

104/2017 16.08.2017r.

Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

WOS

105

105/2017

17.08.2017r.

Upoważnienia do podpisywania zaświadczeń.

WOS

106

106/2017

17.08.2017r.

Upoważnienia do podpisywania zaświadczeń.

WOS

107

107/2017

17.08.2017r.

Powołania zespołu oceniającego.

ZP

108

108/2017 22.08.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GIN

109

109/2017

29.08.2017r.

Zmiany Zarządzania nr 132/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

BF

110

110/2017

29.08.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

111

111/2017

30.08.2017r.

Przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa I za półrocze 2017 roku.

BF

112

112/2017

31.08.2017r.

W sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowych stanowiących własność Gminy Wschowa na okres powyżej 3 lata.

WG.GIN

113

113/2017

 

Zmiany Zarządzenia NR 85/15 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie.

WOS

114

114/2017

06.09.2017r.

Opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok oraz do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa.

BF

115

115/2017

07.09.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

116

116/2017

07.09.2017r.

Powołania zespołu oceniającego.

ZP

117

117/2017

14.09.2017r.

Podziału wydziałów na stanowiska pracy oraz określenia liczby etatów.

WOS

118

118/2017 14.09.2017r.

Przeprowadzenia spisu, likwidacji zużytego sprzętu i drobnego wyposażenia w sołectwach gminy Wschowa.

WOS

119

119/2017 18.09.2017r.

Zmiany Zarządzenia Nr 114/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 6 września 2017 roku w porwie: opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok oraz do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa.

WG.PP

120

120/2017 20.09.2017r.

Przeprowadzenia spisu, likwidacji zużytego sprzętu i drobnego wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

WOS

121

121/2017 20.09.2017r.

Ustalenia czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących zasoby gminne zewidencjonowanych jako grunty pod wodami, wraz z terenami przyległymi.

WG.RO

122

122/2017 20.09.2017r.

Powołania Zespołu do spraw opiniowania projektów do Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

WOS

123

123/2017 20.09.2017r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

124

124/2017 26.09.2017r.

Ustalenia wysokości nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

125

125/2017 26.09.2017r.

Zmiany Zarządzenia nr 122/2017 Burmistrz Miasta i Gminy z dnia 20 września w sprawie: powołania Zespołu do spraw opiniowania projektów do Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego  na rok 2018.

WOS

126

126/2017

28.09.2017r.

Wyznaczenia Nauczyciela do pełnienia zastępstw za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy i udzielenia pełnomocnictwa.

WOS

127

127/2017 29.09.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

128

128/2017 29.09.2017r.

Zmian w planie finansowej zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok.

BF

129

129/2017 29.09.2017r.

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

130

130/2017 03.10.2017r.

Powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

WG.GIN

131

131/2017 06.10.2017r.

Powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jak przeszła przez teren Miasta i Gminy Wschowa w dniu 5 października 2017 r.

DN

132

132/2017 16.10.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

133

133/2017 16.10.2017r.

Wyznaczenia Nauczyciela do pełnienia zastępstw za Dyrektora Przedszkola nr 5 i udzielenia pełnomocnictwa.

WOS

134

134/2017 17.10.2017r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

135

135/2017

17.10.2017r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

136

136/2017

24.10.2017r.

Ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wschowa.

WOS

137

137/2017

25.10.2017r.

Powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

KW

138

138/2017

25.10.2017r.

Przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2017r.

KW

139

139/2017

25.10.2017r.

Określenia środków finansowych na realizację Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

WOS

140

140/2017

27.10.2017r.

Konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WOS

141

141/2017

27.10.2017r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec III kwartału.

BF

142

142/2017

27.10.2017r.

Powołania zespołu wyborczego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie.

WOS

143

143/2017

27.10.2017r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

144

144/2017

31.10.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

145

145/2017

08.11.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

146

146/2017

08.11.2017r.

Zmiany Zarządzenia nr 32/2013 z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie gospodarki transportowej sprzętu transportowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wschowa.

WOS

147

147/2017  08.11.2017r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

148

148/2017

10.11.2017r.

Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie drewna stanowiącego własność gminy.

WG.RO

149

149/2017

17.11.2017r.

Przedłożenie projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

150

150/2017 17.11.2017r.

Przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa ba lata 2018-2026.

BF

151

151/2017

20.11.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

152

152/2017

20.11.2017r.

Konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WOS

153

153/2017

21.11.2017r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

154

154/2017

21.11.2017r.

Powołania Komisji ds.  naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej.

WOS

155

155/2017

21.11.2017r.

Powołania Komisji ds.  naboru na stanowisko Inspektora/Głównego Specjalisty ds. Oświaty w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

WOS

156

156/2017 30.11.2017r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

157

157/2017

01.12.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

158

158/2017 01.12.2017r.

Wprowadzania procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Wschowa.

SM

159

159/2017

07.12.2017r.

Powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

WOS

160

160/2017

07.12.2017r.

Powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

WOS

161

161/2017

07.12.2017r.

Powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

WOS

162

162/2017

07.12.2017r.

Sprostowania Zarządzenia nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GIN

163

163/2017

08.12.2017r.

Powołania zespołu oceniającego.

ZP

164

164/2017

08.12.2017r.

Powołania biegłego.

ZP

165

165/2017

14.12.2017r.

Upoważnienia do odbierania kopert zwrotnych do wyborców głosujących korespondencyjnie w wyborach uzupełniających do Rady Miasta we Wschowie, zarządzonych ba dzień 14 stycznia 2018r.

DN

166

166/2017

14.12.2017r.

Upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta we Wschowie, zarządzonych na dzień 14 stycznia 2018r.

DN

167

167/2017

20.12.2017r.

Zmian w Uchwale Budżetowej Miast i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

168

168/2017

21.12.2017r.

Powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

WOS

169

169/2017

21.12.2017r.

Powołania zespołu oceniającego.

ZP

170

170/2017

29/12.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017rok.

BF

171

171/2017

29.12.2017r.

Zmian w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok.

BF

172

172/2017

29.12.2017r.

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

173

173/2017

29.12.2017r.

Podziału wydziałów na stanowiska pracy oraz określenie liczby etatów.

WOS

174

174/2017

29.12.2017r.

Powołania w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

WOS

175

175/2017

29.12.2017r.

Zmiany Zarządzenia Nr 128/12 Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

BF

Zarządzenia 1-19Zarządzenia 20-24

Zarządzenia 25-34

Zarządzenie 35

Zarządzenia 36-42

Zarządzenia 43-74

Zarządzenia 75-86

Zarządzenia 87-90

Zarządzenia 91-110

Zarządzenie 111

Zarządzenia 112-124

Zarządzenia 125-138

Zarządzenia 139-149

Zarządzenia 150-155

Zarządzenia 156-175Data publikacji: 2017-03-07 14:06:38 (630 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-03-27 15:34:53 Dodano zarządzenia Damian Poźniak
2017-04-19 11:14:23 Aktualizacja Damian Poźniak
2017-05-30 13:00:09 Dodano zarządzenia Damian Poźniak
2017-06-29 14:07:48 Dodano zarządzenia Damian Poźniak
2017-10-30 12:10:23 Dodano zarządzenia Damian Poźniak
2017-11-29 13:27:24 Dodano zarządzenia Damian Poźniak
2018-01-16 12:35:10 aktualizacja links Damian Poźniak
2018-01-16 12:36:47 aktualizacja links Damian Poźniak
2018-01-16 12:38:29 aktualizacja links Damian Poźniak
2018-01-26 12:12:15 Dodano zarządzenia Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa