Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zarządzenie Nr 152/2017

ZARZĄDZENIE Nr 152/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE

z dnia 20 listopada 2017r.

w sprawie: konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

 

Na podstawie art. 5 a, ust. 1 i ust. 2, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz.  446) i Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a, ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016., poz.1817) zarządzam co następuje:

 •    1

1.Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotowymi wymienionymi w art.  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Wschowa.

2.Przedmiotem konsultacji  jest projekt Uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

3.Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w Projektu uchwały, ich wyniki nie są wiążące dla Gminy Wschowa.

 • 2

1.Określa się:

 1. a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 20 listopada 2017r.
 2. b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 05 grudnia 2017 r.
 • 3

1.Forma konsultacji:

 1. a) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie Projektu Uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
 2. b) przez możliwość odbycia indywidualnych, bezpośrednich spotkań przedstawicieli podmiotów z Naczelnikiem Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych p. Dariuszem Przybylskim (pokój nr 14, I piętro) w godzinach 9.00 do 12.00 lub po uprzednim umówieniu się na konkretny termin.

 

 •   4

1.Opinie można składać na piśmie lub przesyłać elektronicznie, w terminie określonym w §2,:

- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (pok. Nr 7) Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1,

- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa,

- fax 065 540 13 40,

- e-mailem: dariusz.przybylski@wschowa.pl,

 2.W procesie konsultacji  będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian. Opinie anonimowe nie będą rozpatrywane.

 •                   5

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Ustalenia zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wschowa.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 •   6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

 •   7

Traci moc Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 października 2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

 • 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                   Burmistrz

                                                                                       Miasta i Gminy Wschowa

 

                                                                                                 Danuta Patalas   Data publikacji: 2017-11-22 15:17:12 (223 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa