Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rejestr zarządzeń burmistrza - rok 2018

REJESTR   ZARZĄDZEŃ

                 BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY WSCHOWA -    2018 rok

 

L.p.

Zarządzenie nr  z  dnia

W sprawie

Wydział

1.

1/2018

4.01.2018r.

ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.

BF

2.

2/2018

4.01.2018r.

ustalenia Planu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

3.

3/2018

4.01.2018r.

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

BF

4.

4/2018

5.01.2018r.

zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Wschowa.

WOS

5.

5/2018

8.01.2018r.

powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora/Głównego Specjalisty ds.   oświaty w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

WOS

6.

6/2018

9.01.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na  2018 rok.

BF

7.

7/2018

12.01.2018r.

powołania zespołu oceniającego.

ZP

8.

8/2018

 

zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GiN

9.

9/2018

22.01.2018r.

powołania komisji do rozpatrywania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświaty i wychowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia w roku 2018.

WOS

10.

10/2018

24.01.2018r.

zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GiN

11.

11/2018

26.01.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

12.

12/2018

29.01.2018r.

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wschowie oraz ustalenie jej Regulaminu.

WP.PP

13.

13/2018

29.01.2018r.

powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy.

WOS

14.

14/2018

29.01.2018r.

rezygnacja z zarządzenia.

PiM

15.

15/2018

29.01.2018r.

powołania Komisji ds. opiniowania i przyznawania wsparcia finansowego w ramach projektu profilaktycznego na rok 2018.

WOS

16.

16/2018

29.01.2018r.

powołania składu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

PiM

17.

17/2018

29.01.2018r.

powołania w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

WOS

18.

18/2018

31.01.2018r.

przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia.

WOS

19.

19/2018

31.01.2018r.

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV kwartału 2017.

BF

20.

20/2018

31.01.2018r.

zasad udzielania wsparcia finansowego w roku 2018 realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2018.

PiM

21.

21/2018

31.01.2018r.

realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzenie kryzowego w 2018 roku.

DN

22.

22/2018

01.02.2018r.

powołania komisji przetargowej.

ZP

23.

23/2018

02.02.2018r.

powołania komisji przetargowej.

ZP

24.

24/2018

02.02.2018r.

zmiany Zarządzenia Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 31.01.2018r. w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia.

WOS

25.

25/2018

06.02.2018r.

ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

26.

26/2018

06.02.2018r.

powołania Zespołu ds. Rewitalizacji.

WG.FZ

27.

27/2018

07.02.2018r.

harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.

WOS

28.

28/2017

14.02.2018r.

powołania komisji ds. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. 

WG.GiN

29.

29/2017

19.02.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

30.

30/2017

22.02.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

31.

31/2018

02.03.2018r.

zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

KW

32.

32/2018

05.03.2018r.

przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych inwestycji kultury we Wschowie za 2017 rok.

WOS

33.

33/2018

05.03.2018r.

powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów.

WOS

34.

34/2018

09.03.2018r.

powołania zespołu oceniającego.

ZP

35.

35/2018

12.03.2018r.

przeprowadzenia  kontroli rocznej w Kancelarii Niejawnej oraz przeklasyfikowania dokumentów i zmian klauzuli dokumentów którym minął okres ochrony.

DN

36.

36/2018 13.03.2018r.

powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora/ Głównego Specjalisty ds. Oświaty w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

WOS

37.

37/2018

19.03.2018r.

zmiany Zarządzenia Nr 158/2017 z dnia 01 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Wschowa.

SM

38.

38/2018 

19.03.2018r.

upoważnienia do poświadczenia za zgodność z oryginałem.

WOS

39.

39/2018

19.03.2018r.

upoważnienia do poświadczenia za zgodność z oryginałem.

WOS

40.

40/2018

29.03.2018r.

przedstawienia Sprawozdania Rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2017 rok oraz Informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Wschowa.

BF

41.

41/2018

29.03.2018r.

zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa za 2017 rok.

BF

42.

42/2018

30.03.2018r.

zmiana w palnie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

BF

43.

43/2018

30.03.2018r.

zmiana w planie finansowej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

BF

44.

44/2018

03.04.2018r.

dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolnych i szkołach których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

45.

45/2018

03.04.2018r.

powołania komisji przetargowej.

ZP

46.

46/2018

04.04.2018r.

powołania komisji przetargowej.

ZP

47.

47/2018

05.04.2018r.

zbycie  i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GiN

48.

48/2018

05.04.2018r.

powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów.

BF

49.

49/2018

12.04.2018r.

powołania Komisji w sprawie oględzin w miejscowościach Lgiń i Wygnańczyce  w zwiazku z procedurą sporządzenia Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa.

WG.PP

50.

50/2018

12.04.2018r.

powołania komisji przetargowej.

ZP

51.

51/2018

17.04.2018r.

wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola nr 5 i udzielenia pełnomocnictwa.

WOS

52.

52/2018

18.04.2018r.

przeprowadzenia oględzin i sprawdzania przydatności placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Wschowa.

PiM

53.

53/2018

18.04.2018r.

podziału wydziałów na stanowiska pracy oraz określenia liczby etatów.

WOS

54.

54/2018

25.04.2018r.

ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szklonego dla uczniów zamieszkałych n a terenie Gminy Wschowa.

WOS

55.

55/2018

26.04.2018r.

zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GiN

56.

56/2018

27.04.2018r.

przekazania Radzie Miejskiej we Wschowie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2017 rok.

BF

57.

57/2018

27.04.2018r.

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec I kwartału.

BF

58.

58/2018

27.04.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

59

59/2018

07.05.2018r.

zatwierdza Regulamin Organizacyjnego Półkolonii Letnich organizowanych przez Gminę Wschowa w roku 2018 – PÓŁKOLONIA LGIŃ 2018

PiM

60.

60/2018

08.05.2018r.

powołania  komisji przetargowej

ZP

61.

61/2018

08.05.2018r.

zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GiN

62.

62/2018

08.05.2018r.

zmiany Zarządzenia Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 31.01.2018r. w sprawie: przyznania środków na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia.

WOS

63.

63/2018

10.05.2018r.

powołania komisji przetargowej.

ZP

64.

64/2018

10.05.2018r.

powołania komisji przetargowej.

ZP

65.

65/2018

17.05.2018r.

wyznaczenia lokali wyborczych odwodowych  komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

BRM

66.

66/2018

17.05.2018r.

zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

WG.GiN

67.

67/2018

17.05.2018r.

podania o publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2017 rok, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazanie,, wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

BF

68.

68/2018

22.05.2018r.

powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lginiu.

WOS

69.

69/2018

22.05.2018r.

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

WOS

70.

70/2018

29.05.2018r.

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lginiu.

WOS

71.

71/2018

30.05.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

72.

72/2018

30.05.2018r.

umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie                      z lokali mieszkalnych oraz socjalnych stanowiących mieszkalnych zasób Gminy, w formie świadczenia rzeczowego.

WG.GiN

73.

73/2018

04.06.2018r.

upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

74.

74/2018

12.06.2018r.

ustalenia podziału zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w związku z realizacją Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

WOS

75.

74/2018

15.06.2018r.

powołania komisji przetargowej.

ZP

76.

76/2018

22.06.2018r.

wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola nr 1 we Wschowie „Tu mieszka bajeczka” i udzielenia pełnomocnictwa.

WOS

77.

77/2018

27.06.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

78.

78/2018

27.06.2018r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lginiu.

WOS

79.

79/2018

27.06.2018r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie.

WOS

80.

80/2018

27.06.2018r.

powierzenia stanowiska dyrektora Szk1oły Podstawowej w Siedlnicy.

WOS

81.

81/2018

29.06.2018r.

zmian w planie finansowym zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018r.

BF

82.

82/2018

29.06.2018r.

zmiany w planie finansowym urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

83.

83/2018

02.07.2018r.

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lginiu.

WOS

84.

84/2018

02.07.2018r.

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie.

WOS

85.

85/2018

02.07.2018r.

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lginiu. 

WOS

86.

86/2018

02.07.2018r.

powierzenia  stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie.

WOS

87.

87/2018

02.07.2018r.

powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych  i Społecznych.

WOS

88.

88/2018

02.07.2018r.

upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie. 

WOS

89.

89/2018

02.07.2018r.

upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

90.

90/2018

02.07.2018r.

upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

91.

91/2018

05.07.2018r.

zmiany Zarządzenia nr 80/18 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa zm dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.

WOS

92.

92/2018

06.07.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

93.

93/2018

10.07.2018 r.

Powołanie komisji powypadkowej w celu ustalenia okoliczności zaistniałego wypadku podczas działań ratowniczych w dniu 30.06.2018r.

WOS

94.

94/2018

10.07.2018r.

powołania komisji przetargowej.

ZP

95.

95/2018

11.07.2018r.

powołania komisji przetargowej.

ZP

96.

96/2018

12.07.2018r.

powołania komisji przetargowej.

ZP

97.

97/2018

12.07.2018r.

ustalenia procedury opróżnienia, przeliczania, konwojowania wartości pieniężnych uzyskanych za postój w strefie płatnego parkowania.

SM

98.

98/2018

12.07.2018 r.

podział wydziałów na stanowiska  pracy oraz określenia liczby etatów.

WOS

99.

99/2018

12.07.2018r.

zbycie i ustalenie ceny zbycia nieruchomości.

GIN

100.

100/2018

23.07.2018r.

wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy i udzielenia pełnomocnictwa.

WOS

101.

101/2018

23.07.2018r.

zbycie i ustalenie ceny zbycia nieruchomości.

GIN

102.

102/2018

30.07.2018r.

wprowadzenia dodatkowej godziny przerw w pracy w okresie występowania temperatur powyżej 30° C.

WOS

103.

103/2018

31.07.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.

BF

104.

104/2018

31.07.2018r.

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2018.

BF

105.

105/2018

31.07.2018r.

powołania zespołu do spraw opiniowania projektów do Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

WOS

106.

106/2018

31.07.2018r.

opracowanie im przedłożenie materiałów planistycznych do Projektu  Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa  na 2019 rok oraz do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa.

BF

107.

107/2018

02.08.2018r.

upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

108.

108/2018

03.08.2018r.

zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GIN

109.

109/2018

03.08.2018r.

powołania komisji przetargowej

ZP

110.

110/2018

03.08.2018r.

powołanie komisji przetargowej

ZP

111.

111/2018

03.08.2018r.

powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej.

SM

112.

112/2018

13.08.2018r.

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

WOS

113.

113/2018

17.08.2018r.

zmiany Zarządzania nr zmiany Zarządzenia nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZP

114.

114/2018

21.08.2018r.

zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GIN

115.

115/2018

21.08.2018r.

zmiany Zarządzenia nr  110 /2018 Burmistrza Miasta i gminy Wschowa z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZP

116.

116/2018

22.08.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

117.

117/2018

22.08.2018r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie.

WOS

118.

118/2018

22.08.2018r.

powołanie komisji przetargowej

ZP

119.

119/2018

24.08.2018r.

powołanie komisji przetargowej

ZP

120.

120/2018

24.08.2018r.

powołania gminnego zespołu wyborczego do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

BRM

121.

121/2018

24.08.2018r.

powołania komisji oceny ofert na emisję obligacji Gminy Wschowa.

BF

122.

122/2018

29.08.2018r.

powołania komisji przetargowej

ZP

123.

123/2018

 

przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa  za I półrocze 2018 roku.

BF

124.

124/2018

31.08.2018r.

ustalania zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

 

KW

125.

125/2018

05.09.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy  Wschowa na 2018 rok.

 

BF

126.

126/2018

06.09.2018r.

powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Gminy – Zespół ds. dróg i inwestycji gminnych.

 

WOS

127.

127/2018

11.09.2018r

ustalenia wysokości nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

 

WOS

128.

128/2018

17.09.2018r.

powołania komisji przetargowej

ZP

129.

129/2018

17.09.2018r.

powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. gospodarki lokalowej i nieruchomości.            

 

WOS

130.

130/2018

20.09.2018r.

nieodpłatne udostępnienie sal wiejskich podczas kampanii wyborczej w 2018r.

PiM

131.

131/2018

20.09.2018r.

powołanie komisji przetargowej

ZP

132.

132/2018

24.09.2018r.

wyznaczenie nauczyciela do pełnienie zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni i udzielenia pełnomocnictwa.

WOS

133.

133/2018

4.09.2018r.

zmiany Zarządzenia nr 128/12 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

BF

134.

134/2018

24.09.2018r.

powołanie Komisji ds. naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej.

WOS

135.

135/2018

27.09.2018r.

upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

DN

136.

136/2018

28.09.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

137.

137/2018

28.09.2018r.

zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.

BF

138.

138/2018

28.09.2018r.

zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

139.

139/2018

01.10.2018r.

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

WOS

140.

140/2018

02.10.2018r.

powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy.

WOS

141.

141/2018

02.10.2018r.

zmiany Zarządzenia nr 131/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZP

142.

142/2018

02.10.2018r.

trybu i terminu głosowania nad Wschowskim Budżetem Obywatelskim.

WOS

143.

143/2018

02.10.2018r.

zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GIN

144.

144/2018

08.10.2018r.

zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

WOS

145.

145/2018

08.10.2018r.

zmiany w Zarządzeniu nr 139/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 08.10.2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z mienia gminnego.

GIN

146.

146/2018

08.10.2018r.

powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Gminy – Zespół ds. windykacji.

WOS

147.

147/2018

16.10.2018r.

przeprowadzenie likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

WOS

148.

148/2018

18.10.2018r.

powołania Zespołu uzgadniającego rozwiązania projektowe zlokalizowane na nieruchomościach gminnych.

WOS

149.

149/2018

18.10.2018r.

zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

150.

150/2018

18.10.2018r.

upoważnienia do poświadczenia za zgodność z oryginałem.

WOS

151.

151/2018

18.10.2018r.

upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem.

WOS

152.

152/2018

23.10.2018r.

Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność miny Wschowa.

GIN

153.

153/2018

24.10.2018r.

ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wschowa.

WOS

154.

154/2018

31.10.2018r.

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2018.

BF

155.

155/2018

31.10.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

156.

156/2018

07.11.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

157.

157/2018

08.11.2018r.

przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2018r.

KW

158.

158/2018

08.11.2018r.

zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GiN

159.

159/2018

15.11.2018r.

przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok.

BF

160.

160/2018

15.11.2018r.

przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2019/2027

BF

161.

161/2018

15.11.2018r.

zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok.

BF

162.

162/2018

15.11.2018r.

konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

 

WOS

 

Zarządzenia 1-10

Zarządzenia 11-20

Zarządzenia 21-27

Zarządzenia 28-39

Zarządzenie 40

Zarządzenia 41-59

Zarządzenia 60-73

Zarządzenia 74-100

Zarządzenia 101-120

Zarządzenia 121-123

Zarządzenia 124-129

Zarządzenia 130-140

Zarządzenia 141-155

Zarządzenia 156-159

Zarządzenia 160-162

 

 

 Data publikacji: 2018-02-15 09:17:01 (558 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-03-22 14:37:24 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-05-16 11:23:59 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-05-16 11:27:37 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-05-16 11:29:10 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-07-09 11:19:56 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-07-09 11:21:33 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-09-28 12:28:01 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-09-28 12:33:42 aktualizacja linków Damian Poźniak
2018-09-28 12:37:31 zmiany kosmentyczne Damian Poźniak
2018-09-28 12:41:12 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-09-28 12:45:55 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-09-28 12:47:15 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-09-28 12:48:57 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-09-28 12:50:23 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-09-28 12:55:58 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-09-28 12:56:55 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-09-28 12:58:01 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-09-28 13:00:45 Aktualizacja Damian Poźniak
2018-11-23 12:42:54 Aktualizacja Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa