Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przygotowywanie i wydawanie gorącego posiłku dla podopiecznych OPS Wschowa

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:
przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
1.Zakres zamówienia obejmuje:

1)Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku składającego się z zupy i chleba.
2)Wartość kaloryczna porcji dla 1 osoby nie może być niższa niż 850 kalorii.
3)Gramatura 1 porcji zupy nie może być mniejsza niż 650 gram.

2.Warunki usługi:
1)Miejsce wydawania posiłków : KLUB SENIORA we Wschowie przy ul. Łaziennej.
2)Godziny wydawania posiłków : codziennie od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godz. od 13:00 do 15:30.
3)Szacunkowa dzienna ilość wydawanych posiłków – dla około 150 osób.
3.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 20. Cena specyfikacji 16,00 zł .
4.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta winna zawierać oświadczenie wykonawcy, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędny potencjał finansowy, ekonomiczny, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych .
5.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6.Oferta musi obejmować całości zamówienia . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9.Wymagany termin realizacji całości zamówienia: od 1 września 2005 do 31 marca 2006r.
10.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
11.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
-cena (koszt) o wadze - 100 %
12.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. 20 w terminie do dnia 29 lipca 2005 roku, do godz. 12-tej.
13.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (29 lipca 2005 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze.
14.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
15.Szczegółowych informacji udzielają:
•Aleksandra Stryjewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna tel.540-25-25 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
•Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.540-24-26 wew.42 , ( codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00).
Wschowa, dnia 13 lipca 2005 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2005-07-15 10:17:52 ( odsłon)
- Małgorzata Ilska
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa