Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Modernizacja plaży w Lginiu gm. Wschowa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (0-65) 5402426, FAX (0-65)5401340
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Modernizację plaży w Lginiu gm. Wschowa”.

1.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

- zadanie 1 – roboty budowlane ( oznaczenie wg CPV – 45242000)

- zadanie 2 – urządzenie zieleni ( oznaczenie wg CPV – 77310000, 77314100)

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 20. Cena specyfikacji 36,00 zł .
4.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
4.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
4.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zadanie nr 1
4.4.1. Zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( protokoły końcowego odbioru ) .
4.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie i należący do Izby Inżynierów Budownictwa.
- minimum 8 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
4.4.3. Posiadają minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
• Koparka gąsienicowa 0,25 m3
• Spycharka gąsienicowa 75 kM
• Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
• Walec statyczny samojezdny 6 Mg
• Walec statyczny ogumiony 10 Mg
• Wibrator powierzchniowy
• Mieszarka doczepna
• Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg
• Wyciąg szybowy 1,5 Mg
• Samochód wywrotka 5 Mg
• Samochód skrzyniowy
• Środek transportu do 5,0 Mg
• Giętarka mechaniczna do prętów
• Nożyce mechaniczne do prętów
• Prościarka automatyczna do prętów
Zadanie 2
4.4.4. Zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - usługi związane z urządzaniem zieleni o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
4.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż :

- 100 000,00 zł dla zadania 1,
- 50 000,00 zł dla zadania 2.

4.5.2. Dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia – nie niższej niż 100% wartości umowy.
4.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4.7. Zaakceptują pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.Wykonawcy winni wpłaci na konto Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 2 000,00 zł, w tym:
Zadanie 1 – 1300,00 zł
Zadanie 2 – 700,00 zł.
6.Oferta nie musi obejmować całości zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne zdania).
7.Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9.Wymagany termin realizacji całości zamówienia: do 10. lipca 2006 r. zgodnie z harmonogramem robót stanowiącym załącznik do SIWZ.
10.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
11.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %.
12.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. 20 w terminie do dnia 15. maja 2006 roku, do godz. 12-tej.
13.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (15. maja 2006 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze.
14.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
15.Szczegółowych informacji udzielają:
•Marian Szarejko– p.o.Naczelnika Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 21, telefon 540-24-26 wew.44,codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
•Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.540-24-26 wew.42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 28 kwietnia 2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2006-04-28 12:52:41 ( odsłon)
- Małgorzata Ilska
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa