Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa z rozbudową ulicy Osiedle we Wschowie – etap II

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Przebudowę z rozbudową ulicy Osiedle we Wschowie – etap II”.

1.Zakres zamówienia obejmuje;
- roboty drogowe
- roboty instalacyjne
- usunięcie kolizji elektrycznych ( przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa linii kablowej SN)
2.Oznaczenie wg CPV 45233120,45232130, 45233140, 45232200.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 20. Cena specyfikacji 33,00 zł .
5.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.4.1. Zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( protokoły końcowego odbioru ) .
5.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie i należący do Izby Inżynierów Budownictwa.
Kierownik robót instalacyjnych elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych, należący do Izby Inżynierów Budownictwa
- minimum 10 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
5.4.3. Posiadają minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
• koparka kołowa 0,6 m3
• koparka gąsienicowa
• spycharka gąsienicowa 75 kM
• równiarka samojezdna 100 kM
• walec wibracyjny samojezdny 5 Mg
• walec statyczny samojezdny 6 Mg
• ubijak spalinowy 200 kg
• zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h
• żuraw samochodowy do 4 Mg
• wibrator powierzchniowy
• sprężarka spalinowa do 5 m3
• samochód skrzyniowy do 5 Mg
• samochód dostawczy 0,9 Mg
• samochód wywrotka do 5 Mg
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł .

5.5.2. Dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia – nie niższej niż 100% wartości umowy.
5.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.Wykonawcy winni wpłaci na konto Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 5 000,00 zł.
7.Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
8.Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia robót elektrycznych osobom trzecim ( podwykonawcom).
9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2006 r.
11.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
12.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
-cena (koszt) o wadze - 100 %
10.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. 20 w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku, do godz. 12-tej.
11.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (30 czerwca 2006 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze.
12.Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
13.Szczegółowych informacji udzielają:
•Marian Szarejko– p.o.Naczelnika Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 21, telefon 540-24-26 wew.44,codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
•Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.540-24-26 wew.42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 8 maja 2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2006-05-09 14:15:00 ( odsłon)
- Małgorzata Ilska
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa