Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Modernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Modernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie”.

1. Zakres zamówienia obejmuje;
a) roboty budowlane:
- roboty rozbiórkowe
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PCV,
- wymiana podłogi sportowej
- roboty malarskie,
- konserwacja pokrycia dachowego
b) roboty instalacyjne elektryczne
- instalacja zasilająca
- pomiary
c) roboty instalacyjne CO i wentylacja:
- wymiana zaworów przygrzejnikowych
- aparaty grzewczo-wentylacyjne
- instalacja wentylacji ( przewietrzenie)

2. Oznaczenie wg CPV 45212222-8
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Specyfikację I.W.Z. można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. 16. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ- www.sp2wschowa.buinfo.pl.
5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( protokoły końcowego odbioru ) .
5.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie i należący do Izby Inżynierów Budownictwa.
- minimum 10 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.

5.4.3. Posiadają minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
• Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
• Rusztowania ramowe warszawskie
• Środek transportowy do 5 Mg
• samochód wywrotka do 5 Mg
• wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg.
5.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .

5.5.2. Dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia – nie niższej niż 100% wartości umowy.
5.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.7. Posiadają na podłogę sportową ważną aprobatę techniczną ITB, atest higieniczny PZH oraz ważny certyfikat FIBA.
6. Wykonawcy winni wpłacić na konto Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 2 500,00 zł.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia robót elektrycznych, robót instalacyjnych CO i wentylację oraz dostawę i montaż podłogi sportowej osobom trzecim ( podwykonawcom).
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 23 października 2006 r.
11. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
12. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
10. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie , II piętro, pok. nr 16 w terminie do dnia 17 lipca 2006 roku, do godz. 12-tej.
11. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (17 lipca 2006 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, gabinet Z-cy Dyrektora, II piętro w pok. nr 17.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Szczegółowych informacji udzielają:
• Ryszard Ratajczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie, telefon 065 5407519.
• Marian Szarejko– p.o.Naczelnika Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 21, telefon 540-24-26 wew.44,codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.540-24-26 wew.42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 3 lipca 2006 r.

Dyrektor Szkoły
Ryszard RatajczakData publikacji: 2006-07-04 10:09:11 ( odsłon)
- Małgorzata Ilska
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa