Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 we Wschowie – etap II

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przedszkole Samorządowe nr 5 we Wschowie
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Wymianę stolarki okiennej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 we Wschowie – etap II”.

1.Oznaczenie wg CPV 45420000-7, 45421125-6.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Specyfikację I.W.Z. można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, w pokoju księgowości na I piętrze.
4.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.przedszkole5wschowa.w.interia.pl
5.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i wymianie stolarki okiennej z PCW, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł.
5.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- minimum 6 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
5.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5.5.2. Dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia – nie niższej niż 100% wartości umowy.
5.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7.Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
8.Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia prac związanych z dostawą stolarki okiennej osobom trzecim ( podwykonawcom).
9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2006 r.
11.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
12.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
-cena (koszt) o wadze - 100 %
10.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju księgowości na I piętrze, w terminie do dnia 24 lipca 2006 roku, do godz. 10-tej.
11.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (24 lipca 2006 r.) o godz.11:00 w siedzibie zamawiającego, w gabinecie dyrektora na I piętrze.
12.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
13.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15.Szczegółowych informacji udzielają:
•Lidia Toś – Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 we Wschowie, telefon 065 5402827lub 065 5407169.
•Marian Szarejko– p.o. Naczelnika Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II iętro - popkój nr 21, telefon 540-24-26 wew.44,codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
•Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.540-24-26 wew.42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 13 lipca 2006 r.Data publikacji: 2006-07-13 13:48:19 ( odsłon)
- Małgorzata Ilska
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa