Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Budowa oświetlenia drogowego w Buczynie gm. Wschowa oraz przebudowa oświetlenia parkowego we Wschowie – etap II

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Budowę oświetlenia drogowego w Buczynie gm. Wschowa oraz przebudowę oświetlenia parkowego we Wschowie – etap II”.

1.Zamówienie podzielono na 2 odrębne zadania:
Zadanie nr 1 – budowa oświetlenia drogowego w Buczynie
Zadanie nr 2 – przebudowa oświetlenia parkowego przy ul. Herbergera we Wschowie .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Oznaczenie wg CPV 45.31.10.00-0.
4.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 26,00 PLN .
5.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają wymogi określone w ds.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Łączna wartość wykonanych robót nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł.
5.4.2. Posiadają minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
• koparko-spycharka
• zuraw samochodowy
• środek transportowy do 5,0 Mg
• samochód dostawczy
• samochód specj z platformą i balkonem
• agregat prądotwórczy 10 kVA
5.4.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie robót elektrycznych należący do Izby Inżynierów Budownictwa
5.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł.
5.5.2. Dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
5.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ds. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Oferta nie musi obejmować całości zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
11. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30. listopada 2006 r.
12. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
13.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
10. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 22. września 2006 roku, do godz. 12-tej.
11. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (22. września 2006 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Szczegółowych informacji udzielają:
• Mirosław uskowiak– Inspektor w Wydziale Planowania, Inwestycji i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro – pokój nr 22, telefon 065 540-24-26 wew.40,codziennie od poniedziałku do piątku w godz. Od 8:00 do 14:00.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel. 065 540-24-26 wew.42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.Data publikacji: 2006-09-12 07:47:59 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 08:33:32 Usunięto załącznik: zalaczniki (zalaczniki.rar) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa