Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa nawierzchni części ulicy Zygmunta Starego we Wschowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1

(0-65) 5402426, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Przebudowa nawierzchni części ulicy Zygmunta Starego we Wschowie”

1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe
b) Roboty rozbiórkowe – rozbieranie dróg z płyt żelbetowych pełnych o wymiarach 3,0x1,5 m i 3,0 x1,0 m, rozebranie krawężnika betonowego oraz chodnika z kostki betonowej
c) Roboty ziemne – ręczne formowanie nasypów z ziemi kat.1-2 oraz humusowanie skarp
d) Podbudowa ulicy
e) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm
f) Wykonanie ławy pod krawężniki betonowe
g) Ułożenie krawężników i obrzeża betonowych
h) Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm na podsypce piaskowej
i) Osadzenie studzienki ściekowej ulicznej betonowej śr. 500 z osadnikiem bez syfonu
j) Koszt opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac
k) Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji kosztorysowej stanowiącej integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 1 do Specyfikacji.
3. Oznaczenie wg CPV 45233120, 45232130, 45233140, 45232200
4. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 24,00 zł .
5. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom drogowym stanowiącym przedmiot zamówienia. Łączna wartość wykonanych robót nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł.
5.4.2. Posiadają minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
• koparka gąsienicowa
• spycharka gąsienicowa 75 kM
• równiarka samojezdna 100kM
• walec statyczny samojezdny 6Mg
• walec wibracyjny samojezdny 5Mg
• wibrator powierzchniowy
• zagęszczarka wibram spalin 70-90 m3/h
• samochód skrzyniowy do 5Mg
• piła taśmowa elektryczna
5.4.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie robót drogowych należący do Izby Inżynierów Budownictwa
- minimum 5 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
5.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł.
5.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
11. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2006 r.
12. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
13. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
10. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 27. września 2006 roku, do godz. 12-tej.
11. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (27. września 2006 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Szczegółowych informacji udzielają:
• Marian Szarejko– p.o. Naczelnika Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 21, telefon 540-24-26 wew.44,codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.540-24-26 wew.42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 14. września 2006 r.Data publikacji: 2006-09-17 08:41:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 10:59:46 Usunięto załącznik: dokumentacja_przetargowa (dokumentacja_przetargowa.rar) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:59:47 Usunięto załącznik: dokumentacja_przetargowa_ver2 (dokumentacja_przetargowa_ver2.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:59:48 Usunięto załącznik: kosztorys (kosztorys.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa