Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

DOSTAWA OPAŁU W SEZONIE 2006/2007 r. - SPÓŁKA KOMUNALNA

Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o. we Wschowie

67-400 WSCHOWA ul. Daszyńskiego 10 (065) 540-26-05; fax (065) 540-26-07


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Prezes Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
„DOSTAWĘ OPAŁU W SEZONIE 2006/2007 r.”


1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę opału do stacji PKP Wschowa lub loko plac węglowy Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. wg poniższego zestawienia:
a) miał węglowy energetyczny (23-18-06) - 2 300 ton
b) węgiel kamienny orzech 80-40 (27-05-06) - 150 ton
c) koks gruby gat.I (27-10-06) - 25 ton
Szczegółowy zakres i harmonogram dostaw określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w siedzibie zamawiającego – pok. 2. codziennie w godzinach 700 - 1500 lub pocztą

2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr19 poz.177 z 2004 r. z póź. zm ).

3. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie powyżej powołaną Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (wartość zamówienia powyżej 60 000 EURO).

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin realizacji zamówienia – od 01.11.2006 r. do 30.09.2007 r. – wg harmonogramu.

6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt dostawy) - 100 %

7. Wadium w wysokości 10 000 zł (należy wnieść zgodnie z art.45 Ustawy przed upływem terminu składania ofert).

8. Miejsce i termin składania ofert – oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (Wschowa ul. Daszyńskiego 10 pok. Nr 2 – sekretariat) w terminie do dnia 16.10.2006 r. do godz.1000. Otwarcie ofert 16.10.2006 r. o godz. 1015.

9. Termin związania ofertą – 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Wschowa dnia 18 sierpnia 2006 r. PREZES ZARZĄDU

Roman Żaczyk


- 1 -

„dostawa opału w sezonie 2006/2007 r.”

Zamawiający:
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. - 67-400 WSCHOWA ul. Daszyńskiego 10

tel. (0-65) 540-26-05, fax (0-65) 540-26-07

NIP: 925-19-34-779; REGON 978050124

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na
„dostawę opału w sezonie 2006/2007"Wschowa, sierień 2006 r.

-2-
„dostawa opału w sezonie 2006/2007"


SPIS TREŚCI
1.Rozdział 1 Informacje wstępne - str. 3 2.Rozdział 2 Przedmiot zamówienia - str. 4
3.Rozdział 3 Terminy - str. 4 4.Rozdział 4 Informacje o warunkach jakie muszą spełniać oferenci - str. 4
5.Rozdział 5 Wymagane oświadczenia i dokumenty - str. 5 6.Rozdział 6 Opis sposobu obliczania ceny - str. 6 7.Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania oferty - str. 7
8.Rozdział 8 Kryteria powodujące wykluczenie lub odrzucenie oferty - str. 8
9.Rozdział 9 Informacja o trybie składania , otwarcia i oceny ofert - str. 9 10.Rozdział 10 Zawarcie umowy -str. 10 11.Rozdział 11 Istotne postanowienia umowy -str. 10
12.Rozdział 12 Środki odwoławcze -str. 10
13. Załącznik do specyfikacji (Harmonogram dostaw opału) - str. 11
14. Formularz ofertowy - str. 12
15. Załączniki do oferty (3 szt.) - str. 13-15
16. Projekt umowy na dostawę opału - str. 16
-3-
„dostawa opału w sezonie 2006/2007”
Rozdział 1
Informacje wstępne
1. Zamawiający
Zamawiającym jest: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o Adres: 67-400 Wschowa ul. Daszyńskiego 10
Telefon: (065) 540-26-05; fax (065) 540-26-07
Adres e-mail Sp_kom@wschowa.pl;
Godziny pracy od 7:00 do 15:00.
Godziny otwarcia kasy od 8:00 do 14:00 (przerwa od 11:30 do 12:00)
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Wschowa: 14 8669 0001 0005 8001 2000 0002
NIP: 925-19-34-779 REGON: 978050124
2. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP- 8/8//2006.
Oferenci we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z
zachowaniem zasad określonych zamówień Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z póź. zm.).
4. Informacje uzupełniające
1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji i.w.z. przeznaczone są wyłącznie w
celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
2) Ilekroć w Specyfikacji i.w.z. zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką
ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
opublikowanej w Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm..
3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi oferent.
4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w
przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający
poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
5) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji treści
Specyfikacji i.w.z.. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej modyfikacji, Zamawiający niezwłocznie
przekaże ją wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i.w.z. i będzie dla nich
wiążąca.
5. Udzielanie wyjaśnień
1) Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych
w ustawie, w art. 27 oraz art. 38. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane faksem pod
warunkiem niezwłocznego potwierdzenia ich na piśmie wysłanym na adres zamawiającego.
2) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający odpowie na piśmie na pytania dotyczące treści
Specyfikacji i.w.z. przesyłając treść pytania i odpowiedź wszystkim uczestnikom postępowania ,
pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego wcześniej niż 6 dni przed terminem
składania ofert.
3) Odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego.
5) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
a) Roman Żaczyk– Prezes Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie ul. Daszyńskiego 10 telefon: 065/540-26-05
- 4 -

b) Jerzy Janowski – Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji Przetargowej Spółki z o.o. we Wschowie telefon: 065/540-26-05 w. 27

c) Marek Wawrzyniak – Specjalista d.s. Zaopatrzenia – tel. 065/540-26-05 w. 28
Rozdział 2
Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa opału w sezonie 2006/2007” wraz z transportem – wg. Załączonego harmonogramu dostaw w ilości:
• miał węglowy energetyczny gat.I (23-18-06)* - 2 300,0 Ton
• węgiel kamienny orzech gat. I (27-05-06)* - 150,0 Ton
• koks gruby gat.I (27-10-06)* - 25,0 Ton
* w kolejności:
- kaloryczność nie mniejsza niż
- zawartość popiołu nie większa niż
- zawartość związków siarki nie więcej niż
2. Do zakresu zamówienia należy dostawa opału wagonowa do stacji PKP Wschowa, lub samochodowa na plac węglowy Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
Rozdział 3
Terminy
1. Wymagany termin realizacji zamówienia – od 01.11.2006r. do 30.09.2007 r. – terminy dostaw zgodnie z załączonym harmonogramem dostaw.
2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Zgoda oferenta na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej nie powoduje utraty wadium.
4. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta zostanie wybrana.
Rozdział 4
Informacja o warunkach jakie musza spełniać oferenci
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń, których listę przedstawiono w punkcie "Wymagane oświadczenia i dokumenty".
W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunki opisane wyżej
musi spełniać każdy z wykonawców składających wspólną ofertę, czyli żaden z
członków konsorcjum nie może podlegać wykluczeniu.
2. Posiadają uprawnienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zrealizowali jako główny dostawca w okresie minionych 3 lat, co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze.

4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zarówno na stanowiskach wykonawstwa jak i dozoru technicznego.
- 5 -
5. Dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego lub mają dostęp (poprzez dzierżawę, wynajem, leasing lub inny sposób) do sprzętu, pojazdów i innego wyposażenia technicznego.

6. Wykażą, że dysponują środkami finansowymi w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

8. Wyrażą zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy.

9. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptują je bez zastrzeżeń.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w warunki podmioty te mogą spełniać łącznie.
Rozdział 5
Wymagane oświadczenia i dokumenty
I. Każdy wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie (wg załącznika nr 1 do oferty)
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przede wszystkim, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
II. Od oferentów ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający status prawny firmy z miejscem i datą
rejestracji albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej -
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Odpis aktu założycielskiego lub inny dokument właściwy dla oferenta, z którego wynika
forma reprezentacji (np. umowa spółki, statut, uchwała zgromadzenia wspólników).

3) Upoważnienie w formie pisemnej dla osoby podpisującej ofertę wraz z załącznikami, o ile nie
wynika ono z dokumentów wymaganych powyżej.

4) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
Wraz z ofertą należy przedłożyć:
a) upoważnienie dla podmiotu reprezentującego pozostałych oferentów, udokumentowane
pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
oferentów,
b) umowę przewidującą: - sposób ich współdziałania, - zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich - sposób odpowiedzialności, - określenie czasu trwania konsorcjum( czas trwania konsorcjum musi obejmować okres
realizacji przedmiotu zamówienia wraz z okresem gwarancji i rękojmi). - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi.
c) Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej

d) w odniesieniu do wymogów dotyczących wiarygodności dokumentów winni złożyć wszyscy
oferenci: oświadczenia, zaświadczenia, wypis z rejestru, bilanse lub informacje określające
- 6 -

obroty , zyski i straty przewidziane specyfikacją winni złożyć wszyscy uczestnicy konsorcjum
z osobna.
5). Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert.

6) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty - wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert.

7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat zamówień o zakresie i charakterze porównywalnym

9) potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10 000,- zł (wniesione zgodnie z art.45 Ustawy)

10) Informację banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

11) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
UWAGA! Dokumenty, o których mowa wyżej, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 07 kwietnia 2004 r. mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły „spełnia- nie spełnia". Brak jakiegokolwiek z w/w dokumentów lub, złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. nie poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) spowoduje odrzucenie oferty.
Rozdział 6
Opis sposobu obliczania ceny
1. Ofertę należy przygotować na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia i jego charakterystyki. Oferent przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Zamawiającemu,

2. Wykonawca winien określić ryczałtową cenę ofertową liczbowo i słownie w oparciu o zakres określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym.

3. Cenę oferty należy wyliczyć metodą kalkulacji własnej, w tym:
a) zakres prac, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresami prac określonymi w niniejszej specyfikacji.
b) oferent winien wyliczyć cenę w oparciu o formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do oferty.
c) cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z zakresu prac, łącznie z kosztem wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, transportowych, utrzymania zaplecza, oraz inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
4. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

6. W ofercie należy podać cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.

7. Podane ceny są obowiązujące w całym okresie ważności oferty.

8. Zamawiający porówna ceny ofert ustalone w taki sam sposób i za taki sam zakres zamówienia.
- 7 -

9. Rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będzie dokonywane w złotych polskich.

10. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

11 .Zamawiający zgodnie z art.88 ustawy poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
• w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu
obliczeniu ceny;
• w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
• w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena
ryczałtowa):
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo
podano poszczególne ceny ryczałtowe.
14.Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy, odrzuci ofertę, jeżeli zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny, a także gdy Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
Rozdział 7
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania i zalecenia ogólne
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
3) Wymaga się pod rygorem nieważności, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4) Treść oferty i sposób jej sporządzenia musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i.w.z. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i
załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez oferenta, pod warunkiem, że ich treść,
a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.
6) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części prac osobom trzecim (podwykonawcom).
9) W przypadku podmiotów występujących wspólnie oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich oferentów występujących wspólnie. Niezależnie od przyjętej formy współdziałania każda z występujących wspólnie osób musi złożyć osobny komplet dokumentów (odpis z rejestru lub ewidencji, zaświadczenie skarbowe itd. gdyż warunki o charakterze osobistym musi spełniać indywidualnie każdy z członków grupy. Jedynie wymagania o charakterze czysto gospodarczym (dotyczące sytuacji gospodarczej) mogą być rozpatrywane łącznie, sumując wspólny potencjał techniczny, ekonomiczny lub kadrowy.
- 8 -

10) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
11) Wymaga się, by oferta była dostarczona na adres Zamawiającego, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym hasłem „oferta na dostawę opału w sezonie 2006/2007r." oraz „Nie otwierać przed 16 października 2006 r. do godz. 10:15” a także informacją o adresacie i oferencie/firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku oferenta oraz jego adresie. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy dodatkowo przesłać w drugiej zewnętrznej kopercie zaadresowanej w sposób następujący: Spółka Komunalna Wwchowa Sp. z o.o. 67-400 Wschowa ul. Daszyńskiego 10.
12) Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
13) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty ponumerowane,
14) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
15) Wykonawca w ofercie winien zastrzec, które informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Dokumenty wskazane przez oferenta, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być w ofercie wyodrębnione.
2. Zmiany i wycofanie oferty: 1) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej,
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA,
3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
3. Zawartość oferty 1) Wypełniony formularz oferty, podpisany w sposób określony w punkcie "Wymagania ogólne",
2) Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie "Lista wymaganych oświadczeń i dokumentów",
w podanej tam kolejności,
Rozdział 8
Kryteria powodujące wykluczenie lub odrzucenie oferty
W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada:
1.Czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach wymienionych w art.24 w szczególności, jeśli nie spełni on jakiegokolwiek
warunku określonego w art.22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy oraz w Rozdziale 5 niniejszej Specyfikacji oraz gdy :
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykluczonych Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Czy oferty nie podlegają odrzuceniu: Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że oferta: 1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- 9 -
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na
podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Rozdział 9
Informacja o trybie składania, otwarcia i oceny ofert
1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 16 października 2006 r. do godziny 10:00
2. Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2006 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego
2) Otwarcie ofert jest jawne.
3) Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwy( firmy) oraz adresy wykonawców, których oferty zostaną otwarte a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4) Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert-jednak wyłącznie na ich wniosek.
5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego do wniesienia protestu.
3. Kryteria oceny ofert
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie niżej opisane kryteria.
Oferta oceniana jako najkorzystniejsza w danym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów, a
pozostałe odpowiednio mniej.
Punkty przydziale będą wg następujących zasad:
• Cena o wadze (znaczeniu) - 100%
Liczba punktów, (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta okaże się
najkorzystniejsza i która otrzyma największa ilość punktów wyliczonych
wg powyższych zasad
Rozdział 10
Zawarcie umowy
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że złożono tylko jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu lub upłynie termin, związania ofertą.

- 10 -
Rozdział 11
Istotne postanowienia umowy
W treści przyszłej umowy znajdą się między innymi następujące zapisy:
1) Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz wprowadzanie nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jest niedopuszczalne, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego .
2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3) Zamawiający będzie również żądał zagwarantowania w umowie niezmienności cen ujętych w
ofercie oraz sposobu rozliczania wynagrodzenia a także kar umownych zawartych w projekcie
umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji. .
Rozdział 12
Środki odwoławcze
1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt. 3. Protest uważa się
za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego
treścią.
3. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż
3 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
7. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak
rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
8. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia
odwołania zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy
przyłączyli się do protestu.
9. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu
lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania
zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne
z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Dowód uiszczenia wpisu dołącza się do
odwołania.
Wschowa, dnia 18 sierpnia 2006 r.
ZATWIERDZAM:
Prezes Spółki Komunalnej Sp. z o.o.

Roman Żaczyk Załączniki do specyfikacji:
1. Harmonogram dostaw opału (załącznik nr 1 do specyfikacji)
2. Formularz oferty.
3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków art.22 ust.1 PZP (zał. nr 1do oferty).
4. Druk- doświadczenie oferenta (zał. nr 2 do oferty)
5. Formularz cenowy (zał. nr 3 do oferty).
6. Projekt umowy.

- 11 –
„dostawa opału w sezonie 2006/2007 r.”

Załącznik nr 1
Do specyfikacji i.w.z.

HARMONOGRAM DOSTAW OPAŁU IV kw.2006 r. – III kw. 2007 r.

Kwartał roku miesiąc Miał węglowy energetyczny 23-18-06*
Ton Węgiel kamienny orzech 80-40 gat.I 27-05-06*
ton Koks gruby gat. I 27-10-06*
ton
IV. 2006 r. Październik - - -
Listopad 360,00 60,00 25
Grudzień 360,00 60,00
I. 2006 r. Styczeń 360,00 - -
Luty 240,00 30,00 -
Marzec 240,00 - -
II. 2006 r. Kwiecień 180,00 - -
Maj 120,00 - -
Czerwiec 80,00 - -
III. 2006 r. Lipiec 100,00 - -
Sierpień 80,00 - -
Wrzesień 180,00 - -
R a z e m 2 300,00 150,00 25,00


U w a g a !

* oznacza zawartość:
- człon pierwszy oznacza wartość kaloryczną nie mniejszą niż 23.000 kJ/kg
- człon drugi oznacza dopuszczalną zawartość popiołu nie większą niż 18%
- człon trzeci oznacza dopuszczalną zawartość związków siarki nie większą niż 0,6 %

zastrzega się możliwość zmiany ilości i terminów dostaw po uprzednim powiadomieniu


………………………………….

Nazwa i adres oferenta -12-
O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „dostawę opału w sezonie 2006/2007 r.” :1. oferujemy wykonanie zmówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ryczałtową ogółem:
a) miał węglowy energetyczny klasy I za kwotę ……………zł/netto …………….....zł/brutto

koszt transportu …………...zł/netto ……………….zł/brutto

b) węgiel kamienny orzech 80-40, klasy I za kwotę ……………zł/netto………………..zł/brutto

koszt transportu ……………zł/netto ……………….zł/brutto

c) koks gruby gat. I za kwotę ………….. zł/netto ……………….zł/brutto

koszt transportu ……………zł/netto ……………….zł/brutto
2. oświadczamy, że kalkulacja cenowa zawiera wszystkie pozycje niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. oferujemy realizację zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego
4. warunki płatności faktur 30 dni od dostarczenia faktury
5. usługi objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać własnymi siłami
6. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
7. oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert
8. oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty
9. oświadczamy, że zawarty w warunkach przetargu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
10. oświadczamy, że następujące dane/dokumenty załączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania:
1) ………………………………………………………… str ……
2) ………………………………………………………… str ……
3) ………………………………………………………… str ……
11. ofertę niniejszą składamy na …… kolejno ponumerowanych stronach.
12. załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
1) …………………………………
2) ………………………………..
3) ………………………………..
4) ………………………………..
5) ………………………………..
6) ………………………………..
7) ………………………………...
8) …………………………………
9) …………………………………
10) ………………………………
………………………….. dnia ……………….. ………………………………………………
podpis uprawnionego przedstawiciela
pieczęć oferenta -13- załącznik nr 1
do oferty

OŚWIADCZENIE

W sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznychPrzystępując do postępowania o zamówienie publiczne własnoręcznym podpisem potwierdzam/y/, że nasza firma oraz osoby wymienione o zamówieniach publicznych, spełniamy następujące warunki jako oferenci

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
……………………………….dnia ………………………. …………………………………..
podpis osoby upoważnionej
-14-
Załącznik nr 2
Do oferty(pieczęć oferenta)DOŚWIADCZENIE OFERENTA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę opału w sezonie 2006/2007 r.” oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie:

Nazwa i adres zamawiającego Opis dostaw Wartość dostaw zł Termin realizacji Wartość za którą odpowiedzialny był składający oświadczenia
…………………………… dnia ………………………… …….……………………………………
podpis upoważnionego przedstawiciela

-15-
Pieczęć oferenta
Załącznik nr 3
Do ofertyFORMULARZ CENOWY

Składając w imieniu …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..
ofertę w przetargu nieograniczonym na „dostawę opału w sezonie 2006/2007 r.” oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:


Lp. Nazwa towaru Cena jednostkowa zł/1tonę
Cena netto

VAT

Cena brutto


1
Miał węglowy energetyczny 23-18-06
M*
T*

2
Węgiel kamienny orzech 80-40 kl.I 27-05-06 M*
T*

3
Koks gruby gat.I 27-10-06 M*
T*

4
R a z e m

*
M - cena materiału
T - cena transportu………………………. dnia …………………. ……….……………………………………
podpis upoważnionego przedstawiciela


Załącznik nr 4
Do oferty
UMOWA DOSTAWY NR ………..

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr19 poz.177 z 2004 r.) w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę opału na 2006/2007 r.” w dniu ………………………………. we Wschowie pomiędzy:
A. Spółką Komunalną Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie ul. Daszyńskiego 10 – zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:
1. Romana Żaczyka – Prezesa Zarządu
2. Jerzego Janowskiego – Członka Zarządu

B. ……………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ – reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
została zawarta umowa na czas określony od 01.11.2006 r. do 30.09.2007 r. o następującej treści:

§ 1

DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU wg załączonego harmonogramu dostaw, następujące towary za ustalone w ofercie przetargowej ceny:
1. miał węglowy energetyczny klasy I (23-18-06) wraz z transportem - 2 300,00 ton
za cenę ……………….zł brutto /1tonę wraz z transportem
2. węgiel kamienny orzech 80-40 kl.I (27-05-06) wraz z transportem - 150,00 ton
za cenę ……………….zł brutto /1tonę wraz z transportem
3. koks gruby gat. I (27-10-06) wraz z transportem - 25,00 ton
za cenę ……………….zł brutto /1tonę wraz z transportem
Harmonogram dostaw jest integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2

DOSTAWCA dostarczy towar wagonami na stację PKP Wschowa (lub transportem samochodowym na plac węglowy ZAMAWIAJĄCEGO). Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z DOSTAWCY na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą odbioru tego towaru od przewoźnika.
1. wydanie opału będzie następowało na stacji kolejowej we Wschowie lub na placu węglowym.
2. każda partia opału musi posiadać atest jakościowy.
3. dostawa towaru będzie awizowana nie później niż 3 dni przed dostawą oraz nadzorowana przez DOSTAWCĘ, jak również realizowana wg harmonogramu dostaw (w załączniku).
4. DOSTAWCA będzie reagował na ewentualne zagrożenia zakłóceń dostaw opału

§ 3

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić DOSTAWCY za dostarczony opał o określonej w umowie jakości cenę ustaloną w §1 umowy . Termin zapłaty ustalono na 30 dni od daty dostawy opału . Za termin zapłaty przyjmuje się datę dokonania przelewu przez bank ZAMAWIAJĄCEGO. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta ZAMAWIAJĄCEGO w Banku Spółdzielczym we Wschowie nr 14 8669 0001 0005 8001 2000 0002.- 2 -

§ 4

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

1. DOSTAWCA zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:
- 10% wartości umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada DOSTAWCA
- 0,10% wartości umownej opału nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.
- 10 % wartości dostarczonego opału w przypadku dostawy opału o obniżonej wartości opałowej .
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić DOSTAWCY kary umowne w wysokości:
- 10% wartości umownej towaru w razie odstąpienia przez DOSTAWCĘ od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY
- ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku zapłaty należności z opóźnieniem

§ 5

Dostawca zobowiązany będzie wymienić na swój koszt dostarczony opał jeśli jego wartość opałowa będzie niższa o 10 lub więcej % od wartości określonej w § 1 umowy.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania analizy opału w wybranym przez siebie niezależnym laboratorium w ciągu 10 dni od odbioru opału .W przypadku stwierdzenia przez laboratorium niewłaściwej jakości opału Dostawca zobowiązany będzie pokryć Zamawiającemu koszty wykonanych badań laboratoryjnych .
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji jakościowej opału, zapłata za opał nastąpi po rozpatrzeniu przez Dostawcę złożonej reklamacji.

§ 7

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy , niekorzystnych dla Zamawiającego , jest niedopuszczalne , jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru oferenta , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego .

§10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia-3-

wiadomości o tych okolicznościach . W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych według siedziby Zamawiającego .

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
……………………………………………….. …………………………………………..
D O S T A W C A Z A M A W I A J Ą C YData publikacji: 2006-09-17 08:48:00 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa