Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2007

MODYFIKACJA NR 2 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA OCZYSZCZANIE MIASTA WSCHOWY W ROKU 2007.


Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz.1163) modyfikuję Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2007 w ten sposób, że ogranicza się przedmiot zamówienia o zakres związany z selektywną zbiórką odpadów komunalnych i w związku z powyższym zmianie ulegają n/w pozycje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
1. W Rozdziale 2 „Przedmiot zamówienia” zmienia się pkt.2 w ten sposób , że wykreślone zostały ppkt.d,e i f , w pkt. 3 wykreślono ppkt. 3 oraz w pkt. 8 wykreślono ppkt. 9.
2. W Rozdziale 4 „ Informacja o warunkach , jakie muszą spełniać oferenci” skreśla sie w pkt. 2 ppkt.2.3. pozycję : pojazd przystosowany do opróżniania pojemników na surowce wtórne.

Zgodnie z art.38 ust.6 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużam termin składania ofert . W związku z powyższym zmianie ulega Rozdziale 10 Specyfikacji, który po zmianie brzmi :

I. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, II piętro pokój nr 20, do dnia 18. grudnia 2006 r. do godz. 12:00.
1) Wymaga się, by oferta była dostarczona na adres Zamawiającego , w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym hasłem „oferta na oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2007” „Nie otwierać przed 18. grudnia 2006 r. godz. 13:00” oraz informacją o adresacie i oferencie /firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku oferenta oraz jego adresie/. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy dodatkowo przesłać w drugiej zewnętrznej kopercie zaadresowanej w sposób następujący: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, 67-400 Wschowa ul. Rynek 1.
2) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w / w opisem ponosi oferent.
II. ZMIANA OFERTY
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany i poprawki w złożonej ofercie, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu do składania ofert.
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZAMIANA”,
3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
III. WYCOFANIE OFERTY
1) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
2) Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
3) Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

IV. OTWARCIE OFERT
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18. grudnia 2006 r. o godzinie 13:00 w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
2) Otwarcie ofert jest jawne.
3) Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwy( firmy) oraz adresy Wykonawców których oferty zostaną otwarte, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
4) Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert – jednak wyłącznie na ich wniosek.
Z uwagi na przedłużenie terminu składania ofert zmianie ulega także Rozdział 7 Specyfikacji pkt. 5, 7 i 8 , które po zmianie brzmią :
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 18. grudnia 2006 r., do godz. 1100.
7. Wadium wniesione w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie , w pok. nr 20 II piętro, w godzinach pracy urzędu , najpóźniej do dnia 18. grudnia 2006 r. do godz.1100.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą (30 dni) licząc od dnia upływu terminu składania ofert ( tj. od dnia 18. grudnia 2006 r. do dnia 16.stycznia 2007 r.).

Zmianie ulega również projekt umowy w ten sposób, że w § 1 ust.2 wykreślono ppkt.d, e i f oraz w ust.3 wykreślono ppkt. 3, a także w § 5 skreślono się ust.6.

Z uwagi na modyfikację Specyfikacji zmienia się Załącznik nr 5 do oferty ”Uproszczony kosztorys ofertowy” , w którym wykreślono poz. 4a, 4b, 4c i 4d dot. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pozostałe zapisy Specyfikacji nie ulegają zmianie.Wschowa, dnia 11. grudnia 2006 r.


Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof GrabkaMODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA OCZYSZCZANIE MIASTA WSCHOWY W ROKU 2007.Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz.1163) modyfikuję Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2007 w następujący sposób:
1. W Rozdziale 2 „Przedmiot zamówienia” zmienia się pkt.3 w ten sposób , że wykreślony został ppkt.10) dot. dozoru placów zabaw oraz wykreślony został pkt.7.
2. W projekcie umowy, w § 1 ust.3 wykreślono ppkt.11).
3. Nie obowiązuje też zał. nr 8 do Specyfikacji.

Pozostałe zapisy Specyfikacji nie ulegają zmianie.

Wschowa, dnia 5. grudnia 2006 r.


Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Grabka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:
oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2007.
1. Zakres prac obejmuje:
• oczyszczanie jezdni ulic, placów oraz oczyszczanie chodników i schodów w
ciągu komunikacyjnym, w tym również oczyszczanie chodników w okresie sezonu zimowego( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi itp.),
• opróżnianie koszy ulicznych,
• opróżnianie kontenerów na plastik, szkło,
• czyszczenie rynsztoków,
• likwidacja zmiotek ulicznych,
• usuwanie zarastającej roślinności z chodników,
• likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej,
• zbieranie i wywóz nieczystości na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych Niesegregowanych w miejscowości Tylewice ( położone w odległości około 5 km od Wschowy).
• zbieranie odpadów nadających się do recyklingu ( szkło białe, szkło kolorowe, plastik, makulatura) i przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym zgodne z obowiązującymi przepisami zezwolenie na przetwarzanie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne.
• stały dozór placów zabaw dla dzieci przy ul. Głogowskiej, ul. Plac Grunwaldu oraz na osiedlu przy ul. Kopernika.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oznaczenie wg CPV 90210000, 90211000, 90212000,9021300.
5. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 39,00 zł .
6. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
7.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
7.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
7.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
7.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 3-ch lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, zamówień o podobnym charakterze rozumianych jako wykonywanie usługi z zakresu oczyszczania miast o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
7.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- wymaganej jest wykazanie co najmniej 15 pracowników fizycznych.
7.4.3. Dysponują następującym technicznie sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego (wymagania minimalne):

- zamiatarka mechaniczna szt.1
- polewarka lub pojazd przystosowany – szt. 1
- sprzęt ręczny do czyszczenia chodników ( wózki, miotły itp. minimum po 10 szt.).
- ciągnik kołowy z przyczepą - szt. 1
- samochód dostawczy min. ładowność 1 t - szt. 1,
- pojazd przystosowany do opróżniania pojemników na surowce wtórne ( pojemniki siatkowe o po. 1100 l i pojemniki typu KUBIK).
7.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia :
7.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
7.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej.
10. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
13. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
14. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
15. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
16. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 12. grudnia 2006 roku, do godz. 12-tej.
17. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (12. grudnia 2006 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
18. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
19. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
21. Szczegółowych informacji udzielają:
• Marian Kociubiński – p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Infrastruktury w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, II piętro pok. nr 25, telefon: 065/ 540-24-26 wew. 35 fax: 065/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14-tej.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.540-24-26 wew.42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 30. listopada 2006 r. Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2006-12-02 16:01:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 08:55:25 Usunięto załącznik: oferta_oczyszczanie_miasta (oferta_oczyszczanie_miasta.rar) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:55:26 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA_DO_SIWZ (WYJASNIENIA_DO_SIWZ.doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:55:26 Usunięto załącznik: zmodifikowane_zalaczniki (zmodifikowane_zalaczniki.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:55:27 Usunięto załącznik: modyfikacja_nr_2 (modyfikacja_nr_2.doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa