Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w roku 2007.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:
utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w roku 2007.
1.Łączny obszar terenów objętych zamówieniem wynosi :
a) 189 980,00 m2 terenów zieleni gminnej
b) 2098 mb żywopłotów na terenach gminnych.
c) 14 658,00 m2 – powierzchnia stawu nr 1 i 2 przy ul. Obr. Warszawy.
d) 9012 m2 – powierzchnia alejek spacerowych w obrębie stawów przy ul. Obr.Warszawy.
d)przedmiot zamówienia obejmuje również pielęgnację i utrzymanie:
- 115 szt. gazonów
- 49 szt. kwietników.

2.Zakres prac obejmuje:
1) koszenie traw;
2) usuwanie zanieczyszczeń;
3) pielęgnację drzew i krzewów oraz żywopłotów;
4) obsadzenie gazonów kwitnącymi roślinami jednorocznymi;
5) pielęgnacja gazonów;
6) podlewanie, w tym również kwietników wiszących, gazonów, nasadzeń ( koszt wody do podlewania ponosi Wykonawca);
7) nawożenie nawozami oraz stosowanie środków chemicznych ochrony roślin;
8) nasadzenie nowych drzew i krzewów ;
9) utrzymanie czystości alejek i ciągów pieszych położonych na terenach zieleni;
10) zbieranie i wywóz nieczystości;
11) odbudowa trawników;
12) wycinka drzew;
13) stały dozór Placów Zabaw dla dzieci przy ul. Głogowskiej, ul. Plac Grunwaldu oraz na osiedlu przy ul. Kopernika.

3.Zakres zamówienia obejmuje również utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych w obrębie miasta Wschowy.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.Oznaczenie wg CPV - 77310000-6, 77314100-5, 77342000.
6.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 22,00 zł .
7.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
8.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
8.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
8.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
8.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
8.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
8.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
8.4.2.Dysponują kadrą pracowniczą z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia - wymagane jest wykazanie co najmniej 10 pracowników fizycznych.
Wykonawca na dzień podpisania umowy musi wykazać zatrudnienie na umowę o pracę minimum 10 pracowników fizycznych, w tym przynajmniej 1 pracownik posiadający uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie.
8.4.3.Dysponują następującym technicznie sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego (wymagania minimalne):

-kosiarka samojezdna - szt. 1
-kosiarka spalinowa – szt. 3,
-kosa spalinowa – szt. 3
-podkaszarki - szt. 1,
-pilarka spalinowa - szt. 1,
-opryskiwacz - szt. 2,
-nożyce spalinowe do żywopłotu - szt. 2,
-wertykulator - szt. 1,
-glebogryzarka - szt. 1,
-samochód dostawczy min. ładowność 1 t - szt. 2,
-pojazd przystosowany do podlewania nasadzeń – szt. 1.
- podnośnik do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu oraz wycinki drzew.
8.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł.
8.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.Wykonawcy winni wpłaci na konto Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 2 000,00 zł.
10.Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
13.Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01. lutego do 31. grudnia 2007 r.
14.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
15.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) o wadze - 100 %
16.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 03. stycznia 2007 roku, do godz. 12-tej.
17.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (03. stycznia 2007 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
18.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
19.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
20.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
21.Szczegółowych informacji udzielają:
Marian Kociubiński – p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Infrastruktury w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, II piętro pok. nr 25, telefon: 065/ 540-24-26 wew. 35 fax: 065/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14-tej.
Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.540-24-26 wew.42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 20. grudnia 2006 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Grabka


utrzymanie_zieleni_dokumentacja
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 288

Data publikacji: 2006-12-20 19:22:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa