Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:
Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa.
1.Zakres zamówienia obejmuje:
Remont nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem;
Remont nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełnione zaprawą;
Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem stand 3 mechanicznie i ręcznie;
Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem;
Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową;
Remont cząstkowy nawierzchni z kamienia obrobionego wys 16-20 cm;
Naprawy drogi gruntowej- wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem kamiennym niesortowalnym (analogia);
Naprawy drogi gruntowej – profilowanie;
Ręczne i mechaniczne plantowanie poboczy;
Mechaniczne ścinanie drzew;
Znaki drogowe;
Odnawianie poziomego oznakowania przejść dla pieszych.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Oznaczenie wg CPV 45.23.31.40, 45.23.31.42, 45.23.32.00
4.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 26,00 zł .
5.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
6.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. :
6.4.1. zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( protokoły końcowego odbioru robót lub referencje- treść dokumentów powinna określać rodzaj wykonanych robót oraz ich wartość).
6.4.2. kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg.
- minimum 5 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
6.4.3. Dysponują minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
Równiarka samojezdna 100 kM
Walec statyczny samojezdny 6 Mg
Walec wibracyjny samojezdny 5 Mg
Ciągnik kołowy 50kM
Samochód dostawczy
Skrapiarka do bitumu przewoźna z pompą
Piaskarka samochodowa
Przecinarka do asfaltu
Wibrator powierzchniowy
Piła motorowa łańcuchowa
6.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
6.5.1.posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
6.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.Wykonawcy winni wpłaci na konto Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 5 000,00 zł.
8.Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części robót osobom trzecim ( podwykonawcom).
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
11.Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008r.
12.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
13.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) o wadze - 100 %
14.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 12. marca 2007 r. roku, do godz. 12-tej.
15.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (12. marca 2007 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
16.Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
17.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
18.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


19.Szczegółowych informacji udzielają:
Marian Szarejko – p.o. Naczelnika Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, II piętro pok. nr 21 telefon: 065 540-24-26 wew. 44, faks: 065 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14-tej.
Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel. 065 540-24-26 wew.42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 6.lutego 2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2007-02-07 07:20:53 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 11:15:01 Usunięto załącznik: Remonty_dokumentacja (Remonty_dokumentacja.rar) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa