Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa, w latach 2007-2010


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
gminy Wschowa, w latach 2007-2010”.

1.Zakres zamówienie obejmuje dowóz dzieci do n/w szkół wraz z odwozem :
Szkoła Podstawowa Nr 1 położona we Wschowie przy ul. K. Wielkiego nr 10
Gimnazjum Nr 1 położone we Wschowie przy ul. Kopernika
Gimnazjum Nr 2 położone we Wschowie ul. Zacisze (Osiedle Jagiellonów )
Odwóz 4 razy w tygodniu uczniów ze szkoły w Lginiu do Przylesia , Radomyśla i Hetmanic.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Oznaczenie wg CPV 60.11.31.00 - 4
4.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 17,00 zł .
5.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
6.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadają licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
6.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
6.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
6.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- minimum 8 kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym , oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców.
6.4.3. Posiadają odpowiednią ilość w pełni technicznie sprawnych pojazdów ( minimum 8 autobusów ) przystosowanych do przewozu dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisach, pozwalających na codzienne dowożenie dzieci do szkół bez opóźnień w każdych warunkach atmosferycznych. Proponowane autobusy muszą spełniać wymagania dotyczące liczby miejsc pasażerskich.

6.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
6.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł.
8.Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części usług osobom trzecim ( podwykonawcom).
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
11.Wymagany termin realizacji zamówienia: od dni 3 września 2007r. do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2009/2010.
12.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
13.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) o wadze - 100 %
10.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 25. czerwca 2007 roku, do godz. 12-tej.
11.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (25. czerwca 2007 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze.
12.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
13.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15.Szczegółowych informacji udzielają:
Barbara Nowak- Główny Specjalista ds. Oświatowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Plac Zamkowy 3, telefon 540-21-60,codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.540-24-26 wew.42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 05. czerwca 2007 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2007-06-06 08:49:59 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 11:09:06 Usunięto załącznik: zalaczniki_do_ogloszenia (zalaczniki_do_ogloszenia.zip) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa