Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:
oczyszczanie miasta Wschowy w roku 2008.

1.Zakres prac obejmuje:
•oczyszczanie jezdni ulic, placów oraz oczyszczanie chodników i schodów w
ciągu komunikacyjnym, w tym również oczyszczanie chodników w okresie sezonu zimowego( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi itp.),
•opróżnianie koszy ulicznych,
•czyszczenie rynsztoków,
•likwidacja zmiotek ulicznych,
•usuwanie zarastającej roślinności z chodników,
•likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej,
•zbieranie i wywóz nieczystości na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych Niesegregowanych w miejscowości Tylewice ( położone w odległości około 5 km od Wschowy).
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4.Oznaczenie wg CPV 90210000, 90211000, 90212000,90213000.
5.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 39,00 zł .
6.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
7.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
7.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
7.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
7.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
7.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 3-ch lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, co najmniej 2 zamówienia o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze rozumianych jako wykonywanie usługi z zakresu oczyszczania miast, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł
7.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- wymagane jest wykazanie co najmniej 15 pracowników fizycznych.
7.4.3. Dysponują następującym technicznie sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego (wymagania minimalne):

- zamiatarka mechaniczna szt.1
- polewarka lub pojazd przystosowany – szt. 1
- sprzęt ręczny do czyszczenia chodników ( wózki, miotły itp. minimum po 10 szt.).
- ciągnik kołowy z przyczepą - szt. 1
- samochód dostawczy min. ładowność 1 t - szt. 1,
7.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia :
7.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
7.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Posiadają ważną umowę ze składowiskiem odpadów na składowanie odpadów, które nie podlegają odzyskowi.
9. Posiadają ważną umowę z podmiotem posiadającym zgodne z obowiązującymi przepisami zezwolenie na przetwarzanie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne.
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej.
12. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
15.Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
16.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
17.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
-cena (koszt) o wadze - 100 %
18.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 12. listopada 2007 roku, do godz. 12-tej.
19.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (12. listopada 2007 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze.
20.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
21.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
22.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
23.Szczegółowych informacji udzielają:
•Marian Kociubiński – p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, II piętro pok. nr 25, telefon: 065/ 540-86-36 fax: 065/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14-tej.
•Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 23. października 2007 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2007-10-24 12:55:32 ( odsłon)
- Małgorzata Ilska
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 08:55:40 Usunięto załącznik: Specyfikacjaizalaczniki (Specyfikacjaizalaczniki.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa