Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2008

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5402426, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa
w roku 2008”

1.Zakres zamówienia obejmuje:
ZADANIE 1 - Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości obejmującym budynki komunalne stanowiące 100% własność gminy,
ZADANIE 2 – administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych ( Wspólnoty mieszkaniowe).
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 1 i 2 do Specyfikacji.
3.Oznaczenie wg CPV 70330000-3.
4.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 29,00 zł .
5.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.3. Posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz.2603 ze zmianami) oraz prowadzą działalność zgodną z przedmiotem zamówienia.
5.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.,
5.4.1. zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, rozumianym jako wykonywanie usług z zakresu zarządzania nieruchomościami przez okres co najmniej 12 miesięcy z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie ( referencje ).
5.4.2. dysponują minimum 4 wykwalifikowanymi pracownikami, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie usług przewidzianych w zamówieniu, w tym co najmniej po jednej osobie posiadającej:
- licencję zarządcy nieruchomości nadaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru inwestorskiego,
- uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
5.4.3.Wykonawca winien dysponować serwisem konserwacyjnym świadczącym usługi związane z usuwaniem awarii, w tym również po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.
5.4.4. Wykonawca winien zapewnić na terenie miasta Wschowy najpóźniej do dnia podpisania umowy odpowiednio wyposażone biuro obsługi najemców. Pomieszczenie to musi posiadać swobodny dostęp dla ludzi starszych i powinno być wyposażone w telefon oraz w co najmniej 1 zestaw komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
5.5.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.

5.5.1.posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z art.185 ust..2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami).
5.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3000,00 zł.
8.Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
9.Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia prac konserwacyjnych i remontowych osobom trzecim ( podwykonawcom).
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
11.Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r.
12.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
13.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) o wadze - 100 %
10.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 15. lutego 2008 roku, do godz. 12-tej.
11.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (15. lutego 2008 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze.
12.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
13.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15.Szczegółowych informacji udzielają:
Marzanna Gałecka– Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 24, telefon 540-86-47,codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 01. lutego 2008 r.
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 ze zm.) Zamawiający modyfikuje Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na Zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2008 w następujący sposób:

W projekcie umowy zmianie ulega:
§ 10 ust.1 pkt.11
Treść przed zmianą:
Przez miesięczne rozliczenie przychodów i kosztów odrębnie dla każdej
nieruchomości wraz z dokumentacją w zakresie podatku od towarów i usług rozumie się:
a)Rejestr sprzedaży określony w załączniku Nr….,zgodnie z instrukcją sporządzenia Rejestru sprzedaży załącznik Nr….,
b)Zbiorczy rejestr sprzedaży określony w załączniku Nr…,zgodnie z Instrukcją sporządzenia Zbiorczego rejestru sprzedaży,
c)Rejestr umorzeń określony w załączniku Nr..,zgodnie z Instrukcją sporządzania Rejestru umorzeń załącznik Nr..,
d)Miesięczne rozliczenie wpływów określone w załączniku Nr..,zgodnie z Instrukcją sporządzania rozliczenia załącznik Nr…
Który po zmianach otrzymuje brzmienie:
Przez miesięczne rozliczenie przychodów i kosztów odrębnie dla każdej
nieruchomości wraz z dokumentacją w zakresie podatku od towarów i usług rozumie się:
a)Zbiorczy rejestr sprzedaży określony w załączniku Nr…,zgodnie z Instrukcją sporządzenia Zbiorczego rejestru sprzedaży,
b)Miesięczne rozliczenie wpływów określone w załączniku Nr..,zgodnie z Instrukcją sporządzania rozliczenia załącznik Nr…

§ 12.
ust.7
Treść przed zmianą:
Dla robót remontowo-budowlanych wykonywanych na podstawie planu remontów ustala się następujące składniki kalkulacyjne oparte o KNR lub kalkulację własną wynikającą z rzeczywistego czasu pracy: Rg, Ko, Kz, = nie wyższa niż średnie krajowe stawki budowlane za poprzedni kwartał ogłaszane przez SOFTBUD

Który po zmianach otrzymuje brzmienie:
Dla robót remontowo-budowlanych wykonywanych na podstawie planu remontów ustala się następujące składniki kalkulacyjne oparte o KNR lub kalkulację własną wynikającą z rzeczywistego czasu pracy: Rg, Ko, Kz, Z = nie wyższa niż średnie krajowe stawki budowlane za poprzedni kwartał ogłaszane przez SOFTBUD

ust.8
Treść przed zmianą:
Roboty awaryjne i konieczne, o których mowa w pkt.3 i 4 niniejszego paragrafu oraz w § 8 ust.1 pkt.5 rozliczane będą w oparciu o kalkulację własną wynikającą z rzeczywistego czasu pracy przy usuwaniu awarii przy następujących składnikach kalkulacyjnych: Rg, Ko, Kz, = nie wyższa niż średnie krajowe stawki budowlane za poprzedni kwartał ogłaszane przez SOFTBUD,

Który po zmianach otrzymuje brzmienie:

Roboty awaryjne i konieczne, o których mowa w pkt.3 i 4 niniejszego paragrafu oraz w § 8 ust.1 pkt.5 rozliczane będą w oparciu o kalkulację własną wynikającą z rzeczywistego czasu pracy przy usuwaniu awarii przy następujących składnikach kalkulacyjnych: Rg, Ko, Kz, Z = nie wyższa niż średnie krajowe stawki budowlane za poprzedni kwartał ogłaszane przez SOFTBUD.

Ponadto w części zmianie ulegają załączniki nr 5, 7 do SIWZ, Zamawiający rezygnuje z zał. nr 6 i 8 do SIWZ. Zmianie ulega również załącznik nr 4 do oferty- Formularz cenowy.

Załączniki:

1.Zmodyfikowany projekt umowy.
2.Zmodyfikowane załączniki nr 5 i 7 do SIWZ.
3.Zmodyfikowany Formularz cenowy.


Wschowa, dnia 12. lutego 2008 r.Data publikacji: 2008-02-05 07:51:13 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa