Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji na muzeum i bibliotekę budynku dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie Plac Farny nr 3

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji na muzeum i bibliotekę budynku dawnego Collegium Jezuickiego
we Wschowie Plac Farny nr 3”.
1.Zakres zamówienia obejmuje:
1.1.Opracowanie inwentaryzacyjne stanu istniejącego budynku.
1.2.Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku.
1.3.Opracowanie badań geotechnicznych podłoża.
1.4.Opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalnej.
1.5.Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1.6.Opracowanie projektu budowlanego pełnobranżowego, w tym:
a) projekt architektoniczno-budowlany,
b) projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd oraz instalacji
odgromowej,
c) projekt przyłącza energetycznego nn,
d) projekt instalacji teletechnicznej,
e) projekt instalacji alarmowej pożarowej,
f) projekt instalacji gaśniczej,
g) projekt instalacji alarmowej antywłamaniowej,
h) projekt wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
i) projekt przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
j) projekt instalacji wentylacyjnej,
k) projekt instalacji gazowej,
l) projekt przyłącza gazowego,
ł) projekt instalacji centralnego ogrzewania,
m) projekt odprowadzenia wód opadowych,
n) projekt zagospodarowania terenu.

1.7.uzyskanie na koszt projektanta wszelkich niezbędnych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektów wymaganych przepisami prawa budowlanego.
1.8.uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.9.Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-przetargowej w tym:
a)opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego w oparciu o kompletny projekt wykonawczy w rozbiciu na poszczególne branże, obejmujący szczegółowe określenie materiałów ( rodzaj i parametry),
b)opracowanie kosztorysów „ślepych” w rozbiciu na poszczególne branże.
1.10.Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, objętych przedmiotem zamówienia.
1.11.Uzyskanie na koszt projektanta materiałów wyjściowych tj. aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Oznaczenie wg CPV : 74.22.20.00-1
4.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 20,00 zł.
5.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
6.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.
6.4.1. zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – przynajmniej 2 opracowania projektowo-kosztorysowe odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia. Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością.
6.4.2. dysponują kadrą pracowniczą z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia we wszystkich branżach projektowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz przynależeć do właściwej izby zawodowej.
6.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2000,00 zł.
8.Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
9.Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
10.Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
12.Wymagany termin realizacji całości zamówienia - do 30 listopada 2008 r.
13.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
14.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) o wadze - 100 %
15.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 17 marca 2008 roku, do godz. 12-tej.
16.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (17 marca 2008 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pokój nr 20 na II piętrze.
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
18.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
19.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20.Szczegółowych informacji udzielają:
Marian Szarejko – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, II piętro pok. nr 21 telefon: 065/ 540-86-44 fax: 065/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14-tej.
Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065 540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 22. lutego 2008 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2008-02-25 15:29:12 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa