Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wykonanie dokumentacji projektowej Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Komunalnych we Wschowie II

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Komunalnych we Wschowie”.

1. Zakres zamówienia obejmuje:
ETAP I
1.1. Opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzyskanie wypisu z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
1.2. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500
1.3. Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej podłoża;
1.4. Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego;
1.5. Opracowanie projektu budowlanego pełnobranżowego, obejmującego całość inwestycji;
1.6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę uzgodnień i sprawdzeń projektów wymaganych przepisami prawa budowlanego;
ETAP II
1.7. Opracowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie pozwolenia na budowę;
1.8. Opracowanie projektów wykonawczych obejmujących całość inwestycji;
1.9. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-przetargowej, w tym:
- opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego w oparciu o kompletny projekt wykonawczy, obejmujący szczegółowe określenie materiałów ( rodzaj i parametry),
- opracowanie kosztorysów „ślepych”
1.10. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Szczegółowy zakres prac został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Oznaczenie wg CPV : 74.22.20.00-1
4. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 20,00 zł.
5. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
6.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.
6.4.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które posiadają uprawnienia projektowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej. Wymagane jest, by osoby te były członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
6.4.2. Wymagane jest, by w/w osoby posiadały niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, projektanci branży architektonicznej, branży konstrukcyjno-budowlanej i branży instalacji sanitarnych zrealizowali przynajmniej 1 opracowanie projektowo-kosztorysowe odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością.
6.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1000,00 zł.
8. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
12. Wymagany termin realizacji całości zamówienia :
Etap I – 6 m-cy od dnia podpisania umowy,
Etap II – 2 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
13. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
15. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 08. maja 2008 roku, do godz. 12-tej.
16. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (08. maja 2008 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pokój nr 20 na II piętrze.
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
18. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. Szczegółowych informacji udzielają:
• Marian Szarejko –Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, II piętro pok. nr 21 telefon: 065/ 540-86-44 fax: 065/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14-tej.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065 540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 17. kwietnia 2008 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2008-04-21 21:50:11 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa