Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pocztowej nr 1 we Wschowie – etap IV

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Przebudowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pocztowej nr 1 we Wschowie – etap IV”

1. Etap IV swoim zakresem obejmuje przebudowę parteru budynku, wykonanie ścianek oddzielenia pożarowego wydzielających mieszkania na poddaszu oraz wykonanie elewacji budynku.

2. Zakres prac na parterze budynku obejmuje:

a. przebudowę pomieszczeń na parterze budynku na 2 samodzielne lokale mieszkalne oraz biura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
b. wydzielenie niezależnego pomieszczenia WC,
c. wydzielenie wózkarni.

3. Zakres zamówienie obejmuje:

a) roboty ogólnobudowlane,
b) roboty instalacyjne wod.-kan.
c) roboty instalacyjne c.o.
d) wykonanie instalacji wentylacyjnej
e) roboty elektryczne.


4. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załącznik nr 1 oraz dokumentacji kosztorysowej stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oznaczenie wg CPV: 45.00.0000-7; pomocnicze 45.26.27.00-8; 45.31.51.00-9; 45.42.11.34-2; 45.42.11.35-9; 45.44.21.00-8.

6. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 65,00 zł.
7. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
8.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
8.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
8.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
8.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
8.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 zł.


8.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- Kierownik budowy oraz kierownicy robót instalacyjnych posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie i należący do Izby Inżynierów Budownictwa.
- minimum 10 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
8.4.3. Posiadają minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
• wyciąg szybowy 1,5 Mg
• wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg
• żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg
• samochód wywrotka
• samochód dostawczy
• betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
• rusztowania rurowe zewnętrzne do 20 m
• walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg
8.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
8.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
8.5.2. dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia - minimum 100% wartości umowy.
8.6. Udzielą gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż :
- na stolarkę okienną i drzwiową – 60 miesięcy od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót
- pozostałe roboty i dostawy - 36 miesięcy od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót
oraz przystąpią do usunięcia wad i usterek w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od ich zgłoszenia przez zamawiającego
8.7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 5000,00 zł.
10. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia robót elektrycznych, robót wodno-kanalizacyjnych oraz wykonanie i zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej osobom trzecim ( podwykonawcom).
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
14. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31. października 2008 r.
15. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %
17. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 23. czerwca 2008 roku, do godz. 12-tej.
18. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (23. czerwca 2008 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 20 na II piętrze.
19. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
20. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
21. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

22. Szczegółowych informacji udzielają:
• Marian Szarejko– Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 21, telefon 065/ 540-86-44, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 29. maja 2008 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2008-05-30 08:21:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa