Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wykonanie ciągów spacerowych o nawierzchni z kostki granitowej oraz fontanny na Placu Zamkowym we Wschowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5402426, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Wykonanie ciągów spacerowych o nawierzchni z kostki granitowej oraz fontanny na Placu Zamkowym we Wschowie”


1. Zakres prac obejmuje:
a) roboty rozbiórkowe istniejących ciągów spacerowych:
b) roboty drogowe ciągów spacerowych
c) roboty budowlane związane z wykonaniem fontanny
d) roboty związane z wykończeniem powierzchni terenu
e) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oznaczenie wg CPV ;45000000-7; 451233253-7.
4. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 25,00 zł .
5. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
5.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
5.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
• kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg, należący do Izby Inżynierów Budownictwa;
• minimum 8 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
5.4.3. Posiadają minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
• koparka gąsienicowa
• koparka kołowa 0,6 m3
• walec wibracyjny samojezdny 5Mg
• walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg
• żuraw samochodowy
• środek transportowy do 5,0 Mg
• samochód wywrotka 5-10 Mg
5.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
5.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
5.5.2. dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia - minimum 100% wartości umowy.
5.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót związanych z wykonaniem fontanny osobom trzecim ( podwykonawcom).
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
12. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15. listopada 2008 r.
13. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
15. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 26. sierpnia 2008 roku, do godz. 1200.
16. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (26. sierpnia 2008 r.) o godz.1300 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze.
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
18. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu sierpnia 2008 r.
21. Szczegółowych informacji udzielają:
• Marian Szarejko– Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 21, telefon 065/ 540-86-44, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel. 065/ 540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 01. sierpnia 2008 r.Data publikacji: 2008-08-04 08:55:19 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa