Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego dla OSiR we Wschowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5402426, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Dostawę sprzętu i wyposażenia sportowego dla OSiR we Wschowie”

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oznaczenie wg CPV : 36.40.00.00-5, 36.41.00.00-8.
3. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 18,00 zł .
4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
51. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
5.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia na łączną kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
5.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
5.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł.
5.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1500,00 PLN.
7. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części dostaw osobom trzecim ( podwykonawcom).
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
11. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 października 2008 r.
12. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
13. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
14. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 19. września 2008 roku, do godz. 1200.
15. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (19. września 2008 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze.
16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
17. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
19. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu sierpnia 2008 r.
20. Szczegółowych informacji udzielają:
• Piotr Chałupka – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie ul. Moniuszki 11, telefon/ fax: 065/ 540-27-35, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14-tej.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel. 065/ 540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 28. sierpnia 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2008-08-29 09:12:31 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-10 08:33:34 Usunięto załącznik: SIWZ_i_zalaczniki_dostawa_sprzetu_OSIR_082008 (SIWZ_i_zalaczniki_dostawa_sprzetu_OSIR_082008.exe) Małgorzata Ilska
2012-02-10 08:33:34 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA_Nr_1_DO_SIWZ_dostawa_sprzetu_OSIR_082008 (WYJASNIENIA_Nr_1_DO_SIWZ_dostawa_sprzetu_OSIR_082008.doc) Małgorzata Ilska
2012-02-10 08:33:47 usunięcie załączników Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa