Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2008/2009

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2008/2009”.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oznaczenie wg CPV : 90000000-7 ; pomocniczo: 90620000-9; 90630000-2.
3. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 21,00 zł.
4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.
5.4.1. zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej mniejsza niż 100 000,00 zł.
5.4.2. dysponują kadrą pracowniczą z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia - minimum 6 wykwalifikowanych pracowników, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
5.4.3. posiadają n/w sprawny technicznie sprzęt ( minimalna ilość):
• Ładowarka – szt. 1
• Pług - szt. 4
• Piaskarki - szt. 3
• Nośniki do w/w sprzętu – szt.4
• Samochód ciężarowy 5-8 ton do wywozu śniegu i lodu- szt. 1
5.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
5.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Pożądany termin realizacji zamówienia: od 15 listopada 2008 r. do 15 kwietnia 2009 r.
11. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
12. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
13. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 30. października 2008 roku, do godz. 12-tej.
14. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (30. października 2008 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pokój nr 20 na II piętrze.
15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
16. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
18. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu października 2008 r.
19. Szczegółowych informacji udzielają:
• Mirosław Jóskowiak– Inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 22, telefon 065 540-86-40 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065 540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 20. października 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2008-10-21 11:10:41 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 09:12:11 Usunięto załącznik: SIWZ_utrzymanie_drog_gminnych_sezon2008-09_102008 (SIWZ_utrzymanie_drog_gminnych_sezon2008-09_102008.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:12:11 Usunięto załącznik: MAPKI_utrzymanie_drog_gminnych_sezon2008-09_102008.exe (MAPKI_utrzymanie_drog_gminnych_sezon2008-09_102008.exe.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa