Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Dzierżawę systemu pomiaru prędkości pojazdów”.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oznaczenie wg CPV : 31620000-8.
3. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 19,00 zł.
4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tzn.:
5.4.1. W ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonywał lub wykonuje należycie co najmniej 5 usług polegających na dzierżawie systemu pomiaru prędkości pojazdów zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w Specyfikacji, w tym 2 usługi trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
5.4.2. dysponują lub będą dysponować kadrą pracowniczą z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia - minimum 2 pracowników, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
5.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
5.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł.
5.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 5 000,00 PLN.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Pożądany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.
11. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
12. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
13. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 14. stycznia 2009 roku, do godz. 12-tej.
14. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (14. stycznia 2009 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pokój nr 20 na II piętrze.
15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
16. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
18. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu grudnia 2008 r.
19. Szczegółowych informacji udzielają:
• Witold Skorupiński – Komendant Strazy Miejskiej we Wschowie, II piętro pok. nr 31 telefon: 065/ 540-86-22 fax: 065/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14-tej.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065 540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 14:00.

Wschowa, dnia grudnia 2008 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2008-12-29 14:17:39 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 08:48:29 Usunięto załącznik: SIWZ_z_zalacznikami_Dzierzawa_systemu_pomiaru_predkosci_pojazdow_200812 (SIWZ_z_zalacznikami_Dzierzawa_systemu_pomiaru_predkosci_pojazdow_200812.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:48:29 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA_Nr_1_do_SIWZ_Dzierzawa_systemu_pomiaru_predkosci_pojazdow_200812 (WYJASNIENIA_Nr_1_do_SIWZ_Dzierzawa_systemu_pomiaru_predkosci_pojazdow_200812.doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa