Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wykonywanie wycen nieruchomości należących do zasobów gminny Wschowa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Wykonywanie wycen nieruchomości należących do zasobów gminny Wschowa”.
1. Zakres prac obejmuje wykonywanie operatów szacunkowych wg poniższego zestawienia:
A) nieruchomość zabudowana ( łącznie z gruntem)
B) lokal mieszkalny (łącznie z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynków)
C) lokal użytkowy (łącznie z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynków)
D) inwentaryzacja nieruchomości
E) grunt niezabudowany
F) grunt rolny
G) zasiewy
H) drzewostan leśny i użytkowy
I) opłaty adiacenckie.
J) opłata planistyczna
K) aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu
L) ustalanie opłat z tytułu przekazania w trwały zarząd.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oznaczenie wg CPV : 70 00 00 00-1.
4. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 18,00 zł.
5. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

6.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,

6.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6.4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tzn.:
6.4.1. zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - po 10 operatów szacunkowych dot. prac wyszczególnionych w części 1 opisu przedmiotu zamówienia. Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością.
6.4.2. dysponują lub będą dysponować kadrą pracowniczą z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia: przynajmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz.2603 ze zmianami)
6.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
6.5.1. posiadają aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2112 ze zmianami).
6.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
11. Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r.
12. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
13. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
14. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 26. stycznia 2009 roku, do godz. 12:00.
15. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (26. stycznia 2009 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pokój nr 20 na II piętrze.
16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
17. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
19. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu stycznia 2009 r.
20. Szczegółowych informacji udzielają:
• Marzanna Gałecka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 24, telefon 540-86-47, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 14:00.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065 540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 09. stycznia 2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2009-01-12 09:59:37 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-06 12:51:01 Usunięto załącznik: SIWZ_z_Zalacznikami_Wykonanie_wycen_nieruchomosci_gminy_Wschowa_012009 (SIWZ_z_Zalacznikami_Wykonanie_wycen_nieruchomosci_gminy_Wschowa_012009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:51:01 Usunięto załącznik: Modyfikacja_zalacznika_nr_4_-_formularz_cenowy_Wykonanie_wycen_nieruchomosci_Wschowa_012009 (Modyfikacja_zalacznika_nr_4_-_formularz_cenowy_Wykonanie_wycen_nieruchomosci_Wschowa_012009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:51:01 Usunięto załącznik: Modyfikacja_projekt_umowa_Wykonanie_wycen_nieruchomosci_gminy_Wschowa_012009 (Modyfikacja_projekt_umowa_Wykonanie_wycen_nieruchomosci_gminy_Wschowa_012009.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa