Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa w latach 2009-2011

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa
w latach 2009-2011”.

1. Zakres prac obejmuje:
• Remont nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem
• Remont nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełnione zaprawą
• Remont nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych gr. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem
• Remont nawierzchni z tłucznia kamiennego
• Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem stand 3 mechanicznie i ręcznie
• Skropienie nawierzchni asfaltem
• Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem
• Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową
• Remont chodnika z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm i 8cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem
• Remont chodnika z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 6 cm i 8cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem
• Regeneracja nawierzchni emulsją z grysem kamiennym 7dm3/m2
• Remont rakowizn grysem kamiennym i asfaltem drogowym
• Remont wyboi grysem kamiennym i asfaltem drogowym
• Ręczne wykonanie koryta
• Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości walcem statycznym
• Remont cząstkowy nawierzchni z kamienia obrobionego wys 16-20 cm
• Naprawy drogi gruntowej- wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem kamiennym niesortowalnym (analogia)
• Przestawianie krawężnika betonowego wystającego 15x30cm i 20x30cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej
• Przestawianie krawężnika kamiennego wystającego na podsypce cementowo-piaskowej
• Obrzeże betonowe na podsypce pisakowej spoiny wypełnione piaskiem
• Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych
• Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000
• Osadzanie włazu żeliwnego
• Warstwa dolna i górna podbudowy z tłucznia kamiennego
• Podbudowa betonowa bez dylatacji
• Przepust rurowy z rur betonowych
• Studzienka ściekowa uliczna betonowa z osadnikiem i syfonem
• Naprawy drogi gruntowej – profilowanie
• Ręczne i mechaniczne plantowanie poboczy
• Oczyszczanie rowu z namułu
• Oczyszczanie z namułu przepustów
• Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami
• Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne ze słupkami
• Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni
• Mechaniczne karczowanie krzaków
• Znaki drogowe
• Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø50
• Odnawianie poziomego oznakowania przejść dla pieszych.


2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej.
3. Oznaczenie wg CPV : 45233142-6; 45233200-1.
4. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 27,00 zł.
5. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
6.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6.4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tzn.:
6.4.1. zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 zamówienia polegające na wykonywaniu remontów cząstkowych dróg o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł, w tym przynajmniej 1 zamówienie trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
6.4.2. dysponują lub będą dysponować kadrą pracowniczą z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym:
- kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg;
- minimum 10 pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
6.4.3. dysponują lub będą dysponować n/w sprawnym technicznie sprzętem ( minimalna ilość):
- równiarka samojezdna 100 km
- walec statyczny samojezdny 6 mg
- walec wibracyjny samojezdny 5 mg
- ciągnik kołowy 50km
- samochód dostawczy
- skrapiarka do bitumu przewoźna z pompą
- piaskarka samochodowa
- przecinarka do asfaltu
- wibrator powierzchniowy
- piła motorowa łańcuchowa
6.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
6.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
6.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu do składania ofert - wadium w wysokości 10 000,00 PLN.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
12. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r.
13. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
15. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 18 marca 2009 roku, do godz. 12-tej.
16. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (18 marca 2009 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pokój nr 20 na II piętrze.
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
18. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu lutego 2009 r.
21. Szczegółowych informacji udzielają:
• Marian Szarejko– Naczelnik Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, II piętro pok. nr 21 telefon: 065 540-86-44, faks: 065 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14-tej.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065 540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 23 lutego 2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2009-02-24 07:41:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 11:15:23 Usunięto załącznik: SIWZ_Zalaczniki_Remonty_czastkowe_drog_gminnych_2009-2011_022009 (SIWZ_Zalaczniki_Remonty_czastkowe_drog_gminnych_2009-2011_022009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:15:23 Usunięto załącznik: Kosztorys_ofertowy_Remonty_czastkowe_drog_gminnych_2009-2011_022009 (Kosztorys_ofertowy_Remonty_czastkowe_drog_gminnych_2009-2011_022009.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa