Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Osowej Sieni – etap I

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Osowej Sieni – etap I”


1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Osowej Sieni na działkach nr ew. 157, 169, 31, 131, 127, 304, 347, 342, 483, 356/3, 314/1, 65 – etap I.
2. Zadanie realizowane jest w ramach WPI – zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji wschowskiej.
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45231300-8.
4. Etap I obejmuje wykonanie kanału w kierunku wsi Zbarzewo, od skrzyżowania na Dębową Łękę do końca zabudowań czyli od istniejącej studzienki rewizyjnej SR-istn. przez studzienkę rewizyjną SR-35 do studzienki rewizyjnej SR-47 zgodnie z projektem. Odcinek ten stanowi zlewnię nr 2 całej sieci kanalizacyjnej we wsi.
5. Zakres prac obejmuje:
a) roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej od studzienki SR-istn. przez studzienkę SR-35 do studzienki SR-47;
b) roboty związane z wykonaniem odgałęzień kanału.
6. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji kosztorysowej stanowiącej integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 27,00 zł .
8. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
9. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
9.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
9.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
9.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
9.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
9.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumianych jako wykonanie instalacji kanalizacyjnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. 9.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i należący do Izby Inżynierów Budownictwa.
- minimum 10 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
9.4.3. Posiadają minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
o koparko-spycharka
o koparka kołowa 0,6 m3
o spycharka gąsienicowa 75 kM
o równiarka samojezdna 100kM
o walec statyczny samojezdny 10Mg
o zagęszczarka wibrac spalin 100 m3/h
o żuraw samochodowy do 4 Mg
o samochód wywrotka do 10-15 Mg
o samochód skrzyniowy do 5Mg
o obudowa wykopów OW WRONKI – typ boksowy
o rozścielacz mas bitumicznych szer.3,5 m
o piła taśmowa elektryczna
o sprężarka spalinowa do 5 m3
9.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
9.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł.
9.5.2. Dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia – nie niższej niż 400 000,00 PLN.

9.6. Udzielą gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż :
- 36 miesięcy od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót
oraz przystąpią do usunięcia wad i usterek w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od ich zgłoszenia przez zamawiającego
9.7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4000,00 PLN.
11. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
12. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót osobom trzecim ( podwykonawcom).
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
15. Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.
16. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
17. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %
18. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 15. kwietnia 2009 roku, do godz. 12-tej.
19. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (15.kwietnia 2009 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze.
20. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
21. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
22. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
23. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu marca 2009 r.

24. Szczegółowych informacji udzielają:
• Marian Szarejko – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 21, telefon 065/ 540-86-44, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 12. marca 2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2009-03-13 16:26:21 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-10 08:27:53 Usunięto załącznik: SIWZ_Budowa_sieci_sanitarnej_i_przepompowni_Osowa_Sien_EtapI_032009 (SIWZ_Budowa_sieci_sanitarnej_i_przepompowni_Osowa_Sien_EtapI_032009.exe) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:27:53 Usunięto załącznik: KOSZTORYS_Budowa_sieci_sanitarnej_i_przepompowni_Osowa_Sien_EtapI_032009 (KOSZTORYS_Budowa_sieci_sanitarnej_i_przepompowni_Osowa_Sien_EtapI_032009.exe) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:27:53 Usunięto załącznik: DOKUMENTACJA_Budowa_sieci_sanitarnej_i_przepompowni_Osowa_Sien_EtapI_032009 (DOKUMENTACJA_Budowa_sieci_sanitarnej_i_przepompowni_Osowa_Sien_EtapI_032009.exe) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:28:12 usunięcie załaczników Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa