Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach rządowego programu „ Moje boisko - Orlik 2012”

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach rządowego programu „Moje boisko - Orlik 2012”


1. Zakres robót obejmuje:
a) budowę boiska do piłki nożnej
b) budowę boiska wielofunkcyjnego,
c) wyposażenie boisk sportowych,
d) ogrodzenie terenu,
e) budowę linii zasilającej energię elektryczną do budynku zaplecza socjalnego oraz budowę oświetlenia boisk i terenu,
f) budowę zewnętrznej i instalacji sanitarnej,
g) budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z drenażu boisk do studni deszczowej,
h) chodniki,
i) fundament pod budynek zaplecza socjalnego.
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45 21 22 21-1.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20.
5. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
6.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
6.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
6.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i ektroenergetycznych.
b) minimum 10 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
6.4.3. Dysponują minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
 koparko-spycharka
 koparka jednonaczyniowa kołowa 0,4 m3
 ładowarka kołowa 1,25 m3
 podnośnik montażowy samoch. hydrauliczny .
 przyczepa do przewożenia kabli .
 walec wibracyjny samojezdny 5 Mg
 samochód skrzyniowy
 żuraw samochodowy 5-6 t .
 betoniarka wolnospadowa elektr. 150 dm3
6.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
6.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł.
6.5.2. Dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia – nie niższej niż 500 000,00 zł.

9.6. Udzielą gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż określony w SIWZ.
6.7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 PLN.
8. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót osobom trzecim ( podwykonawcom) z wyjątkiem robót związanych z budową nawierzchni boisk.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
12. Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
13. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %
15. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 18. maja 2009 roku, do godz. 12:00.
16. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (18 maja 2009 r.) o godz.12:30 w siedzibie zamawiającego, Sala Gotycka na parterze budynku.
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
18. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu kwietnia 2009 r.
21. Szczegółowych informacji udzielają:
o Tomasz Małkus tel. 065 540 86 14, fax 065 540 13 40, kom 0601 77 21 05, e-mail: tomasz@wschowa.pl
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 24. kwietnia 2009 r.


Ogloszenie_o_przetargu_Budowa_zespolu_boisk_sportowych_przy_SP1_we_Wschowie_042009
Rozmiar: 139.78 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 285

Data publikacji: 2009-04-24 15:46:21 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 08:36:33 Usunięto załącznik: Orlik_przylacze_Budowa_zespolu_boisk_sportowych_przy_SP1_we_Wschowie_042009 (Orlik_przylacze_Budowa_zespolu_boisk_sportowych_przy_SP1_we_Wschowie_042009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:36:33 Usunięto załącznik: SIWZ_ORLIK_2012_Budowa_zespolu_boisk_sportowych_przy_SP1_we_Wschowie_042009 (SIWZ_ORLIK_2012_Budowa_zespolu_boisk_sportowych_przy_SP1_we_Wschowie_042009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:36:33 Usunięto załącznik: Szczegolowe_specyfikacje_techniczne_Budowa_zespolu_boisk_sportowych_przy_SP1_we_Wschowie_042009 (Szczegolowe_specyfikacje_techniczne_Budowa_zespolu_boisk_sportowych_przy_SP1_we_Wschowie_042009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:36:33 Usunięto załącznik: Projekt_Budowa_zespolu_boisk_sportowych_przy_SP1_we_Wschowie_042009 (Projekt_Budowa_zespolu_boisk_sportowych_przy_SP1_we_Wschowie_042009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:36:33 Usunięto załącznik: KOSZTORYSY_Budowa_zespolu_boisk_sportowych_przy_SP1_we_Wschowie_042009 (KOSZTORYSY_Budowa_zespolu_boisk_sportowych_przy_SP1_we_Wschowie_042009.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa