Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - Etap II- Zagospodarowanie terenu wokół zespołu boisk sportowych „ORLIK 2012"

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - Etap II- Zagospodarowanie terenu wokół zespołu boisk sportowych „ORLIK 2012”

1. Etap II swoim zakresem obejmuje:
a. roboty rozbiórkowe i ziemne
b. roboty instalacyjne
c. wykonanie bieżni lekkoatletycznej 6-cio torowej do biegu na 60 m
d. wykonanie skoczni do skoku w dal.
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45 21 22 20-4; pomocniczo: 45 43 21 21-1;
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, opisie technicznym stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej i kosztorysowej stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 25,00 zł .
5. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
6.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
6.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 2 zamówienia polegające na budowie boisk/bieżni sportowych, z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
6.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, należący do Izby Inżynierów Budownictwa.
- minimum 10 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
6.4.3. Posiadają minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
1) spycharka gąsienicowa 75 kM
2) równiarka samojezdna 100 kM
3) walec statyczny samojezdny 10 Mg
4) walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg
5) środek transportowy do 5.0 Mg
6) samochód dostawczy
6.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
6.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł.
6.5.2. Dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia – nie niższej niż wartość oferty.

6.6. Udzielą gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż :
- na nawierzchnię sportową poliuretanową – 60 miesięcy
- na pozostałe roboty i dostawy - 36 miesięcy
oraz przystąpią do usunięcia wad i usterek w czasie nie dłuższym niż 72 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
6.7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1500,00 PLN.
8. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót osobom trzecim ( podwykonawcom).
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
12. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 12 października 2009 r.
13. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %
15. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 30 lipca 2009 roku, do godz. 12-tej.
16. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (30 lipca 2009 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
18. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu lipca 2009 r.
21. Szczegółowych informacji udzielają:
• Marian Szarejko – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 21, telefon 065/ 540-86-44, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 08 lipca 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2009-07-09 07:08:02 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-06 12:43:48 Usunięto załącznik: RYSUNKI_SP1_BIEZNIA_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap2_072009 (RYSUNKI_SP1_BIEZNIA_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap2_072009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:43:48 Usunięto załącznik: KOSZTORYS_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap2_072009 (KOSZTORYS_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap2_072009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:43:48 Usunięto załącznik: ZAL_NR_2_DO_SIWZ_OPIS_TECHNICZNY_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap2_072009 (ZAL_NR_2_DO_SIWZ_OPIS_TECHNICZNY_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap2_072009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:43:48 Usunięto załącznik: ZAL_NR_1_DO_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap2_072009 (ZAL_NR_1_DO_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap2_072009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-08 11:29:58 Usunięto załącznik: SIWZ+ZALACZNIKI_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap2_072009 (SIWZ+ZALACZNIKI_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap2_072009.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa