Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sporządzenie projektu zmiany istniejącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa oraz projektów zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Sporządzenie projektu zmiany istniejącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa oraz projektów zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych”

1.Zamówienie podzielono na 2 odrębne zadania:

ZADANIE NR 1 - Sporządzenie projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
ZADANIE NR 2 - Sporządzenie projektu zmiany istniejącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa oraz sporządzenie projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

2.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 71.40.00.00-2; 71.41.00.00-5.
3.Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 31,00 zł .
5.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.wschowa.pl
6.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych . Z uwagi na możliwość składania ofert częściowych, oferty należy składać oddzielnie na każde zadanie.
7.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
7.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
7.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
7.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W przypadku zadania nr 1
7.4.1. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą wpisaną na listę właściwej Okręgowej Izby Urbanistów, która będzie pełniła funkcję projektanta zmiany planu.
7.4.2. Wykonawca musi udokumentować, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – osoba o której mowa w pkt.7.4.1. kierowała opracowaniem co najmniej 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dot. terenu miasta o pow. nie mniejszej niż 20 ha, które zostały uchwalone i uzyskały pozytywne opinie właściwego wojewody o zgodności z przepisami prawa.

W przypadku zadania nr 2
7.4.3. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą wpisaną na listę właściwej Okręgowej Izby Urbanistów, która będzie pełniła funkcję projektanta zmiany studium i/lub zmiany planu.
7.4.4. Wykonawca musi udokumentować, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – osoba o której mowa w pkt.7.4.3. wykonała co najmniej 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nie może to być zmiana studium), które zostało uchwalone i uzyskało pozytywna opinię właściwego wojewody o zgodności z przepisami prawa oraz co najmniej 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dot. terenu miasta o pow. nie mniejszej niż 20 ha, które zostały uchwalone i uzyskały pozytywne opinie właściwego wojewody o zgodności z przepisami prawa.

7.5. Udzielą gwarancji na okres nie krótszy niż 12 m-cy licząc od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wersji ostatecznej.
7.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
ZADANIE NR 1 - 1500,00 PLN.
ZADANIE NR 2 – 2000,00 PLN
9.Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
10.Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót osobom trzecim ( podwykonawcom).
11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia:
ZADANIE NR 1 - do 15 m-cy od dnia podpisania umowy;
ZADANIE nr 2 - do 26 m-cy od dnia podpisania umowy.
13.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
14.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
ZADANIE NR 1
a)cena brutto (koszt) o wadze - 100 %
ZADANIE NR 2
a)cena ofertowa o wadze ( znaczeniu) – 75 %
b)termin wykonania o wadze (znaczeniu ) – 25%
15.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 26 października 2009 roku, do godz. 12-tej.
16.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (26 października 2009 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
18.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
19.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu października 2009 r.
21.Szczegółowych informacji udzielają:
W zakresie przedmiotu zamówienia: Błażej Mulczyński Główny Specjalista ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, pokój nr 23 telefon: 065/540-86-34, faks:065/ 540-13-40, wtorek i piątek w godz. od 800 do 1400.
W zakresie procedury przetargowej: Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 2 października 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2009-10-02 19:05:16 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 11:21:16 Usunięto załącznik: SIWZ_i_zalaczniki_-_Zadanie_nr_1_Projekt_zmiany_Studium_102009 (SIWZ_i_zalaczniki_-_Zadanie_nr_1_Projekt_zmiany_Studium_102009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:16 Usunięto załącznik: SIWZ_i_zalaczniki_-_Zadanie_nr_2_Projekt_zmiany_Studium_102009 (SIWZ_i_zalaczniki_-_Zadanie_nr_2_Projekt_zmiany_Studium_102009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:17 Usunięto załącznik: Uchwala_nr_XL,321,09_zal_nr_4_Projekt_zmiany_Studium_102009 (Uchwala_nr_XL,321,09_zal_nr_4_Projekt_zmiany_Studium_102009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:17 Usunięto załącznik: UCHWALA_nr_XX,166,08_Projekt_zmiany_Studium_102009 (UCHWALA_nr_XX,166,08_Projekt_zmiany_Studium_102009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:17 Usunięto załącznik: Uchwala_nr_XXVIII,229,08_zal_nr_7_Projekt_zmiany_Studium_102009 (Uchwala_nr_XXVIII,229,08_zal_nr_7_Projekt_zmiany_Studium_102009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:18 Usunięto załącznik: Uchwala_nr_XXXIX,318,09_zal_nr_3_Projekt_zmiany_Studium_102009 (Uchwala_nr_XXXIX,318,09_zal_nr_3_Projekt_zmiany_Studium_102009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:18 Usunięto załącznik: Uchwala_nr_XXXIX,319,09_zal_nr_9_Projekt_zmiany_Studium_102009 (Uchwala_nr_XXXIX,319,09_zal_nr_9_Projekt_zmiany_Studium_102009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:18 Usunięto załącznik: Uchwala_XXXVI,291,09_zal_nr_2_Projekt_zmiany_Studium_102009 (Uchwala_XXXVI,291,09_zal_nr_2_Projekt_zmiany_Studium_102009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:18 Usunięto załącznik: POZOSTALEZALACZNIKI (POZOSTALEZALACZNIKI.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:19 Usunięto załącznik: ZMIANA_ZAL_NR_1_DO_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_Projekt_zmiany_Studium_102009 (ZMIANA_ZAL_NR_1_DO_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_Projekt_zmiany_Studium_102009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:19 Usunięto załącznik: UZASADNIENIA_DO_UCHWAL_Projekt_zmiany_Studium_102009 (UZASADNIENIA_DO_UCHWAL_Projekt_zmiany_Studium_102009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:19 Usunięto załącznik: POZOSTALE_ZALACZNIKI_Projekt_zmiany_Studium_102009 (POZOSTALE_ZALACZNIKI_Projekt_zmiany_Studium_102009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:20 Usunięto załącznik: ZMIANA_Nr_2_SIWZ (ZMIANA_Nr_2_SIWZ.doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:21:20 Usunięto załącznik: ZMIANA_nr_2_ZAL_NR_1_DO_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia (ZMIANA_nr_2_ZAL_NR_1_DO_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa