Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie”

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę n/w sprzętu:
a) komputer przenośny klasy PC - 2 szt.
b) komputer klasy PC - 2 szt.
c) monitor LCD 19” w standardzie 4:3 – 12 szt.
d) monitor LCD 22” w standardzie 16:9 – 3 szt.
e) drukarka laserowa monochromatyczna A4 z opcja druku dwustronnego – 3 szt.
f) skaner biurowy kolorowy formatu A3 – 1 szt.
g) oprogramowanie Microsoft Windows XP Home Editio OEM – 2 szt.
h) pakiet oprogramowania Microsoft Office 2007 – 1 szt.
i) klawiatura komputerowa – 5 szt.
j) mysz komputerowa – 5 szt.
k) drukarka etykiet do znakowania srodków trwałych – 1 szt.
2. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 30200000-1, 30213100-6; 30231300-0; 30232110-8; 30216110-0.
1. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.wschowa.pl
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 18,00 zł .
4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
4.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
4.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
4.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.5. Udzielą gwarancji na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż :
- na komputery stacjonarne – nie krótszy niż 36 m-cy;
- na komputery przenośne – nie krótszy niż 12 m-cy;
- na monitory – nie krótszy niż 36 m-cy;
- na drukarki – nie krótszy niż 24 m-ce;
- na skaner – nie krótszy niż 24 m-ce;
- na pozostałe składniki zamówienia – 12 m-cy;

4.6. Udzielą rękojmi na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 36 m-cy.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części dostaw osobom trzecim ( podwykonawcom).
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 dni od podpisania umowy.
11. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
12. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %
13. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 18 listopada 2009 roku, do godz. 12:00.
14. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (18 listopada 2009 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
16. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
18. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu listopada 2009 r.
19. Szczegółowych informacji udzielają:
• W zakresie przedmiotu zamówienia: Michał Czudowski - obsługa informatyczna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, tel. kom. 506684263, faks: 065/540-13-40, ( e-mail: admin@wschowa.pl)
• W zakresie procedury przetargowej :Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 06 listopada 2009 r.Data publikacji: 2009-11-06 19:57:58 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 08:42:33 Usunięto załącznik: SIWZ_I_ZALACZNIKI_Dostawa_sprzetu_komputerowego_112009 (SIWZ_I_ZALACZNIKI_Dostawa_sprzetu_komputerowego_112009.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa