Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2010-2011

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy
w latach 2010-2011”

1. Łączny obszar terenów objętych zamówieniem wynosi:
a) 157 723,00 m2 terenów zieleni miejskiej
b) 1817 mb żywopłotów na terenach gminnych.
c) 14 658,00 m2 – powierzchnia stawu nr 1 i 2 przy ul. Obr. Warszawy.
d) 9012 m2 – powierzchnia alejek spacerowych w obrębie stawów przy ul. Obr. Warszawy.
d) przedmiot zamówienia obejmuje również pielęgnację i utrzymanie 116 szt. gazonów i 49 szt. kwietników oraz wycinkę drzew w ilości 26 szt.

2. Zakres prac obejmuje:
1) usuwanie zanieczyszczeń.
2) utrzymanie czystości alejek i ciągów pieszych położonych na terenach zieleni (odchwaszczanie, zamiatanie alejek i ciągów pieszych );
3) odśnieżanie ciągów pieszych i alejek parkowych położonych na terenach zieleni);
4) koszenie, zgrabianie i wywiezienie skoszonej trawy;
5) usuwanie chwastów, formowanie i odmładzanie żywopłotów oraz krzewów;
6) pielęgnację drzew;
7) usuwanie drzew i krzewów;
8) usuwanie wiatrołomów i wywrotów,
9) nasadzenie nowych drzew i krzewów;
10) obsadzenie gazonów kwitnącymi roślinami jednorocznymi;
11) dokonanie nowych nasadzeń w uzgodnieniu z zamawiającym na powierzchni 300 m2 i bieżące utrzymanie kwiatów jednorocznych lub dwurocznych (bratki, stokrotki, niezapominajki, szałwia, aksamitka)
12) bieżące utrzymanie żonkili nasadzonych w roku 2009;
13) pielęgnacja gazonów, rabat kwiatowych oraz wiszących i stojących kwietników;
14) podlewanie zieleni, rabat i kwiatów w gazonach, z częstotliwością odpowiadającą panującym warunkom atmosferycznym, natomiast kwietników wiszących co dwa dni;
( koszt wody do podlewania ponosi Wykonawca);
15) nawożenie nawozami oraz stosowanie środków chemicznych ochrony roślin;
16) zbieranie i wywóz wszelkich nieczystości, w tym liści, trawy, gałęzi itp. z terenu objętego przedmiotem zamówienia i przekazanie podmiotom posiadającym aktualne umowy z zarządcą lub administratorem czynnego składowiska odpadów komunalnych.
17) odbudowa trawników;
18) na koniec sezonu ( październik, listopad) usuwanie roślin jednorocznych oraz przygotowanie roślin wieloletnich i krzewów na okres zimy ( przycięcie, okrycie, kopczykowanie róż);
19) jesienne grabienie trawników z opadających liści wraz z ich wywozem;
20) stały dozór placów zabaw dla dzieci przy ul. Głogowskiej, ul. Plac Grunwaldu, ul. Zacisze oraz na osiedlu przy ul. Kopernika.
21) utrzymanie czystości lustra wody w 2-ch stawach przy ul. Obr. Warszawy;
22) utrzymanie czystości lustra wody w fontannach miejskich
23) malowanie ławek w miesiącu kwietniu;
24) naprawa ławek, w tym ich ponowne osadzenie, niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia wraz z pomalowaniem wymienionych elementów;
25) systematyczne opróżnianie koszy parkowych oraz ich mycie i dezynfekcja jeden raz w kwartale;
26) kontrola zadrzewień i niezwłoczne pisemne zgłaszanie zamawiającemu uszkodzeń drzew( np. wskutek warunków atmosferycznych), usychających gałęzi i konarów drzew.
27) utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych w obrębie miasta Wschowy.

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 77310000-6, 77314100-5, 77342000-9, 90600000-3.
5. SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.wschowa.pl
6. Specyfikację I.W.Z. można pobrać również w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 24,00 zł .
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
8.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
8.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
8.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
8.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
a) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze rozumianym jako wykonywanie usługi z zakresu bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Przez bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni należy rozumieć usługę polegającą na koszeniu nawierzchni trawiastych, wycince drzew, sadzeniu roślin, formowaniu żywopłotów i przycinaniu drzew.
b) Wykonawca na dzień podpisania umowy winien dysponować kadrą pracowniczą z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia - wymagane jest wykazanie co najmniej 10 pracowników fizycznych, w tym przynajmniej 1 pracownik posiadający uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie.
c) Wykonawca winien dysponować następującym technicznie sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego (wymagania minimalne):

1) kosiarka samojezdna - szt. 1
2) kosiarka spalinowa – szt. 3,
3) kosa spalinowa – szt. 3
4) podkaszarka - szt. 1,
5) pilarka spalinowa - szt. 1,
6) opryskiwacz - szt. 2,
7) nożyce spalinowe do przycinania żywopłotu - szt. 2,
8) wertykulator - szt. 1,
9) glebogryzarka - szt. 1,
10) samochód dostawczy min. ładowność 1 t - szt. 2,
11) pojazd przystosowany do podlewania nasadzeń – szt. 1.
12) podnośnik do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu oraz wycinki drzew.
8.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia:
Wykonawca winien posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 50 000,00 PLN.
8.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2000,00 PLN.
11. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
14. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.
15. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena brutto (koszt) o wadze - 100 %
17. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 15 grudnia 2009 roku, do godz. 12-tej.
18. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (15 grudnia 2009 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
19. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
20. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
21. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
22. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu grudnia 2009 r.
23. Szczegółowych informacji udzielają:
- W zakresie przedmiotu zamówienia: Marian Kociubiński – p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, II piętro pok. nr 25 telefon: 065/ 540-86-36 fax: 065/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400
- W zakresie procedury przetargowej: Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 03 grudnia 2009 r.Data publikacji: 2009-12-03 14:54:12 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 12:23:19 Usunięto załącznik: SPECYFIKACJA_I_ZALACZNIKI_Utrzymanie_zieleni_Wschowa2010-2011_122009 (SPECYFIKACJA_I_ZALACZNIKI_Utrzymanie_zieleni_Wschowa2010-2011_122009.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 12:23:19 Usunięto załącznik: Zalacznik_nr_7_do_oferty_-_Formularz_cenowy_calosc_Utrzm_ziel_122009 (Zalacznik_nr_7_do_oferty_-_Formularz_cenowy_calosc_Utrzm_ziel_122009.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa