Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2010

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa
w roku 2010”.

1. Zakres zamówienia obejmuje:
ZADANIE 1 - Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości obejmującym budynki komunalne stanowiące 100% własność gminy, obejmującym 70 budynków komunalnych gminy, o łącznej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych 11729,39 m2;
ZADANIE 2 – administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi ( łącznie 750 lokali) o łącznej pow. 36194,84 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych ( Wspólnoty mieszkaniowe).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach nr nr 1,2,3 i 4 do Specyfikacji.
3. Oznaczenie wg CPV 70330000-3.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.wschowa.pl
5. Specyfikację można pobrać również w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 29,00 zł .
6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
6.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
6.1.1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz.2603 ze zmianami) oraz prowadzą działalność zgodną z przedmiotem zamówienia.
6.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
6.2.1. Wykonawca musi dysponować co najmniej czteroma wykwalifikowanymi pracownikami, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie usług przewidzianych w zamówieniu, w tym co najmniej po jednej osobie posiadającej:
- licencję zarządcy nieruchomości nadaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru inwestorskiego,
- uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
6.2.2. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat ( licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – przynajmniej 1 zamówienie o podobnym charakterze rozumianym jako wykonywanie usług z zakresu zarządzania nieruchomościami nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością.
6.2.3. Wykonawca winien dysponować serwisem świadczącym usługi konserwacyjne związane z usuwaniem awarii również po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.
6.2.4. Wykonawca winien zapewnić na terenie miasta Wschowy najpóźniej do dnia podpisania umowy odpowiednio wyposażone biuro obsługi najemców. Pomieszczenie to musi posiadać swobodny dostęp dla ludzi niepełnosprawnych i powinno być wyposażone w czynny aparat telefoniczny podłączony do linii telekomunikacyjnej, oraz w co najmniej jeden zestaw komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
6.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;
6.3.1. Wykonawca winien posiadać aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z art.185 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami).

6.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
6.5. Wyrażą zgodę na warunki płatności wynagrodzenia ustalone przez Zamawiającego w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
7. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
8. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 5 000,00 PLN.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia prac konserwacyjnych i remontowych osobom trzecim ( podwykonawcom). Pozostałe prace Wykonawca winien wykonać własnymi siłami.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
12. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
13. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena (koszt) o wadze - 100 %
15. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 18 grudnia 2009 roku, do godz. 12-tej.
16. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (18 grudnia 2009 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
18. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu grudnia 2009 r.
21. Szczegółowych informacji udzielają:
• W zakresie przedmiotu zamówienia: Magdalena Suszkiewicz – Inspektor ds. Gospodarki Lokalowej w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, II piętro pok. nr 19, telefon: 065/ 540-86-43 fax: 065/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.
• W zakresie procedury przetargowej: Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065 540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 07 grudnia 2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2009-12-07 16:25:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 09:14:30 Usunięto załącznik: SIWZ_zalaczniki_Zarzadzanie_gminnym_zasobem_nieruchomosci_122009 (SIWZ_zalaczniki_Zarzadzanie_gminnym_zasobem_nieruchomosci_122009.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa