Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sukcesywna dostawa dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:
Sukcesywną dostawę dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów.
1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) tonery/ tusze do drukarek
b) tonery do kserokopiarek
c) taśmy barwiące do drukarek
d) bębny do drukarek
e) dyskietki magnetyczne 3,5”
f) płyty CDR i DVD-R
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oznaczenie wg CPV 30.12.40.00-4; 30.12.51.00-2;30.23.31.70-3; 30.23.32.11-3.
4. SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.wschowa.pl
5. Specyfikację można pobrać również w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 18,00 zł .
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
7.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
7.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
7.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
7.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
a) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie rozumiane jako sukcesywna ( w partiach) dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego o wartości odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca dostaw. Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością.
7.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia.
7.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.7. Udzielą na dostarczone materiały eksploatacyjne rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 3 m-ce dla wkładów do drukarek atramentowych i 12 m-cy dla wkładów do drukarek laserowych i pozostałych zamawianych materiałów eksploatacyjnych, licząc od daty dostawy.
7.8. Wyrażą zgodę na warunki płatności wynagrodzenia ustalone przez Zamawiającego w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

8. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2000,00 PLN.
10. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom).
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
13. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
14. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
15. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena brutto (koszt) o wadze - 100 %
16. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 18 grudnia 2009 roku, do godz. 12-tej.
17. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (18 grudnia 2009 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
18. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
19. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
21. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu grudnia 2009 r.
22. Szczegółowych informacji udzielają:
• W zakresie przedmiotu zamówienia: Michał Czudowski - obsługa informatyczna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, tel.065/ 540-86-07, faks: 065/540-13-40, ( e-mail: admin@wschowa.pl)
• W zakresie procedury przetargowej: Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 10 grudnia 2009 r.Data publikacji: 2009-12-10 16:02:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 11:22:38 Usunięto załącznik: SIWZ_I_ZALACZNIKI_Dostawa_materialow_eksploatacyjnych_122009 (SIWZ_I_ZALACZNIKI_Dostawa_materialow_eksploatacyjnych_122009.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa