Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zorganizowanie oraz zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wschowa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:
Zorganizowanie oraz zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wschowa.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu w zakresie rozmieszczenia oznakowania poziomego oraz pionowego miejsc parkingowych tworzących SPP, na podstawie załącznika nr 2 (wykaz ulic określający sposób parkowania na poszczególnych ulicach), wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz akceptacji Zamawiającego
b) wyposażenie SPP w minimum 13 sztuk fabrycznie nowych urządzeń jednego typu, zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 12414:2002, przeznaczonych do poboru opłat za parkowanie na drogach publicznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz w inne urządzenia niezbędne do właściwego funkcjonowania SPP, a także ich skonfigurowanie i uruchomienie,
c) dozór techniczny i administracyjny oraz kompleksowy serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń technicznych i komputerowych,
d) pobieranie opłat za parkowanie, opłat abonamentowych oraz opłat dodatkowych, rozliczanie tych przychodów i przekazywanie ich Zamawiającemu,
e) kontrolę uiszczania opłat za parkowanie,
f) zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie na terenie miasta Wschowa Biura Strefy Płatnego Parkowania.
g) kompleksowe wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z przeprowadzeniem analizy istniejącego oznakowania pod kątem tworzenia SPP.
h) całoroczne utrzymanie w czystości, odśnieżanie i likwidowanie śliskości miejsc parkingowych w obszarze SPP.

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
3. Oznaczenie wg CPV 63.71.24.00-7, pomocniczo 90.61.00.00-6; 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2.
4. SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.wschowa.pl
5. Specyfikację można pobrać również w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 18,00 zł .
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
7. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
7.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
7.2.1. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał lub wykonuje odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia przynajmniej jedną, trwającą co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, usługę zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania na co najmniej 200 miejsc parkingowych.
7.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;
7.3.1. Wykonawca winien posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 200 000,00 PLN.
7.3.2. Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości co najmniej 150.000,00 zł ( słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

7.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
7.5. Nie później niż do 60 dni od dnia podpisania umowy zorganizują i wyposażą Biuro Obsługi Strefy na terenie miasta Wschowa. Biuro Obsługi Strefy winno rozpocząć swoją działalność wraz uruchomieniem działalności SPP.
7.6. Wyrażą zgodę na warunki płatności wynagrodzenia ustalone przez Zamawiającego w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
7.7. Zaoferują realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.
8. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę żaden z członków konsorcjum nie może podlegać wykluczeniu.
9. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale 5 niniejszej SIWZ wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN.
11. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający dopuszcza zlecenie części usług podwykonawcom w zakresie:
12.1. ochrony podczas opróżniania skarbców parkometrów i transportu pieniędzy,
12.2. sporządzenia projektu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych,
12.3. montażu urządzeń
12.4. utrzymania czystości w SPP.
12.5. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
13. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych .
14. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r.
15. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena brutto (koszt) o wadze - 100 %
17. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 15 stycznia 2010 roku, do godz. 12-tej.
18. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (15 stycznia 2010 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
19. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
20. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
21. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
22. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu grudnia 2009 r.
23. Szczegółowych informacji udzielają:
• W zakresie przedmiotu zamówienia: Stanisław Pawlak Specjalista ds. Dróg Starostwa Powiatowego we Wschowie telefon/faks : 065/540-15-17, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.
• W zakresie procedury przetargowej: Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 16 grudnia 2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2009-12-16 21:59:04 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 09:08:33 Usunięto załącznik: SPECYFIKACJA_Z_ZALACZNIKAMI_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009 (SPECYFIKACJA_Z_ZALACZNIKAMI_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:08:33 Usunięto załącznik: PROJEKT_GRAFICZNY_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009 (PROJEKT_GRAFICZNY_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:08:33 Usunięto załącznik: POROZUMIENIE_POWIAT_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009 (POROZUMIENIE_POWIAT_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:08:33 Usunięto załącznik: POROZUMIENIE_WOJEWODZTWO_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009 (POROZUMIENIE_WOJEWODZTWO_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:08:33 Usunięto załącznik: UCHWALA_nr_XXXVIII30609_Rady_Miejskiej_Wschowa (UCHWALA_nr_XXXVIII30609_Rady_Miejskiej_Wschowa.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:08:35 Usunięto załącznik: MODYFIKACJA_SIWZ_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009 (MODYFIKACJA_SIWZ_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:08:35 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA_Nr_1_do_SIWZ_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009 (WYJASNIENIA_Nr_1_do_SIWZ_Strefa_Platnego_Parkowania_Wschowa_122009.doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa