Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa byłego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3, na muzeum i bibliotekę

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przebudowa byłego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3, na muzeum i bibliotekę
Numer ogłoszenia: 18307 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. (065) 5402426.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa byłego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3, na muzeum i bibliotekę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zakres prac obejmuje w szczególności: a)prace rozbiórkowe b)prace przy elewacjach; c)prace przy więźbie i pokryciu dachowym; d)izolacje fundamentów; e)prace związane z adaptacją wnętrz; f)prace związane z wykonaniem instalacji: - gazowej, - centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem kotłowni, - wodno-kanalizacyjnej, - przeciw pożarowej, - wentylacyjnej, - elektrycznej, - odgromowej. g)przeprowadzenie badań archeologicznych i architektonicznych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja kosztorysowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na adaptację dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie na muzeum i bibliotekę. Załącznik Nr 5 do SIWZ Projekt umowy.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.50-4, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.43.21.14-6, 45.45.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50000 PLN
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2-ch robót o wartości równej lub większej niż 1.000.000,00 zł brutto, z czego co najmniej 1 z 2 wykazanych robót wykonana była w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków i obejmowała wykonanie prac konserwatorskich lub prac restauratorskich . 1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie następującym osobami: a)kierownik budowy, który: -posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) -posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. -Odbył co najmniej 24-miesięczną praktykę zawodową ( pełnienia samodzielnej funkcji technicznej) na budowie przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz.1579). b)kierownik robót elektrycznych, który: posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i eletroenergetycznych ( zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) odpowiednio w zakresie instalacji elektrycznych. -posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. c) kierownik robót instalacyjnych sanitarnych -posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych ( zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) odpowiednio w zakresie instalacji sanitarnych. posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. d)osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich i prac restauratorskich: Wykonawcy winni udokumentować, że prace konserwatorskie, prace restauratorskie będą prowadzone przez osoby spełniające wymagania zawarte w § 7 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz.1579) Osoby, które uzyskały zaświadczenie o kwalifikacjach na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych ( Dz. U. Nr 31, poz. 197) oraz § 17-19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności ( Dz. U. Nr 16, poz.55), zachowują uprawnienia wskazane w tym zaświadczeniu w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do robót budowlanych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. e)co najmniej 30-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. oraz f)następującym potencjałem technicznym ( wymagania minimalne): -rusztowanie rurowe -betoniarka wolnospadowa elektr. 150 dm3 -wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym . -koparka 0,15 m3 na podwoziu ciągnika kołowego -żuraw samochodowy -spawarka elektryczna wirująca 300 A - deskowanie drobnowymiarowe U-Form - giętarka do prętów -nożyce do prętów -pompa do betonu na samochodzie -samochód skrzyniowy - samochód samowyładowczy 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawcy winni udokumentować: 1.4.1. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę równą lub wyższą niż 500 000 PLN. 1.4.2. dysponowanie środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, w kwocie nie niższej niż 1.000.000,00 PLN. 2.Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1. 3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5.Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą winien dostarczyć następujące dokumenty i załączniki: 1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem załączonego wzoru- załącznik nr 6 do SIWZ 1.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udział u w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do oferty 1.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 pkt.1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do oferty 1.4. parafowany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 1.5. wypełniony kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej (w oparciu o przedmiary robót kosztorysów ślepych - załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) wraz z wykazem zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego składników cenotwórczych; 1.6. harmonogram rzeczowo-finansowy. 1.7. Pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów wymaganych powyżej; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia z art.24 ust.1 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty: 2.1. aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy. 2.2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółki jawnej wraz z ofertą należy przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez spółkę oraz odrębnie przez wspólników spółki jawnej. 2.3. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 3.1.wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg zał. nr 3 do oferty; 3.2.wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- wg zał. nr 4 do oferty. 3.3.oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- wg zał. nr 5 do oferty; 3.4.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją, o podstawie do dysponowania tymi osobami - nr 6 do oferty; 3.5.oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje; 3.6.zobowiązanie podwykonawców do współpracy ( jeżeli dotyczy) - wg załącznika nr 8 do oferty. 4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 4.1.opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4.2.informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji winna wynikać konkretna kwota w PLN; 5.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdziale 5 pkt.2 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 6.1. pkt.2 ppkt 2.1.-2.3. tego Rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 6.2. Dokumenty , o których mowa w pkt.6.1. lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3. Dokument, o którym mowa w pkt.6.1. lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.1.zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania- wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt.6.2. i 6.3. 7. Dokumenty, o których mowa wyżej, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane( Dz. U. Nr 226, poz. 1817) mogą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wschowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek 1 67-400 Wschowa pokój nr 20.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek 1 67-400 Wschowa pokój nr 20.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie projektu w ramach: Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet IV Rozwój i miodernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich.


OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_BIP
Rozmiar: 62.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 320

Data publikacji: 2010-01-28 11:46:45 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 09:06:14 Usunięto załącznik: DECYZJA_LUB_KONS_ZAB (DECYZJA_LUB_KONS_ZAB.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:15 Usunięto załącznik: dokumentacja_przetargowa-A (dokumentacja_przetargowa-A.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:15 Usunięto załącznik: Kosztorysy_ofertowe (Kosztorysy_ofertowe.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:15 Usunięto załącznik: SIWZ_I_ZALACZNIKI (SIWZ_I_ZALACZNIKI.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:15 Usunięto załącznik: STWiORB (STWiORB.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:16 Usunięto załącznik: dokumentacja_przetargowa-B (dokumentacja_przetargowa-B.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:16 Usunięto załącznik: Harmonogram_robot_-_Przebudowa_Collegium_Jezuickiego_012010 (Harmonogram_robot_-_Przebudowa_Collegium_Jezuickiego_012010.xls) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:18 Usunięto załącznik: Stolarka_PDF_Przebudowa_Collegium_Jezuickiego_012010 (Stolarka_PDF_Przebudowa_Collegium_Jezuickiego_012010.rar) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:18 Usunięto załącznik: Stolarka_Drzwi_Przebudowa_Collegium_Jezuickiego_012010 (Stolarka_Drzwi_Przebudowa_Collegium_Jezuickiego_012010.rar) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:18 Usunięto załącznik: Zestawienie_slusarki_aluminiowej_Przebudowa_Collegium_Jezuickiego_012010 (Zestawienie_slusarki_aluminiowej_Przebudowa_Collegium_Jezuickiego_012010.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:18 Usunięto załącznik: Wyjasnienia_nr_1_do_SIWZ_oraz_zmiana_terminu_skladania_ofert_Collegium_Jezuickie_012010 (Wyjasnienia_nr_1_do_SIWZ_oraz_zmiana_terminu_skladania_ofert_Collegium_Jezuickie_012010.doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:18 Usunięto załącznik: ZAWIADOMIENIE_O_ZMIANIE_TERMINU_SKLADANIA_OFERT_PCJ (ZAWIADOMIENIE_O_ZMIANIE_TERMINU_SKLADANIA_OFERT_PCJ.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:06:19 Usunięto załącznik: Zmiana_SIWZ_COLLEGIUM_JEZUICKIE_25_02_2010_PCJ (Zmiana_SIWZ_COLLEGIUM_JEZUICKIE_25_02_2010_PCJ.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa