Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Modernizację terenów zieleni przy Placu Zamkowym, Placu Farnym i ul Łaziennej we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (65) 5408600, FAX (65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Modernizację terenów zieleni przy Placu Zamkowym, Placu Farnym i ul Łaziennej we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”


1. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania:
ZADANIE NR 1 – Modernizacja terenów zieleni przy Placu Zamkowym.
ZADANIE NR 2 - Modernizacja terenów zieleni przy Placu Farnym.
ZADANIE NR 3 - Modernizacja terenów zieleni przy ul. Łaziennej.

2. Teren, na którym prowadzone będą prace objęty jest ścisłą strefą konserwatorską.
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV :
77.00.00.00-0 – usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa
77.30.00.00-3 – usługi ogrodnicze
77.31.00.00-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45.11.27.10-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4. Zakres Zadania nr 1 ( Plac Zamkowy) obejmuje:
1) wykonanie automatycznego systemu nawadniania;
2) założenie zieleni wraz z dostawą roślin;
3) zakup i montaż elementów małej architektury ogrodowej;
4) wykonanie punktu czerpalnego wody;
5) montaż obudowy punktu czerpalnego wody.
5. Zakres Zadania nr 2 ( Plac Farny) obejmuje:

51. Prace objęte programem Rewitalizacji Starego Miasta:

1) wykonanie automatycznego systemu nawadniania
2) założenie zieleni wraz z dostawą roślin;
3) zakup i montaż elementów małej architektury ogrodowej;

5.2. Prace nie objęte programem Rewitalizacji Starego Miasta:

1) wykonanie przyłącza elektrycznego
2) wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej.
6. Zakres Zadania nr 3 ( ul. Łazienna) obejmuje:

6.1. Prace objęte programem rewitalizacji Starego Miasta:

1) wykonanie automatycznego systemu nawadniania;
2) założenie zieleni wraz z dostawą roślin;
3) zakup i montaż elementów małej architektury ogrodowej;

6.2. Prace nie objęte programem rewitalizacji Starego Miasta:

4) wykonanie przyłącza elektrycznego
5) wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej.


7. Wymagany okres gwarancji i rękojmi:

1) na rośliny i wykonane prace ogrodnicze - co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia ich odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
2) na system automatycznego nawadniania – co najmniej 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
3) na przyłącze elektryczne i zewnętrzną instalację elektryczną - co najmniej 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
4) na elementy małej architektury ogrodowej- co najmniej 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.wschowa.pl
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji zł .
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
10.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
10.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 2-ch usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegających na zakładaniu terenów zieleni w obszarach publicznych, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł każda z robót, z czego co najmniej jedna z wykazanych robót obejmowała wykonanie automatycznego systemu nawadniania.
10.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach:
a) ogrodniczej
1 osobą na stanowisko kierownika prac posiadająca wyższe wykształcenie ogrodnicze i minimum 5 letni staż pracy w ogrodnictwie lub przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni.

b) wodociągowej
1 osoba, która posiada:
• uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ( zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
• aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.

c) elektrycznej
1 osoba, która posiada:
• uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);
• aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.
2) dysponują co najmniej 15-ma wykwalifikowanymi pracownikami terenów zieleni, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.

W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia.

3) dysponują następującym potencjałem technicznym ( wymagania minimalne):
- środek transportu do 5 ton – minimum 1 szt.
- glebogryzarka- minimum 2 szt.
- pług- minimum 1 szt.
- kultywator- minimum 1 szt.
- brony do uprawy gleby- minimum 1 szt.
- wał kolczatka do zakładania trawników – minimum 1 szt.
- wał gładki do zakładania trawników- minimum 1 szt.
- opryskiwacze plecakowe- minimum 3 szt.
- pilarka- minimum 1 szt.
- urządzenie do frezowania pni – minimum1 szt.
- wykaszarka spalinowa- minimum 2 szt.
- kosiarka spalinowa- minimum 2 szt.
- drobny sprzęt ręczny ( grabie, motyki, sekatory itp.)
10.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje , że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł.
2) dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, w kwocie nie niższej niż 300.000,00 PLN.

11. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1.
12. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z oferta winien złożyć:
12.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do oferty,
12.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 pkt.1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do oferty,
12.3. na potwierdzenie, że oferta została podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 7 pkt 17 SIWZ, w przypadku osób fizycznych do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
12.4. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów wymaganych powyżej;
12.5. aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.
12.6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółki jawnej wraz z ofertą należy przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez spółkę oraz odrębnie przez wspólników spółki jawnej.
12.7. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
12.8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 1-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert;
12.9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert ( dot. podmiotów zbiorowych np. wspólnicy spółki cywilnej niebędący osobami fizycznymi, osobowe spółki handlowe, w tym spółki jawne);
12.10. spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie– wg zał. nr 3 do oferty;
12.11. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją, o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do oferty;
12.12. Oświadczenie, że osoby wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt 3.2. posiadają wymagane uprawnienia;
12.13. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- wg zał. nr 5 do oferty;
12.14. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami– wg zał. nr 6 do oferty.
12.15. jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
12.16. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem opłacenia polisy.
12.17. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji winna wynikać konkretna kwota w PLN;

13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

14. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

15. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
16. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN.
17. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
18. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
19. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót osobom trzecim ( podwykonawcom). Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tych części zamówienia ( zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
21. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2010 r.
22. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
23. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %.
24. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 3 sierpnia 2010 roku, do godz. 11:00.
25. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (3 sierpnia 2010 r.) o godz.12:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
26. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
27. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
28. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
29. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w oparciu o art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
30. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 czerwca 2010 r.
31. Szczegółowych informacji udzielają:
• W zakresie przedmiotu zamówienia Marian Kociubiński p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, II piętro pok. nr 26 telefon: 65/540-86-36, faks:65/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400
• W zakresie procedury przetargowej Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.65/ 540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 23 czerwca 2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krzysztof Grabka


Ogloszenie_o_przetargu_modernizacja_terenow_zieleni_062010
Rozmiar: 155.05 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 274

Data publikacji: 2010-06-24 18:31:59 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 08:53:47 Usunięto załącznik: SIWZ+ZALACZNIKI_modernizacja_terenow_zieleni_062010 (SIWZ+ZALACZNIKI_modernizacja_terenow_zieleni_062010.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:53:47 Usunięto załącznik: LAZIENNA_kosztorysy_i_dokumentacje_modernizacja_terenow_zieleni_062010 (LAZIENNA_kosztorysy_i_dokumentacje_modernizacja_terenow_zieleni_062010.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:53:47 Usunięto załącznik: PLAC_FARNY_kosztorysy_i_dokumentacje_modernizacja_terenow_zieleni_062010 (PLAC_FARNY_kosztorysy_i_dokumentacje_modernizacja_terenow_zieleni_062010.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:53:47 Usunięto załącznik: PLAC_ZAMKOWY_kosztorysy_i_dokumentacje_modernizacja_terenow_zieleni_062010 (PLAC_ZAMKOWY_kosztorysy_i_dokumentacje_modernizacja_terenow_zieleni_062010.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:53:47 Usunięto załącznik: MODYFIKACJA_SPECYFIKACJI_modernizacja_terenow_zieleni_062010 (MODYFIKACJA_SPECYFIKACJI_modernizacja_terenow_zieleni_062010.doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa