Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa, w latach 2010-2012

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (65) 5408600, FAX (65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Przewożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
gminy Wschowa, w latach 2010-2012”


1. Zakres zamówienie obejmuje dowóz dzieci do n/w szkół wraz z odwozem :
• Szkoła Podstawowa Nr 1 położona we Wschowie przy ul. K. Wielkiego nr 10
• Gimnazjum Nr 1 położone we Wschowie przy ul. Kopernika
• Gimnazjum Nr 2 położone we Wschowie ul. Zacisze (Osiedle Jagiellonów )
• Odwóz 4 razy w tygodniu uczniów ze szkoły w Lginiu do Przylesia , Radomyśla i Hetmanic.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 60.11.20.00-6
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.wschowa.pl
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 20,00 zł .
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
6.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.

6.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,
6.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje:
a) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowników z uprawnieniami do przewozu osób - minimum 8 kierowców posiadających kwalifikacje zawodowe kierowcy uprawnionego do kierowania autobusami, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym , oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
b) Zamawiający wymaga dysponowania w pełni technicznie sprawnymi dopuszczonymi do ruchu pojazdami do przewozu osób, w ilości minimum 8 pojazdów przystosowanych do przewozu uczniów, posiadających wystarczającą ilość miejsc zapewniających przewóz wymaganej ilości uczniów na każdej trasie, pozwalających na codzienne dowożenie dzieci do szkół bez opóźnień w każdych warunkach atmosferycznych. Pojazdy przewidziane do przewozu uczniów winny posiadać aktualne badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać określone wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia

6.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje , że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie). W przypadku polisy z kwotą wyrażoną w innej walucie niż PLN wartość kwoty ubezpieczenia zostanie przeliczona po średnim kursie walut obcych ogłoszonym przez NBP na dzień poprzedzający termin składania ofert.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

7. Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy.
8. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z oferta winien złożyć:
8.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do oferty,
8.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 pkt.1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do oferty,
8.3. na potwierdzenie, że oferta została podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 7 pkt 17 SIWZ, w przypadku osób fizycznych do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.4. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów wymaganych powyżej;
8.5. aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.
8.6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółki jawnej wraz z ofertą należy przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez spółkę oraz odrębnie przez wspólników spółki jawnej.
8.7. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
8.9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
8.10. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie– wg zał. nr 3 do oferty;
8.11. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją, o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do oferty;
8.12. oświadczenie, że osoby wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt 8.11. posiadają wymagane uprawnienia;
8.13. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- wg zał. nr 5 do oferty;
8.14. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami– wg zał. nr 6 do oferty.
8.15. oświadczenie, że stan techniczny zaproponowanych środków transportu odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 1.3.1. ppkt b) SIWZ.
8.16. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem opłacenia polisy.

9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

10. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
12. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 PLN.
13. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót osobom trzecim ( podwykonawcom). Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tych części zamówienia ( zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
17. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
18. Wymagany termin realizacji całości zamówienia: od 01 września 2010 do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012.
19. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.

20. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %.
21. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 12 lipca 2010 roku, do godz. 12:00.
22. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (12 lipca 2010 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
23. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
24. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
25. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
26. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu lipca 2010 r.
27. Szczegółowych informacji udzielają:
• W zakresie przedmiotu zamówienia: Barbara Nowak – Główny Specjalista ds. Oświatowych w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, siedziba Plac Zamkowy nr 3 we Wschowie telefon: 65/540-86-01, faks:065/540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.65/ 540-86-42, faks: 65/ 540-13-40 codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 01 lipca 2010 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2010-07-01 18:45:29 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 11:08:24 Usunięto załącznik: SIWZ_+_ZALACZNIKI_Przewozenie_uczniow_072010 (SIWZ_+_ZALACZNIKI_Przewozenie_uczniow_072010.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa