Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie: 1) elewacji kamieniczek (...), 2) elewacji budynków(...), 3)wymiana i renowacja stolarki(...) - etap III

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie: 1)elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4we Wschowie wraz z wymianą stolarki okiennej 2)elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3, Plac Farny nr 5 i 6 we Wschowie , 3)wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku ratusza miejskiego we Wschowie - etap III
Numer ogłoszenia: 205097 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie: 1)elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4we Wschowie wraz z wymianą stolarki okiennej 2)elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3, Plac Farny nr 5 i 6 we Wschowie , 3)wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku ratusza miejskiego we Wschowie - etap III.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie: 1)elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 we Wschowie wraz z wymianą stolarki okiennej 2)elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3, Plac Farny nr 5 i 6 we Wschowie , 3)wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku ratusza miejskiego we Wschowie - etap III.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.31.00-8, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia ofert wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 5000,00 PLN Zadanie nr 2 - 2500,00 PLN Zadanie nr 3 - 1500,00 PLN
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zadanie nr 1 Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, obejmującej remont elewacji, o wartości równej lub większej niż 200 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. Zadanie nr 2 Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obejmującej remont elewacji, o wartości równej lub większej niż 100 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. Zadanie nr 3 Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia polegającego na wymianie stolarki okiennej drewnianej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości równej lub większej niż 100 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie następującym sprzętem ( wymagania minimalne): Zadanie nr 1 - wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg - żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg - środek transportowy do 5,0 Mg - samochód wywrotka do 5 Mg - betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3 - rusztowania rurowe zewnętrzne do 20 m Zadanie nr 2 - rusztowania rurowe zewnętrzne do 20 m - betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3 - wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg - żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg - walec statyczny samojezdny 6 Mg - walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg - wibrator powierzchniowy - samochód wywrotka do 5 Mg - samochód skrzyniowy do 5Mg Zadanie nr 3 - wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg - betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3 - środek transportowy do 5,0 Mg Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca winien udokumentować dysponowanie następującym osobami: Zadanie nr 1 a)kierownik budowy, który: - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. - odbył co najmniej 24-miesięczną praktykę zawodową ( pełnienia samodzielnej funkcji technicznej) na budowie przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz.1579). b)dysponuje osobą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich i prac restauratorskich: Wykonawcy winni udokumentować, że prace konserwatorskie, prace restauratorskie będą prowadzone przez osobę spełniającą wymagania zawarte w § 7 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz.1579) dysponują co najmniej 10-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Zadanie nr 2 W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówien Zadanie nr 2 Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie następującym osobami: a)kierownik budowy, który: - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. b) dysponuje co najmniej 10-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Zadanie nr 3 Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie następującym osobami: a)kierownik budowy, który: - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. b) dysponują co najmniej 10-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zadanie nr 1 Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje , że: a)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł b)dysponuje środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, w kwocie nie niższej niż 400 000,00 PLN. Zadanie nr 2 Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje , że: a)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł b)dysponuje środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, w kwocie nie niższej niż 200 000,00 PLN Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. Zadanie nr 3 Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje , że: c)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł d)dysponuje środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, w kwocie nie niższej niż 140 000,00 PLN Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na potwierdzenie, że oferta została podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 7 pkt 17 SIWZ, w przypadku osób fizycznych do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót ( silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C).; b)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; e)w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania; f)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. g)w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym. 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a)przedłużyć termin wykonania umowy; a)wprowadzić roboty zamienne; b)wprowadzić roboty dodatkowe; c)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego; d)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa pokój nr 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie projektu w ramach: Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet IV Rozwój i miodernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 we Wschowie wraz z wymianą stolarki okiennej..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 we Wschowie wraz z wymianą stolarki okiennej. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.31.00-8, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3, Plac Farny nr 5 i 6 we Wschowie..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3, Plac Farny nr 5 i 6 we Wschowie. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.31.00-8, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku ratusza miejskiego we Wschowie - etap III.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku ratusza miejskiego we Wschowie - etap III. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.31.00-8, 45.42.10.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010
Rozmiar: 84.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 282

Data publikacji: 2010-07-30 18:40:34 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-06 12:53:38 Usunięto załącznik: Decyzje_Lubuskiego_Konserwatora_Zabytkow_i_decyzje_o_pozwoleniu_na_budowe_072010 (Decyzje_Lubuskiego_Konserwatora_Zabytkow_i_decyzje_o_pozwoleniu_na_budowe_072010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:53:38 Usunięto załącznik: SIWZ_+_ZALACZNIKI_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010 (SIWZ_+_ZALACZNIKI_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:53:38 Usunięto załącznik: ZADANIE_NR_1_Dokumentacja_budowlana_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010 (ZADANIE_NR_1_Dokumentacja_budowlana_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:53:39 Usunięto załącznik: ZADANIE_NR_1_Inwentaryzacja_stolarki_okiennej_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010 (ZADANIE_NR_1_Inwentaryzacja_stolarki_okiennej_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:53:39 Usunięto załącznik: ZADANIE_NR_1_Kosztorysy_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010 (ZADANIE_NR_1_Kosztorysy_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:53:39 Usunięto załącznik: ZADANIE_NR_2_Decyzje_Konserwatora_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010 (ZADANIE_NR_2_Decyzje_Konserwatora_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:53:39 Usunięto załącznik: ZADANIE_NR_2_Dokumentacjabudowlana_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010 (ZADANIE_NR_2_Dokumentacjabudowlana_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:53:39 Usunięto załącznik: ZADANIE_NR_2_Kosztorysy_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010 (ZADANIE_NR_2_Kosztorysy_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:53:39 Usunięto załącznik: ZADANIE_NR_2_STWiOR_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010 (ZADANIE_NR_2_STWiOR_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:53:40 Usunięto załącznik: ZADANIE_NR_3_Kosztorysy_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010 (ZADANIE_NR_3_Kosztorysy_Rewitalizacja_Starego_Miasta_eIII_072010.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa