Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Renowacja dwóch istniejących zbiorników małej retencji położonych w obrębie miejscowości: Łęgoń oraz Siedlnica gmina Wschowa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (65) 5408600, FAX (65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Renowację dwóch istniejących zbiorników małej retencji położonych w obrębie miejscowości: Łęgoń oraz Siedlnica gmina Wschowa”

1. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 45 24 40 00-9 ;
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej i kosztorysowej stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.wschowa.pl
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 29,00 zł .
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
5.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.

5.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, polegającej na renowacji zbiornika retencyjnego.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
5.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie:
a) co najmniej 6-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić

w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia.
b) dysponują lub będą dysponować następującym sprzętem ( wymagania minimalne):
-koparka gąsienicowa 0,25 m3
-spycharka gąsienicowa 75 kM
-żuraw samochodowy 4 Mg
-pompa głębinowa
-samochód samowyładowczy 5 Mg
-samochód skrzyniowy do Mg
-ciągnik kołowy
-beczkowóz ciągniony 2500 dm3
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
5.4. dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje , że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

6. Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy.

7. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z oferta winien złożyć:
7.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do oferty,
7.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do oferty,
7.3. na potwierdzenie, że oferta została podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 7 pkt 17 SIWZ, w przypadku osób fizycznych do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.4. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów wymaganych powyżej;
7.5. aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.
7.6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółki jawnej wraz z ofertą należy przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez spółkę oraz odrębnie przez wspólników spółki jawnej.
7.7. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.8. wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg zał. nr 3 do oferty;
7.9. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- wg zał. nr 4do oferty;
7.10. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami– wg zał. nr 5 do oferty.
7.11. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem opłacenia polisy.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

9. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
11. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w kwocie 2000,00 zł.
12. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
13. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót osobom trzecim ( podwykonawcom). Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tych części zamówienia ( zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
16. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
17. Wymagany termin realizacji całości zamówienia: do 10 listopada 2010 r.
18. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
19. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %.
20. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 25 sierpnia 2010 roku, do godz. 12:00.
21. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (25 sierpnia 2010 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
22. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
23. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
24. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
25. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu sierpnia 2010 r.
26. Szczegółowych informacji udzielają:
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Marian Kociubiński p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, II piętro pok. nr 26 telefon: 65/540-86-36, faks: 65/540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.
- w zakresie procedury zamówień publicznych: Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.65/ 540-86-42, faks: 65/540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 09 sierpnia 2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2010-08-10 06:50:59 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 11:16:32 Usunięto załącznik: SIWZ_+_ZALACZNIKI_Renowacja_zbiornikow_malej_retencji_082010 (SIWZ_+_ZALACZNIKI_Renowacja_zbiornikow_malej_retencji_082010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:16:33 Usunięto załącznik: PRZEDMIAR_I_KOSZTORYS_LEGON_Renowacja_zbiornikow_malej_retencji_082010 (PRZEDMIAR_I_KOSZTORYS_LEGON_Renowacja_zbiornikow_malej_retencji_082010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:16:33 Usunięto załącznik: PRZEDMIAR_I_KOSZTORYS_SIEDLNICA_Renowacja_zbiornikow_malej_retencji_082010 (PRZEDMIAR_I_KOSZTORYS_SIEDLNICA_Renowacja_zbiornikow_malej_retencji_082010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:16:33 Usunięto załącznik: Rysunki_-_zbiornik_nr_1_Legon_Renowacja_zbiornikow_malej_retencji_082010 (Rysunki_-_zbiornik_nr_1_Legon_Renowacja_zbiornikow_malej_retencji_082010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:16:33 Usunięto załącznik: Rysunki_-_zbiornik_nr_2_Siedlnica_Renowacja_zbiornikow_malej_retencji_082010 (Rysunki_-_zbiornik_nr_2_Siedlnica_Renowacja_zbiornikow_malej_retencji_082010.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa