Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa ulicy Strzeleckiej we Wschowie – etap II

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (65) 5408600, FAX (65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Przebudowę ulicy Strzeleckiej we Wschowie – etap II,”


1. Etap II swoim zakresem obejmuje:
a) budowę parkingu przy ulicy Strzeleckiej oraz chodnika do budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 we Wschowie na działkach o numerach geodezyjnych 1820, 1824, 1825 i 1870.
b) wykonanie ogrodzenia terenu Samorządowego Przedszkola Nr 1 od strony ulicy Strzeleckiej
c) przebudowę ulicy Strzeleckiej we Wschowie (od km 0+000 do km 0+314) – etap II.
d) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót.
e) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja kosztorysowa
Załącznik Nr 4 do SIWZ Projekt umowy
3. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 45233140-2; pomocniczo:45.23.32.22-1; 45233252-0.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.wschowa.pl
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 41,00 zł .
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
6.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
6.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 2-ch robót tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia, rozumianych jako wykonanie robót polegających na przebudowie remoncie lub modernizacji dróg i chodników o wartości każdej z robót równej lub większej niż 150.000,00 zł brutto.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia i dokumenty.
6.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
6.3.1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach:


a) kierownik budowy, który:
• posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej ( zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
• posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.
b) Dysponują lub będą dysponować co najmniej 10-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.

W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić wofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia.
6.3.2. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprzętem ( wymagania minimalne):
1. koparko-spycharka
2. równiarka samojezdna 100kM
3. walec statyczny samojezdny 10Mg
4. walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg
5. rozściełacz mas bitumicznych szer.3,5 m
6. skrapiarka samojezdna 500-1500 dm3
7. szczotka mechaniczna
8. wibrator powierzchniowy
9. piła do cięcia kostki
10. samochód wywrotka do 10-15 Mg
11. ciągnik kołowy 50 kM
12. sprężarka spalinowa do 5 m3

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia i dokumenty.

6.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł,
b) dysponuje środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, w kwocie nie niższej niż cena oferty.

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia i dokumenty.

6.5. Udzielą gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż : 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.

7. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1.
8. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z oferta winien złożyć:
8.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do oferty,
8.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 pkt.1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do oferty,
8.3. na potwierdzenie, że oferta została podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 7 pkt 17 SIWZ, w przypadku osób fizycznych do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.4. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów wymaganych powyżej;
8.5. aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.
8.6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółki jawnej wraz z ofertą należy przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez spółkę oraz odrębnie przez wspólników spółki jawnej.
8.7. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.8. wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg zał. nr 3 do oferty;
8.9. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją, o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do oferty;
8.10. oświadczenie, że osoby wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt 8.9. posiadają wymagane uprawnienia;
8.11. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- wg zał. nr 5 do oferty;
8.12. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami– wg zał. nr 6 do oferty.
8.13. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem opłacenia polisy.
8.14. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji winna wynikać konkretna kwota w PLN;


9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

10. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
12. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w kwocie 3000,00 zł.
13. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
14. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót osobom trzecim ( podwykonawcom). Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tych części zamówienia ( zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
17. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
18. Wymagany termin realizacji całości zamówienia: do 30 kwietnia 2011 r.
19. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
20. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %.
21. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 08 listopada 2010 roku, do godz. 12:00.
22. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (08 listopada 2010 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
23. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
24. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
25. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
26. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu października 2010 r.
27. Szczegółowych informacji udzielają:
• W zakresie przedmiotu zamówienia: Marian Szarejko Naczelnik Wydziału Inwestycji Gminnych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój 21 telefon: 065/540-86-44, faks:065/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400;
• W zakresie procedury przetargowej: Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.800 do 1400.
Wschowa, dnia października 2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2010-10-21 21:38:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 11:03:08 Usunięto załącznik: SIWZ_i_ZALACZNIKI_Przebudowa_ulicy_Strzeleckiej_e2_102010 (SIWZ_i_ZALACZNIKI_Przebudowa_ulicy_Strzeleckiej_e2_102010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:03:08 Usunięto załącznik: KOSZTORYSY_Przebudowa_ulicy_Strzeleckiej_e2_102010 (KOSZTORYSY_Przebudowa_ulicy_Strzeleckiej_e2_102010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:03:09 Usunięto załącznik: Projekt_ogrodzenia_Przebudowa_ulicy_Strzeleckiej_e2_102010 (Projekt_ogrodzenia_Przebudowa_ulicy_Strzeleckiej_e2_102010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:03:09 Usunięto załącznik: Projekt_budowlany_Parking_Przebudowa_ulicy_Strzeleckiej_e2_102010 (Projekt_budowlany_Parking_Przebudowa_ulicy_Strzeleckiej_e2_102010.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:03:09 Usunięto załącznik: Zmiana_SIWZ_Przebudowa_ulicy_Strzeleckiej_we_Wschowie_eII (Zmiana_SIWZ_Przebudowa_ulicy_Strzeleckiej_we_Wschowie_eII.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa