Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2011

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (65) 5408600, FAX (65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa
w roku 2011”.

1. Zakres zamówienia obejmuje:
ZADANIE 1 - Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości obejmującym:
- 67 budynków komunalnych stanowiących 100% własność gminy - o łącznej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych 11093,76 m2;
- 240 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 3583,61 m2;
- 51 komórek o łącznej powierzchni użytkowej 718,05 m2;
ZADANIE 2 – administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – ogółem 696 lokali o łącznej pow. 33292,43 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych ( wspólnoty mieszkaniowe).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ Wykaz budynków – 10%% własność gminy
Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykaz wspólnot mieszkaniowych
Załącznik Nr 3 do SIWZ Wykaz garaży
Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz komórek
Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy
3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 70330000-3.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.wschowa.pl
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 29,00 zł.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
6.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Wykonawca winien posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz.651).
6.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1. zamówienia polegającego na wykonywaniu usług z zakresu zarządzania nieruchomościami nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy. Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
6.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje:
a) dysponowanie co najmniej czteroma wykwalifikowanymi pracownikami, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie usług przewidzianych w zamówieniu, w tym co najmniej po jednej osobie posiadającej:
- licencję zarządcy nieruchomości nadaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru inwestorskiego,
- uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
b) dysponowanie serwisem świadczącym usługi konserwacyjne związane z usuwaniem awarii również po godzinach pracy oraz w święta i dni wolne od pracy.
W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia.
c) Wykonawca winien uruchomić na terenie miasta Wschowy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. odpowiednio wyposażone biuro obsługi klientów. Pomieszczenie to musi posiadać swobodny dostęp dla ludzi niepełnosprawnych i powinno być wyposażone w czynny aparat telefoniczny podłączony do linii telekomunikacyjnej, oraz w co najmniej jeden zestaw komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
6.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada aktualną opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z art.185 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651).

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.

7. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1.
8. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z oferta winien złożyć:
8.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do oferty,
8.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 pkt.1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do oferty,
8.3. na potwierdzenie, że oferta została podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 7 pkt 17 SIWZ, w przypadku osób fizycznych do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.4. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów wymaganych powyżej;
8.5. aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.
8.6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółki jawnej wraz z ofertą należy przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez spółkę oraz odrębnie przez wspólników spółki jawnej.
8.7. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.8. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały należycie wykonane – wg zał. nr 3 do oferty;
8.9. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- wg zał. nr 4 do oferty;
8.10. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją, o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 5 do oferty;
8.11. oświadczenie, że osoby wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt 8.10. posiadają wymagane uprawnienia;
8.12. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zapewnienie serwisu świadczącego usługi konserwacyjne i usuwanie awarii, także po godzinach pracy oraz w święta i dni wolne od pracy.
8.13. oświadczenie Wykonawcy, że posiada lub będzie posiadał na terenie miasta Wschowy, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. biuro obsługi klientów.
8.14. opis lokalizacji biura obsługi klienta o którym mowa w pkt.8.14.oraz szczegółowy opis oprogramowania komputerowego.
8.15. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z art.185 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651) wraz z dokumentem opłacenia polisy.
8.16. Dokument uiszczenia wadium.
9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

10. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
12. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w kwocie 5000,00 zł.
13. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części prac osobom trzecim ( podwykonawcom). Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tych części zamówienia ( zakresów), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
17. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
18. Wymagany termin realizacji całości zamówienia: od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
19. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
20. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %.
21. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 02 grudnia 2010 roku, do godz. 12:00.
22. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (02 grudnia 2010 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
23. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
24. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
25. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
26. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 listopada 2010 r.
27. Szczegółowych informacji udzielają:
• W zakresie przedmiotu zamówienia: Magdalena Suszkiewicz – Inspektor ds. Gospodarki Lokalowej w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, II piętro pok. nr 19 telefon: 65/540-86-43, faks: 65/540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.
• W zakresie procedury przetargowej: Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.800 do 1400.

Wschowa, dnia 19 listopada 2010 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krzysztof GrabkaData publikacji: 2010-11-19 16:04:02 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 09:14:14 Usunięto załącznik: SIWZ_i_zalaczniki_Zarzadzanie_mieniem_gminnym_112010 (SIWZ_i_zalaczniki_Zarzadzanie_mieniem_gminnym_112010.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa