Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2011 wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2011 wycen nieruchomości należących do zasobów gminy Wschowa
i sporządzania operatów szacunkowych”


1. Zakres zamówienia obejmuje :

CZĘŚĆ A
1) Określenie wartości nieruchomości zabudowanej łącznie z gruntem;
2) Określenie wartości lokalu mieszkalnego łącznie z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w gruncie, z rzutem odpowiedniej kondygnacji budynku i zaznaczeniem lokalu mieszkalnego i pomieszczenia przynależnego (np. piwnica)
3) Określenie wartości lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w gruncie, z rzutem odpowiedniej kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokalu użytkowego;
4) Inwentaryzacja nieruchomości: bilans powierzchni użytkowej budynku wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, w celu wyodrębnienia lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi i określenia wysokości ich udziału w nieruchomości
wspólnej oraz rzuty poziome poszczególnych kondygnacji;
5) rzut lokalu mieszkalnego lub użytkowego w skali, zawierający opis lokalu, jego położenie oraz wyposażenie w instalacje – w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu;
6) Określenie wartości nieruchomości zabudowanych lub/i zagospodarowanych przeznaczonych do zbycia, nabycia i zamiany, ustanowienia trwałego zarządu oraz w celu ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.
7) Określenie wartości nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, nabycia i zamiany, w celu ustanowienia i rozwiązania prawa użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz w celu ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne i w celu określenia wartości nieruchomości będącej przedmiotem zwrotu.
8) Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z urządzeniami trwale związanymi z gruntem i nasadzeniami;
9) Określenie wartości nieruchomości gruntowej rolnej;
10) Zasiewy
11) Drzewostan leśny i użytkowy
12) Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
13) Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
14) Aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu
15) Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu:
- podziału nieruchomości
- urządzeń infrastruktury technicznej.
UWAGA! Opłaty adiacenckie będą zlecane po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejska we Wschowie.Część B
1) Określenie wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 70000000-1
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.wschowa.pl
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 20,00 zł .
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
5.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Wykonawca winien posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz.651 ze zmianami).
5.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował bądź realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – przynajmniej:
a) dla Części A – po 10 operatów szacunkowych dot. usług wyszczególnionych w Części A - w pkt. 2,3,4,7 i 13. Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane należycie.
b) dla Części B – 10 operatów szacunkowych. Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
5.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym osobami:

a) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 19, poz.102 ze zmianami);

b) przynajmniej 1 osobą podsiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta winna być wpisana na listę właściwego samorządu zawodowego.
Warunek dotyczący dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie spełniony, jeżeli uprawnienia te posiadała będzie:
- jedna z osób z uprawnieniami do szacowania nieruchomości;
- dodatkowa osoba pozostająca w dyspozycji Wykonawcy;
- sam Wykonawca.

W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca winien przedstawić
w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia.

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

5.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.)

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.
5.5. Udzielą rękojmi za wady na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru wykonanych poszczególnych operatów szacunkowych.

6. Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1.

7. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1.
8. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z oferta winien złożyć:
8.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do oferty,
8.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do oferty,
8.3. Formularz cenowy- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do oferty
8.4. zatwierdzony przez Wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 8 do oferty.
8.5. na potwierdzenie, że oferta została podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 7 pkt 17 SIWZ, w przypadku osób fizycznych do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.6. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów wymaganych powyżej;
8.7. aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.
8.8. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółki jawnej wraz z ofertą należy przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez spółkę oraz odrębnie przez wspólników spółki jawnej.
8.9. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.10. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg zał. nr 4 do oferty;
8.11. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - wg zał. nr 5 do oferty;
8.12. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją, o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6 do oferty;
8.13. Oświadczenie, że osoby wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.12. posiadają wymagane uprawnienia;
8.14. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem opłacenia polisy.

9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

10. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
12. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w kwocie 1000,00 zł.
13. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót osobom trzecim ( podwykonawcom). Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tych części zamówienia ( zakresów), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
17. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
18. Wymagany termin realizacji całości zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r.
19. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
20. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %.
21. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 14 grudnia 2010 roku, do godz. 12:00.
22. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (14 grudnia 2010 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
23. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
24. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
25. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
26. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu listopada 2010 r.
27. Szczegółowych informacji udzielają:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marzanna Gałecka Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój 24 telefon: 65/540-86-47, faks:65/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400;
Opłata planistyczna : Leszek Piotrowski Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego pokój 23, telefon: 65/540-86-18, faks:65/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.
b) W zakresie procedury przetargowej: Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, pokój 20 telefon: 65/540-86-42, faks:65/ 540-13-40, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400( e-mail: przetargi@wschowa.pl).


Wschowa, dnia 29 listopada 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2010-11-30 08:17:27 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 12:24:44 Usunięto załącznik: SIWZ_i_ZALACZNIKI_Wybor_rzeczoznawcy_112010 (SIWZ_i_ZALACZNIKI_Wybor_rzeczoznawcy_112010.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa