Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sukcesywną dostawę w roku 2011 fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1 (65) 5408600, FAX (65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Sukcesywną dostawę w roku 2011 fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie”


1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) tonery/ tusze do drukarek
b) tonery do kserokopiarek
c) taśmy barwiące do drukarek
d) bębny do drukarek
e) płyty CDR i DVD-R
f) odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Oznaczenie wg CPV: 30.12.51.00-2; 30.12.43.00-7; 30.12.51.10-5; 30.12.51.20-8.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.wschowa.pl
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 20,00 zł .
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
5.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnieniami do gospodarowania odpadami w postaci zużytych tonerów i tuszy do drukarek (zbieranie, odzysk lub ich unieszkodliwianie).

5.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował bądź realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy w ramach jednej umowy, o wartości równej lub wyższej niż 50000,00 zł każde. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających należyte wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
5.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w spr. spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.
5.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na dostarczone materiały eksploatacyjne gwarancji na okres nie krótszy niż 3 m-ce dla wkładów do drukarek atramentowych i 12 m-cy dla wkładów do drukarek laserowych i pozostałych zamawianych materiałów eksploatacyjnych, licząc od daty ich dostawy.
7. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.
8. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:
8.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do oferty,
8.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 pkt.1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do oferty,
8.3. formularz cenowy- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do oferty,
8.4. oświadczenie Wykonawcy, potwierdzając że oferowane w ofercie produkty:
- są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz, że są wytworzone w zgodzie z prawami patentowymi;
- są fabrycznie nowymi produktami, spełniającymi wymagania określone przez producentów sprzętu jakim dysponuje Zamawiający, dotyczące zalecanych przez nich materiałów eksploatacyjnych co do pojemności, wydajności, jakość wydruku i wagi w przypadku tonerów.
8.5. zatwierdzony przez Wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 5 do oferty.
8.6. w przypadku osób fizycznych, na potwierdzenie, że oferta została podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 7 pkt 17 SIWZ, do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.7. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów wymaganych powyżej;
8.8. aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.
8.9. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółki jawnej wraz z ofertą należy przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez spółkę oraz odrębnie przez wspólników spółki jawnej.
8.10. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.11. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

9. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1.
10. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
12. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2000,00 PLN.
13. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
14. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części dostaw osobom trzecim ( podwykonawcom).
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
17. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
18. Wymagany termin realizacji całości zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r.
19. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
20. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %.
21. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 20 stycznia 2011 roku, do godz. 12:00.
22. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (20 stycznia 2011 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
23. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
24. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
25. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
26. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu stycznia 2011 r.
27. Szczegółowych informacji udzielają:
• W zakresie przedmiotu zamówienia: Michał Czudowski - obsługa informatyczna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, tel. kom. 509472426, faks: 65/540-13-40, ( e-mail: admin@wschowa.pl)
• W zakresie procedury przetargowej :Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, II piętro, pok. nr 20, tel.65/ 540-86-42, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 1400.

Wschowa, dnia 05 stycznia 2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Grabka


SIWZ_i_zalaczniki_-_dostawa_materialow_eksploatacyjnych_do_drukarek_012011
Rozmiar: 233.66 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 277

Data publikacji: 2011-01-05 20:05:14 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa