Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa instalacji wewnętrznej gazu i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wschowie przy ul. Plac Zamkowy 4 oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach m

2011.07.22r. Dodano informację o zmianie SIWZ - Zmiana_SIWZ_Pl.Zamkowy_4_i_Rynek_14.pdf oraz kosztorysy: OFERTOWY_PO_ZMIANACH_Kosztorys_190-02-100_biblioteka, OFERTOWY_PO_ZMIANACH_Kosztorys_190-02-200_mieszkania_lokatorskie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przebudowa instalacji wewnętrznej gazu i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
we Wschowie przy ul. Plac Zamkowy 4 oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych
i czytelni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wschowie przy ul. Rynek 14

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
15 lipca 2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa instalacji wewnętrznej gazu i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wschowie przy ul. Plac Zamkowy 4 oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych
i czytelni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wschowie przy
ul. Rynek 14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji wewnętrznej gazu
i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wschowie przy ul. Plac Zamkowy 4 oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i czytelni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wschowie przy ul. Rynek 14.
Budynki objęte przedmiotem zamówienia leżą w obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej:
a) budynek przy Placu Zamkowym nr 4 wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 756/1716;
b) budynek przy ul. Rynek nr 14 wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 792/1695A.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część 1:
Przebudowa instalacji wewnętrznej gazu i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wschowie przy Placu Zamkowy nr 4,
w lokalach mieszkalnych nr 1, 3 i 4 oraz w pomieszczeniach biurowych Wydziału Promocji Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie instalacji c.o. parter (Wydział Promocji)
b) wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniach nr 1,3 i 4
c) wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniach nr 1,3 i 4.
Część 2:
Roboty budowlane związane z przebudową instalacji centralnego ogrzewania
w lokalach mieszkalnych nr 1a,5,6,8,9,11 i 12 oraz czytelni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wschowie przy ul. Rynek 14.
Zakres prac obejmuje:
a)montaż kotłów C.O. w czytelni oraz w lokalach mieszkalnych nr 1a,5,6,9,11
i 12
b)montaż układów powietrzno-spalinowych fi 80/125 w czytelni oraz
w lokalach mieszkalnych nr 1a,5,6,9,11 i 12
c)montaż instalacji c.o. w czytelni oraz w lokalach mieszkalnych nr 1a,5,6,9,11 i 12
d)montaż kuchni gazowych w lokalach mieszkalnych nr 1a,5,6,8,9,11 i 12 e)montaż podgrzewacza gazowego w lokalu mieszkalnym nr 8.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.30.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 42.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 4 000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2-wie roboty tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości każdej z robót równej lub większej niż 100 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym osobami:
a)kierownik budowy, który: - posiada uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
- oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową (pełnienia samodzielnej funkcji technicznej) na budowie przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury
z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz.1579);
- posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej,
lub - kierownik budowy, który posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową (pełnienia samodzielnej funkcji technicznej) na budowie przy zabytkach nieruchomych, zgodnie
z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz.1579) oraz - kierownik robót, który posiada uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
- posiada/ją aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej;
b) dysponuje co najmniej 5-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje , że:
a)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł
b)dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, w kwocie nie niższej niż 150 000,00 PLN.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełnione kosztorysy ofertowe - w wersji uproszczonej (w oparciu o przedmiary robót) wraz z wykazem zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych składników cenotwórczych
2.Zatwierdzony przez Wykonawcę projekt umowy - załączniki nr 9 do SIWZ 3.Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce
w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
b) w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania;
e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;
f) w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym;
g) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT 3.
W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający może:
a) przedłużyć termin wykonania umowy;
b) wprowadzić roboty zamienne;
c) wprowadzić roboty dodatkowe;
d) dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego;
e) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót;
f) dokonać zmiany wynagrodzenia brutto o kwotę wynikającą z różnicy podatku VAT, która powstanie w wyniku zmiany przepisów prawa.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa pokój nr 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 02.08.2011 godzina 12:00,
miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wschowa, dnia 15 lipca 2011 r.


OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_Przebudowa_instgaz_co_Pl_Zamkowy_Rynek_072011
Rozmiar: 72.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 351

Data publikacji: 2011-07-15 16:45:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-05-07 10:56:44 Usunięto załącznik: SIWZ_i_ZALACZNIKI_Przebudowa_instgaz_co_Pl_Zamkowy_Rynek_072011 (SIWZ_i_ZALACZNIKI_Przebudowa_instgaz_co_Pl_Zamkowy_Rynek_072011.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:56:44 Usunięto załącznik: ZAL._NR_3_DO_SIWZ_Projekt_budowlany_Plac_Zamkowy_4_072011 (ZAL._NR_3_DO_SIWZ_Projekt_budowlany_Plac_Zamkowy_4_072011.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:56:44 Usunięto załącznik: ZAL._NR_4_DO_SIWZ_Projekt_budowlany_Rynek_14_072011 (ZAL._NR_4_DO_SIWZ_Projekt_budowlany_Rynek_14_072011.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:56:44 Usunięto załącznik: ZAL._NR_5_DO_SIWZ_Kosztorysy_Plac_Zamkowy_4_072011 (ZAL._NR_5_DO_SIWZ_Kosztorysy_Plac_Zamkowy_4_072011.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:56:44 Usunięto załącznik: ZAL._NR_6_DO_SIWZ_Kosztorysy_Rynek_14_072011 (ZAL._NR_6_DO_SIWZ_Kosztorysy_Rynek_14_072011.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:56:44 Usunięto załącznik: ZAL._NR_7_DO_SIWZ_POZWOLENIE_NA_BUDOWE_PLAC_ZAMKOWY_072011 (ZAL._NR_7_DO_SIWZ_POZWOLENIE_NA_BUDOWE_PLAC_ZAMKOWY_072011.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:56:44 Usunięto załącznik: ZAL._NR_8_DO_SIWZ_POZWOLENIE_NA_BUDOWE_RYNEK_14_072011 (ZAL._NR_8_DO_SIWZ_POZWOLENIE_NA_BUDOWE_RYNEK_14_072011.exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:56:44 Usunięto załącznik: Zmiana_SIWZ_Pl.Zamkowy_4_i_Rynek_14 (Zmiana_SIWZ_Pl.Zamkowy_4_i_Rynek_14.pdf) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:56:44 Usunięto załącznik: OFERTOWY_PO_ZMIANACH_Kosztorys_190-02-100_biblioteka (OFERTOWY_PO_ZMIANACH_Kosztorys_190-02-100_biblioteka.pdf) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:56:45 Usunięto załącznik: OFERTOWY_PO_ZMIANACH_Kosztorys_190-02-200_mieszkania_lokatorskie (OFERTOWY_PO_ZMIANACH_Kosztorys_190-02-200_mieszkania_lokatorskie.pdf) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa